Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN NUTRICIÓ ESPORTIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN NUTRICIÓ ESPORTIVA

Codi:
 9188

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 70
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN NUTRICIÓ ESPORTIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

Els objectius d'aquest curs se centren a estudiar, conèixer, valorar i adquirir habilitats pràctiques sobre els aspectes de la Nutrició relacionadaos amb l'activitat esportiva. Es tracten amb detall temàtiques noves relacionades amb l'activitat esportiva com: consideracions nutricionals, energètiques i metabòliques, Cineantropometria, suplementació, hidratació, recuperació, salut i la relació de l'exercici amb diferents patologies.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Conèixer les bases i fonaments de la nutrició esportiva.
 • CG2: Conèixer els nutrients, les seues funcions, necessitats i requeriments en l'activitat física.
 • CG3: Conèixer la utilització i regulació bioquímica i metabòlica dels nutrients en l'activitat física.
 • CG4: Conèixer la bases de l'equilibri energètic en l'esport.
 • CG5: Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en la pràctica esportiva.
 • CG6: Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional d'esportistes.
 • CG7: Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació antropométrica en esportistes.
 • CG8: Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut i en l'activitat física.
 • CG9: Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímicos i farmacològics en la valoració nutricional de l'esportista.
 • CG10: Conèixer i valorar la relació de l'activitat física i l'esport amb la salut.
 • CG11: Conèixer i relacionar la pràctica d'exercici amb patologies.
 • CG12: Manejar les eines bàsiques en TIC,s utilitzades en el camp de la Nutrició esportiva.

Competències Específiques

 • CE1: Capacitar per a l'aplicació de plans de nutrició en esports .
 • CE2: Reconèixer i comprendre el paper dels diferents nutrients en el metabolisme humà en el context de l'activitat física.
 • CE3: Elaborar dietes equilibrades per als esportistes en funció de laactividad física desenvolupada.
 • CE4: Conèixer les repercussions sobre les necessitats nutritives d'esportistes .
 • CE5: Determinar l'estat nutricional d'esportistes en funció de paràmetres antropométricos, bioquímicos i dietètics.
 • CE6: Conèixer els suplements nutricionals esportius i els seus efectes en la salut de l'esportista.
 • CE7: Comprendre les repercussions que té l'activitat física sobre la salut de l'esportista
 • CE8: Conèixer en profunditat, practicar, aplicar i valorar les tècniques antropométricas aplicades a l'activitat física i l'esport.
 • CE9: Aplicar els coneixements de l'antropometría en l'avaluació nutricional esportiva.
 • CE10: Conèixer la relació de l'Antropometría amb la salut.
 • CE11: Analitzar i interpretar la importància de la hidratació en l'esportista.
 • CE12: Conèixer els principals mètodes i tècniques d'anàlisis de composició corporal, específics per a l'esport.
 • CE13: Conèixer i valorar la importància de l'exercici en la salut i patologies de l'esportista.

El curs d'Expert en Nutrició Esportiva consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

16

  Optatives(OP)

1,5

  Treball Final (OB)

2,5

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN NUTRICIÓ ESPORTIVA.


REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

Graduats, Llicenciats, Diplomats, Tècnics Superiors i personal relacionat amb les Ciències de la Salut i l'activitat física sempre que reunisquen els requisits d'accés establits en la normativa de la Universitat d'Alacant.
 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

    

1.-Graduats

2.- Llicenciats

3.-Diplomats

4.-Tècnics Superiors.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Nutrició Esportiva es un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

M. Dolores Sánchez Cuevas

Víctor Carpetano García

Dpto Química  Analítica, Nutrición y Bromatología

Teléfono: 965903527

dqana@ua.es

http://dqana.ua.es/va/informacio.html


 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de  Química Analítica, Nutrició y Bromatologia

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA


 • Director d'estudis:
    Salvador Enrique Maestre Pérez
 • Coodinador d'estudis:        
    José Enrique Sirvent Belando 

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares