Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Este curso pretende que el estudiante consiga una comprensión de la pluralidad metodológica característica de la investigación gerontológica, así como fundamentar para el desarrollo de un proyecto de investigaciónen en envejecimiento.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a generar coneixement científic rellevant quant al procés d'envelliment actiu i saludable.
 • CG3 : Capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació.
 • CG4 : Conèixer i aplicar els dissenys, els mètodes i les eines de recerca avançada per a l'estudi de l'envelliment actiu i saludable.
 • CG6 : Capacitat per a proposar, dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes interessants de recerca, en l'àmbit de l'envelliment actiu i saludable.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a utilitzar les metodologies i eines apropiades en la recerca quant a envelliment actiu i saludable.
 • CE21 : Saber redactar treballs científics sobre envelliment actiu i salut.
 • CE22 : Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar estratègies de recerca que responguen a preguntes sobre envelliment actiu i salut.
 • CE4 : Capacitat per a avaluar la qualitat d'articles de recerca sobre envelliment actiu i salut.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

Resultados de aprendizaje:

- Formular preguntas de investigación apropiadas en el ámbito del envejecimiento, con foco en el envejecimiento activo.
- Realizar una búsqueda bibliográfica en el ámbito del envejecimiento.
- Demostrar conocimiento sobre diseños y métodos de investigación cuantitativa (encuestas y experimentos).
- Conocer y comprender los elementos del diseño cualitativo.
- Seleccionar el diseño de investigación más apropiado para responder a una pregunta de investigación.
- Demostrar conocimiento sobre los criterios de calidad de los instrumentos de medida.
- Revisar críticamente artículos de investigación cualitativa y cuantitativa en el ámbito del envejecimiento.
- Demostrar conocimiento sobre los principales tipos de comunicación científica y la organización de la información.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 36100
Professor/a responsable:
CABRERO GARCIA, JULIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,92
Crèdits pràctics: 0,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,28
  Crèdits pràctics: 0,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix