Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT/A EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE: UN ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT/A EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE: UN ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI

Codi:
 9332

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 25/10/2019

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 53
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT/A EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE: UN ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN
MÓDULO INDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR
EXPERTO EN VIOLENCIA DE GÉNERO: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

 

1-Transmetre a l'alumnat coneixements i habilitats per a contribuir a la prevenció de la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.

2-Contribuir a la capacitat de l'alumnat per a la reflexió i generació de coneixement sobre les causes de la violència de gènere i estratègies per a la seua prevenció des de diferents nivells i sectors d'actuació professional.

3-Facilitar l'intercanvi d'experiències en intervenció en violència de gènere en diferents sectors.

4-Proporcionar coneixements i habilitats que contribuïsquen a la investigació i a la pràctica professional en matèria de violència de gènere des de la perspectiva de gènere.

5-Oferir formació complementària a l'alumnat de grau i postgrau i egressats de la Universitat d'Alacant en matèria de prevenció de la violència de gènere i intervenció.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Adquirir un coneixement integral sobre la violència de gènere des d'una perspectiva. multidisciplinària
 • CG2:Conèixer i raonar de manera interdisciplinària sobre les causes, les manifestacions i la prevenció de la violència de gènere.
 • CG3:Conèixer els principals models d'intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • CE9:Comprendre la necessitat de canvi cognitiu personal i professional que requereix la intervenció psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i desenvolupament psicològic concernits en la construcció de la identitat i del coneixement social en un context determinat estructural i culturalment.

Competències Específiques

 • CE1:Desenvolupar una compressió global de les causes de la violència de gènere.
 • CE2:Valorar la rellevància de la violència de gènere com a determinant de la salut i benestar de les dones afectades i la societat en general.
 • CE3:Analitzar el paper de sector salut i els seus professionals en la generació de respostes al problema.
 • CE4:Ser capaç d'identificar usos del llenguatge com a manifestacions de violència i discriminació cap a les dones.
 • CE5:Adquirir una visió holística de les causes, les manifestacions, la prevenció i la intervenció en les situacions de violència de gènere des de la perspectiva del Treball Social en el marc dels Serveis Socials.
 • CE6:Conèixer i analitzar els models explicatius de la violència de gènere en el context familiar.
 • CE7:Conèixer i aprofundir sobre les repercussions de la violència de gènere en els fills i filles de les víctimes.
 • CE8:Adquirir coneixements teòrics i pràctics per a integrar la prevenció de la violència de gènere en les diferents etapes educatives.
 • CE10:Integrar l'enfocament de la comunicació en el tractament, prevenció i intervenció de la violència de gènere.
 • CE11:Conèixer i aplicar els principis i valors constitucionals com a marc per a l'elaboració de polítiques en matèria de violència de gènere i de l'aplicació i interpretació normativa.
 • CE12:Conèixer, transmetre i aplicar els drets laborals i protecció social reconeguts a les víctimes de violència de gènere com a mesura per a evitar la seua exclusió del mercat laboral, així com la dependència econòmica i aïllament social que açò comporta.

L'Expert/a en Violència de Gènere: Un enfocament Interdisciplinari consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

20

  Optatives (OP)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE: UN ENFOCAMENT INTERDISCIPLINARI.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert/a es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

DIRIGIT A

Estudiants de grau i postgrau, i professionals interessades/us a obtenir formació complementària en prevenció de violència de gènere i intervenció.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Ser alumna/o de grau de la Universitat d'Alacant i haver superat 120 crèdits ECTS: 7 punts
 • Ser egressada/o de la Universitat d'Alacant: 5 punts
 • Professionals externes/us amb titulació universitària i egressades/us de altres universitats: 4 punts.
 • Expedient acadèmic: fins a 3 punts.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion  dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Expert/a en Violència de Gènere: Un enfocament interdisciplinari és un títol propi de la Universitat d'Alacant.
La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (
Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, 
BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE 

María Dolores Blasco Rico

Institut Universitari D'investigació D'estudios de Gènere

Telèfon: 965909658

https://ieg.ua.es/va/institut-universitari-d-investigacio-d-estudis-de-genere-iuieg.html

iuieg@ua.es

SUBVENCIONS PER A MATRÍCULA DE L'ALUMNAT

Subvenció de 12.500 € per a matrícula de l'alumnat provinent del Conveni.

Criteri d'aplicació de la subvenció: S'aplicarà a tot l'alumnat i a parts iguals una S'aplicarà a tot l'alumnat i a parts iguals una subvenció que oscil·larà entre un 50% i un 75%, depenent del nombre d'alumnes/us matriculades/us. En cap cas la subvenció superarà el 75% del preu de la matricula de l'estudi.

En cap cas la subvenció destinada a preus públics serà superior a 12.500 €. Depenent del nombre d'estudiants matriculats/as el total de la subvenció dedicada al pagament de taxes pot ser inferior a aquesta quantitat. En aqueix cas, la part restant de la subvenció es destinarà a altres conceptes no dedicats a preus públics, tenint en compte que el màxim de la subvenció dedicada al pagament de professorat no podrà excedir del 50%.

 ORGANITZADORS ACADÈMICS 

Institut Universitari D'investigació D'estudios de Gènere

 

DIRECCIÓ ACADÉMICA 

 • Directora d'estudis

María del Carmen Vives Cases

 • Coordinador d'estudis

Ana Isabel Gutiérrez Hervás

Helena Pérez Establier

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares