Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (S. XV-XIX)
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (S. XV-XIX)

Codi:
 D056

Crèdits:
 120
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 42
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (S. XV-XIX)

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (ITÀLIA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL
30 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
30
 
 
9 crèdits
 
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (S. XV-XIX)

 

OBJECTIUS

 

El títol pretén la formació d'especialistes en l'estudi de l'evolució històrica de les societats del Mediterrani Occidental, en què la presència hispànica va ser important durant el període  tractat i va contribuir a la configuració de les seues identitats; especialistes que puguen desenvolupar tasques d'investigació directa basada en materials arxivístics, i de reflexió i síntesi a partir de fonts historiogràfiques. El coneixement històric de territoris que van conjuminar la seua integració política en una entitat més àmplia, com era la Monarquia Hispànica, amb el manteniment de les seues particularitats territorials, els facilitarà una millor comprensió dels problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com són els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de cercar un fonament ideològic comú que respecte les identitats dels seus components.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Aconseguir la familiaritat amb els mètodes comparatius de la ciència històrica, tant des de la perspectiva espacial temporal com a temàtica.
 • CG2:Dominar els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi de l'historiador per a poder examinar críticament tot tipus de fonts i documents històrics.
 • CG3:Ser capaços de presentar per escrit els resultats de la investigació d'acord amb els cànons de la disciplina.
 • CG4:Ser capaços d'organitzar informació històrica complexa de manera coherent.
 • CG5:Desenvolupar habilitats per a utilitzar correctament els instruments de recopilació d'informació (catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxiu i bases de dades electròniques).
 • CG6:Ser conscients de les diferents perspectives historiogràfiques.
 • CG7:Ser conscients que el coneixement històric està en construcció contínua.
 • CG8:Tenir coneixement dels temes i problemes del debat historiogràfic dels nostres dies.
 • CG9:Adquisició i domini d'un bagatge conceptual precís sobre les diverses facetes de la història.
 • CG10:Tenir coneixement dels mètodes i les tècniques de ciències afins a la història.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Posseir un coneixement ampli, detallat i actualitzat dels principals esdeveniments i processos de canvi i continuïtat durant l'edat moderna, amb una atenció especial als territoris del Mediterrani occidental que van estar sota domini hispànic.
 • CE2:Tenir un elevat coneixement dels problemes i temes més rellevants de les diferents bra+B2773nques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere), així com en la valoració de la influència que sobre aquesta exerceixen els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE3:Ser capaços de planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb els cànons de la disciplina.
 • CE4:Ser capaços de llegir, transcriure i resumir documents originals de manera pertinent.
 • CE5:Saber comentar, anotar i editar textos i documents de manera pertinent.
 • CE6:Tenir un coneixement ampli i detallat de la història local i regional.
 • CE7:Tenir un coneixement ampli i detallat de la història europea en una perspectiva comparada.
 • CE8:Tenir coneixement de mètodes i qüestions de diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, relacionada amb el gènere, etc.).
 • CE9:Ser capaços de definir temes d'investigació històrica.
 • CE10:Ser capaços d'identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la investigació històrica.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB2:Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB3:Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Optatives (OP)

30

  Treballe Fi de Màster (OB)

  30

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS/SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES COMUNES

ASSIGNATURES COMUNES

EL PODER I LES INSTITUCIONS DEL REI 

OP

3

LES RELACIONS CULTURALS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 

OP

3

INSTITUCIONS REPRESENTATIVES I PODER TERRITORIAL 

OP

3

EL PROCÉS D'URBANITZACIÓ  

OP

3

LES TRANSFORMACIONS DE L'ECONOMIA AGRÀRIA EN EL PERÍODE MODERN  

OP

3

FONTS PER A LA HISTÒRIA MODERNA VALENCIANA

OP

3

XARXES MERCANTILS I EMPRESARIALS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL  

OP

3

PALEOGRAFIA MODERNA 

OP

3

RELIGIOSITAT I CULTURA POPULAR  

OP

3

REPERTORIS BIBLIOGRÀFICS: ELABORACIÓ, TÈCNIQUES D'ÚS I APROFITAMENT  

OP

3

LES TRANSFORMACIONS SOCIALS EN EL MÓN RURAL

OP

3

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES

TENDÈNCIES I DESAFIAMENTS HISTORIOGRÀFICS EN ELS ESTUDIS MODERNISTES

OP

3

LA POBLACIÓ VALENCIANA EN L'EDAT MODERNA  

OP

3

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES

PENSAMENT I CULTURA A EUROPA (S. XVI-XVIII)

OP

3

EL RÈGIM DE NOVA PLANTA EN ELS TERRITORIS DE L'ANTIGA CORONA D'ARAGÓ  

OP

3

ESGLÉSIA I RELIGIOSITAT EN LA MONARQUIA HISPÀNICA  

OP

3

ADMINISTRACIÓ I LLUITA PEL PODER EN EL SEGLE XVIII  

OP

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

21

EL MÓN MEDITERRANI DANVAT DEL RISC NATURAL EN L'ÈPOCA MODERNA

OP

3

 

CAMINS, TRANSPORTS, POSADES I VIATGERS EN LA VALÈNCIA DE L'EDAT MODERNA

OP

3

 

CIÈNCIA I MILÍCIA EN EL MEDITERRANI HISPÀ DURANT L'EDAT MODERNA

OP

3

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

9

 

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els 60 crèdits que ha de superar l'estudiant per a l'obtenció del màster es distribueixen en dues parts fonamentals: 30 crèdits de docència presencial i semipresencial, i 30 crèdits que s'obtindran amb la realització personal d'un treball final de màster. Els 30 crèdits de docència es podran cursar entre una oferta de 60 crèdits organitzats en cinc mòduls que agrupen les matèries que integren els quatre itineraris i les dues modalitats formatives existents en el màster. Els mòduls corresponents als quatre itineraris són els següents:

 • Mòdul: L'articulació territorial del poder polític, que està format per les quatre matèries següents:

-    El poder i les institucions del rei.

-    Institucions representatives i poder territorial.

-    El règim de Nova Planta als territoris de l'antiga corona d'Aragó.

-    Administració i lluita pel poder en el segle XVIII.

 • Mòdul: El Mediterrani Occidental en “l'economia-món” europea, que està format per les quatre matèries següents:

-    Les Transformacions de l'Economia Agrària en el Període Modern.

-    Xarxes Mercantils i Empresarials en el Mediterrani Occidental.

-    El Món Mediterrani davant del Risc Natural en l'Època Moderna.

 • Mòdul: Cultura i religiositat, que està format per les quatre matèries següents:

-    Les Relacions Culturals en el Mediterrani Occidental.

-    Religiositat i Cultura Popular.

-    Església i Religiositat en la Monarquia Hispànica.

-    Ciència i Milícia en el Mediterrani Hispà durant l'Edat Moderna

 • Mòdul: Les transformacions socials, que està format per les quatre matèries següents:

-    Les Transformacions Socials en el Món Rural.

-    El Procés d'Urbanització.

-    La Població Valenciana en l'Edat Moderna.

-    Camins, Transports, Posades i Viatgers en la València de l'Edat Moderna.

 

Les dues primeres matèries de cadascun dels quatre mòduls anteriors són comunes a totes les universitats del conveni, i seran impartides en cadascuna per professors aliens a la universitat (es tracta, doncs, de mobilitat de professors i no d'estudiants) com a forma d'aportar als estudiants visiones més àmplies de la problemàtica i metodologia històriques. L'alumne haurà de cursar un mínim de 9 crèdits de matèries comunes. La docència en aquests casos és semipresencial, amb una fase de preparació per mitjà de lectura de bibliografia i de treball sobre els materials posats a la disposició dels estudiants, una fase de docència presencial (exposició teòrica i treball de seminari) i un fase posterior d'elaboració i lliurament del treball proposat.

Les matèries restants de cada mòdul són específiques de cada universitat i es cursen mitjançant docència presencial. Els estudiants han de cursar un mínim de 9 crèdits de cada mòdul si pretenen que se'ls reconega la superació de la formació més especialitzada que s'imparteix en cada itinerari. Podran obtenir el reconeixement d'un altre itinerari si superen 9 dels crèdits integrats en el mòdul corresponent.

 El mòdul que integra les modalitats formatives està format per les quatre matèries següents:

- Fonts per a la Història Moderna Valenciana.

- Paleografia Moderna.

- Tendències i Desafiaments Historiogràfics en els Estudis Modernistes.

- Repertoris Bibliogràfics: Elaboració, Tècniques d'Ús i Aprofitament.

Aquestes quatre assignatures són comunes a les universitats de València i Alacant, però s'imparteixen per professorat propi de cadascuna, respectivament. La superació de les dues primeres permetrà a l'estudiant adquirir una modalitat formativa investigadora, que el capacita per a dur a terme activitats d'investigació en Història Moderna, amb especial èmfasi en l'àmbit d'estudi del màster, i incorporar-se posteriorment al Programa de Doctorat en Història Moderna, vinculat al màster. Per contra, si l'alumne opta per la realització de les dues últimes adquirirà una modalitat formativa acadèmica, que li proporcionarà un aprofundiment en els problemes, mètodes i coneixements de la història moderna, amb especial èmfasi en l'àmbit d'estudi del màster, per mitjà de la utilització de bibliografia.

La tesi del màster, que té una validesa de 30 crèdits, constitueix la culminació dels estudis. Tindrà dues orientacions bàsiques, en funció de la modalitat formativa cursada per l'estudiant: si ha optat per la investigadora, es basarà en la realització d'un treball de recerca centrat en la consulta i interpretació de documentació arxivística; si s'ha optat per l'acadèmica, se centrarà preferentment en el maneig d'informació de caràcter bibliogràfic. La primera constituirà la via més adequada per als quals pretenguen matricular-se en els estudis de doctorat en Història Moderna.

Tenint en compte el caràcter optatiu de bona part de les matèries que integren els diversos mòduls, la comissió acadèmica del màster organitzarà anualment tant l'oferta de les matèries que s'activen, que estarà en funció dels recursos docents disponibles i de les expectatives de la matrícula, com la seua seqüència temporal.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.     Perfil d'ingrés

La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de grau en Història. Els llicenciats en Història, en Geografia i Història (secció d'Història), Filosofia i Lletres (secció d'Història) i Humanitats per l'UJI dels plans anteriors a la implantació dels estudis de grau en les universitats espanyoles accediran al màster en les mateixes condicions que els estudiants que disposen del grau en Història.

Per als titulats d'altres estudis del sistema universitari espanyol, tant els actuals diplomats i llicenciats com els futurs graduats, o els procedents d'altres països, la comissió acadèmica del màster, després d'analitzar el curriculum del candidat (incloent-hi si escau la realització d'una entrevista personal), determinarà els requisits de formació prèvia específica que haurà de complir per a la seua admissió en el màster. Amb aquesta finalitat, es podrà exigir la superació d'uns mòduls nuclears o d'anivellació, que hauran de cursar a partir de l'oferta d'estudis continguda en la llicenciatura o grau d'Història.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 10

 

Orientació

 

D'investigació i acadèmica


 Perfil d'especialització del títol

 

El títol de màster preveu dos perfils d'especialització: l'adquisició d'una formació acadèmica avançada en història moderna, i la iniciació a la investigació en història moderna, que podrà culminar amb la realització del Programa de Doctorat, vinculat al màster, en Història Moderna.

 

 

El màster està implantat des del curs 2008-2009.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i Lletres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 • Departament d'Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3443
Fax:+ 34 96 590 3443
dhmmo@ua.es 
http://dhmmo.ua.es/va/ 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares