Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN TECNOLOGIA EDUCATIVA APLICADA AL CONEIXEMENT (TEAC)
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN TECNOLOGIA EDUCATIVA APLICADA AL CONEIXEMENT (TEAC)

Codi:
 E034


 
 
Data de publicació:
 Sense publicació


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

Dades de contacte

Web del Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa Aplicada al Coneixement (TEAC)

Comissió acadèmica:

Coordinadora: Rosabel Roig Vila

Comissió de Qualitat

Coordinadora: Rosabel Roig Vila

Secretària: Esther Chiner Sanz

Òrgan proponent

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

e-mail: ddgde@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Centre comercial UA- Local 35 (Código SIGUA 0035PB005)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA 

email: ddgde@ua.es

Escola Internacional de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Centre comercial UA- Local 35

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

BÁSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebir, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació o de creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement mitjançant una investigació original.

CB14 - Capacitat de desenvolupar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i en els idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com també de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals, unes comunes per a tots els estudis de doctorat i unes altres específiques que s’han establit per a cada programa.

Les llengües vehiculares seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.

ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la investigació

ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica

ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement

Per a més informació consulteu el web de l'Escola Internacional de Doctorat

Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers d'investigació impartits per professors del PD o per investigadors convidats.

ACTIVITAT 2: Seminaris internacionals de doctorands.

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

ACTIVITAT 4: Publicacions en revistes i/o llibres científics.

Activitats formatives transversals optatives

ACTIVITAT 1: Estades en universitats i centres d'investigació superior.

L1. Tendències disruptives en U-learning (Aprenentatge Ubic)

L2. Mitjans audiovisuals aplicats a contextos artístic-educatius.

L3. Mètodes d'investigació i diagnòstic aplicats a la diversitat, la igualtat i la inclusió educativa en la societat del coneixement.

L4. Relacions interculturals en contextos presencials i no presencials.

L5. Didàctica de la llengua i la literatura catalanes en la societat del coneixement.

L6. Alfabetització digital multimodal en entorns educatius presencials, híbrids i no presencials.

L7. Transformació digital en l'àmbit educatiu en la societat del coneixement.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant cal emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA).

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, cal consultar la pàgina web del programa de doctorat que s’haja triat, amb la finalitat de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix eixe programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans que s’encarreguen de valorar les sol·licituds d'admissió en els diversos programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb el que s’estableix en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, i poden no oferir-ne en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, i la persona interessada disposarà d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT D’ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió desenvolupat per les CA, l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la que es requereix en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa el fixa anualment el govern de la Generalitat Valenciana, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes que es requereixen en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EIDUA o, de manera excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies que concórreguen.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i en els terminis determinats per l'EIDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense cap altre tràmit.

5. Als qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la CA que hi corresponga, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ, o de no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EIDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Autorització de la Generalitat Valenciana

Publicació BOE

NORMATIVA

Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (Butlletí oficial de l'Estat num. 35 de 10 de febrer de 2011)

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Estructura del Centre per a la Qualitat:

Manual SGIC

Procediments:

Estratègics (PE)

Clau (PC)

Suport (PA)

Mesura (PM)

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol

Autoinformes UA

Informes externs AVAP

Altres informes

Plans de millora

Progrés i resultats de l'aprenentatge

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares