Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENVELLIMENT ACTIU I SALUT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENVELLIMENT ACTIU I SALUT

Codi:
 D097

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENVELLIMENT ACTIU I SALUT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENVELLIMENT ACTIU I SALUT
CONDICIONADA
 
 
 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG2:Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG3:Capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació.
 • CG4:Conèixer i aplicar els dissenys, els mètodes i les eines de recerca avançada per a l'estudi de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG5:Saber usar les tecnologies de la informació i comunicació i aplicar les innovacions tecnològiques als projectes.
 • CG6:Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG7:Capacitat per a aplicar les tècniques de gestió a la realitat pràctica.
 • CG8:Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat per a utilitzar les metodologies i eines apropiades en la recerca quant a envelliment actiu i saludable.
 • CE2:Dissenyar, avaluar i implementar programes d'intervenció per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
 • CE3:Capacitat per a dissenyar estratègies de recerca que responguen a preguntes sobre envelliment actiu i salut.
 • CE4:Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.
 • CE5:Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.
 • CE6:Identificar els factors biològics, psicològics i socials que afavoreixen un envelliment saludable.
 • CE7:Capacitat de distingir els processos propis de l'envelliment i els patològics de les persones majors, en funció del coneixement adquirit sobre els processos de canvi evolutiu durant la vellesa.
 • CE8:Capacitat per a contribuir a la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut, mitjançant el coneixement i la comprensió de les característiques biopsicosocials de les persones majors.
 • CE9:Conèixer els conceptes científics i principis propis de la psicologia i de les intervencions psicològiques en contextos clínics i de la salut, per a contribuir a la millora de la qualitat de vida i l'envelliment actiu i saludable de les persones majors.
 • CE10:Coneixement sobre les contribucions de la neurociència cognitiva a la comprensió de l'envelliment, tant normal com patològic, tenint en compte els canvis estructurals i funcionals produïts al cervell en l'edat avançada i les opcions d'intervenció en aquest camp.
 • CE11:Habilitat per a seleccionar i aplicar tècniques d'intervenció per a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu i prevenir la dependència en les persones majors.
 • CE12:Saber dur a terme les intervencions pròpies de programes destinats a promoure la salut i prevenir malalties en les persones majors.
 • CE13:Actualitzar el coneixement quant a les teories sobre el procés normal d'envellir i la fisiopatologia del procés d'envelliment i actualitzar els coneixements aplicats per a millorar la salut de les persones majors.
 • CE14:Coneixement sobre els diversos serveis assistencials per a persones majors en el medi on habiten i en funció del seu estat de salut.
 • CE15:Conèixer les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit de la salut, l'envelliment i l'atenció integral de les persones majors.
 • CE16:Capacitat per a identificar i seleccionar solucions tecnològiques com a suport a les accions relacionades amb l'envelliment actiu i saludable.
 • CE17:Capacitat per a intervenir en la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'atenció a la dependència i la fragilitat en la població de persones majors, sobre la base dels descobriments més actuals de recerca.
 • CE18:Conèixer els fonaments de la gestió i administració estratègica i operativa per a promoure un envelliment actiu i saludable.
 • CE19:Saber definir, dissenyar i implementar polítiques de qualitat i indicadors de qualitat relacionats amb l'envelliment.
 • CE20:Contribuir a la gestió i avaluació de serveis sanitaris orientats a les persones majors.
 • CE21:Saber redactar treballs científics sobre envelliment actiu i salut.
 • CE22:Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.

Competències transversals

 • CT1:Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2:Tenir capacitat d'organització i planificació.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Pràctiques externes (OB)

6

Treball de fi de màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIP

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN ENVELLIMENT

OB

 6 TECNOLOGIES E-HEALTH APLICADES A L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

OB

4
GESTIÓ D'INSTITUCIONS RELACIONADES AMB L'ENVELLIMENT

OB

3 QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
SALUT I FISIOPATOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I FRAGILITAT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6
SOCIOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

3
TREBALL DE FI DE MÀSTER 

OB

 

12
ESTILS DE VIDA I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES MAJORS

OB

 6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Com a màster universitari, aquest ensenyament té un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS, estructurados en un curso acadèmic. Està planificat d'acord amb la normativa del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació del 3 de juliol de 2010.

El pla d'estudis s'ha dissenyat per a respondre a la necessitat de formar investigadors en l'àrea de l'envelliment i la salut, tal com comprovem en l'apartat de competències. Amb totes i cadascuna de les assignatures s'aprenen aquestes competències transversalment i amb Metodologia de la Investigació en Envelliment i Treball de Fi de Máster es capacita l'alumnat específicament per a la investigació.

El perfil investigador se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i en l'envelliment humà i social, aprofundint, a partir dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals adquirits en els estudis de primer cicle (diplomatura o llicenciatura) o de grau, en el coeixement dels processos fisiològics, fisiopatològics, socials i psicològics que el caracteritzen. Amb aquest pla d'estudis, també apostem pel caràcter innovador i la necessitat emergent de professionals qualificats en l'àmbit de la gestió i l'assistència sociosanitària. Per això, s'hi tracten les noves tecnologies aplicades a la promoció de la salut i la gestió de recursos estratègics per a l'optimització de l'envelliment, de manera que s'adquirisquen competències professionals que afavorisquen la qualitat de vida en totes les situaciones de l'etapa geriàtrica (estils de vida saludables, promoció de l'autonomia i gestió de les cures), posant en valor l'optimització de recursos, tan necessària en la societat actual, i en línia amb la formació d'aquesta classe de professionals en mercats tan competitius com l'americà o el nord-europeu.

També considerem essencial, per a la formació d'aquest perfil professional, comptar amb una assignatura obligatòria de pràctiques externes (6 ECTS), que cal cursar en les institucions, tant públiques com privades, amb què la Facultat té convenis docents i investigadors. La finalitat de les pràctiques és experimentar l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en les assignatures teòriques, cosa que visibilitza la repercussió de l'alta formació de professionals en les empreses compromeses amb el foment de l'envelliment actiu i la salut. Els centres on es fan les pràctiques externes pertanyen a:

- La Conselleria de Benestar Social del País Valencià.
- La Conselleria de Sanitat del País Valencià.
- Les empreses privadas amb convenis amb la UA per a aquesta finalitat.

L'assignatura Treball de Fi de Màster (12 ECTS) està plantejada perquè l'alumne adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels resultats. Per a la defensa i avaluació del treball, cal haver superat la resta d'assignatures de la titulació.

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

1. Hom pot sol·licitar l'admissió en ensenyaments oficials de màster de la UA, si en compleix els requisits d'accés. Abans que comence el període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, en el web de la Universitat i en les dels centres que coordinen cada estudi.

2. L'alumnat serà admés en un màster universitari oficial d'acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits que, si escau, establirà la memòria de verificació. Entre aquests requisits, pot haver-n'hi de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària.

3. Igualment, es pot exigir, com a requisit d'admissió, un nivell determinat de domini de llengua estrangera, dins del Marc Comú Europeu de Referència, sempre que aparega en la memòria de verificació corresponent.

4. En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

5. L'admissió no implicará, en cap cas, modificacions dels efectes acadèmics o professionals de la titulació prèvia de la persona interessada, ni cap altre reconeixement tret del poder cursar el màster universitari.

El perfil d'accés i admissió queda vinculat a les titulacions d'infermeria, nutrició humana i dietètica, medicina, psicologia, treball social i teràpia ocupacional. La Comissió Acadèmica del Màster es reunirà, a principi de curs, per a baremar les sol·licituds d'admissió. Per a accedir al Màster, els títols de grau, o equivalents, en infermeria, nutrició humana i dietètica, medicina, psicologia, treball social i teràpia ocupacional rebran 4 punts. Les assignatures dels expedients acadèmics d'accés reben aquesta baremació:

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

Criteris d'admissió:
1. Expedient acadèmic (amb valoració especial de les matèries relacionades amb el Máster): 70 %
2. Carta en què l'aspirant exposa els motius pels quals vol cursar el Màster: 20 %
3. Formació de postgrau relacionada amb el Màster: 10 %

Per a ser admés en el Màster cal, primerament, preinscriure's o sol·licitar-hi plaça d'acord amb el calendari establit per la UA. L'alumnat haurà de presentar la documentació escaient per fer-ne, si cal, la selecció, que s'aplicarà si el nombre de sol·licitants supera al de places oferides. El nombre màxim d'alumnes és 20 i el mínim per a posar-lo en marxa 15.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 20

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2016-2017

Primer curs

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares