Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La situación funcional es uno de los mejores indicadores del estado de salud de la población y es uno de los mejores predictores de la discapacidad incipiente. Prevenir la discapacidad/dependencia actuando sobre la discapacidad preclínica es posible, para ello se hace necesaria la detección e intervención de personas en situación de fragilidad desde los diferentes niveles asistenciales. El incremento del envejecimiento poblacional y con él el número de personas con discapacidad hace necesario el desarrollo de políticas e intervenciones, no sólo dirigidas a la atención integral de las personas con discapacidad, sino también dirigidas a la detección precoz de situaciones de fragilidad.

En el marco del envejecimiento activo y saludable, esta asignatura pretende que los alumnos conozcan la conceptualización teóricca y el marco conceptual del funcionamiento y la discapacidad. Así como, que sean capaces de desarrollar programas de intervención dirigidos a la prevención y atención de la dependencia y fragilidad.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a la resolució dels problemes i les necessitats de salut de les persones majors.
 • CG8 : Capacitat per a treballar en equip, i amb població major, en la resolució de problemes d'envelliment i salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Habilitat per a seleccionar i aplicar tècniques d'intervenció per a retardar l'aparició del deteriorament cognitiu i prevenir la dependència en les persones majors.
 • CE14 : Coneixement sobre els diversos serveis assistencials per a persones majors en el medi on habiten i en funció del seu estat de salut.
 • CE17 : Capacitat per a intervenir en la promoció de la salut, la prevenció de malalties i l'atenció a la dependència i la fragilitat en la població de persones majors, sobre la base dels descobriments més actuals de recerca.
 • CE2 : Dissenyar, avaluar i implementar programes d'intervenció per a aconseguir un envelliment actiu i saludable.
 • CE5 : Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics, els recursos rellevants, els mitjans d'avaluació i potenciació de les capacitats de les persones majors per a tenir un envelliment actiu i saludable.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT2 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

- Conocer los conceptos básicos vinculados al funcionamiento y la discapacidad en el contexto de la atención a las personas mayores.

- Conocer y analizar las directrices y planes estratégicos diseñados a nivel internacional dirigidos a la autonomía de las personas mayores.

- Conocer los modelos teóricos sobre dependencia, discapacidad y fragilidad.

- Conocer, evaluar, seleccionar y saber utilizar los instrumentos de valoración de la discapacidad, dependencia, fragilidad y funcionamiento en general, en el contexto de la atención a personas mayores.

-Ser capaz de evaluar las situaciones de riesgo de dependencia y fragilidad en personas mayores.

- Conocer los programas de prevención y aboradaje de situaciones de dependencia y fragilidad.

-Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar programas de intervención dirigidos a la prevención de la discapacidad y la promoción de un envejecimiento activo y saludable, aplicando la mejor evidencia científica disponible.

-Conocer la legislación y los recursos asistenciales disponibles para personas mayores.

 

 

Dades generals

Codi: 36108
Professor/a responsable:
CABAÑERO MARTINEZ, MARIA JOSEFA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix