Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME

Codi:
 D047

Crèdits:
 120
 
Data de publicació:
 18/06/2011

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TURISME
54 crèdits
 
54 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE TURISME

 

OBJECTIUS


Els objectius del Màster en Direcció i Planificació del Turisme són els següents:

 • Preparar els alumnes per a la presa de decisions en llocs d'alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
 • Capacitar als alumnes per a donar resposta a les exigències de sostenibilitat, diversitat i qualitat dels mercats turístics.
 • Formar en l'aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament de la investigació científica en turisme.
 • Facilitar la incorporació de solucions tecnològiques en la gestió d'establiments, activitats i destinacions
 • Adaptar el nivell dels estudis universitaris de Turisme a Espanya amb els existents en altres països de la Unió Europea i normalitzar-los en relació amb la resta d'activitats econòmiques que compten amb sistemes de formació específics.
 • Desenvolupar perfils d'especialització que tinguen en compte tant les necessitats d'innovació en matèria de gestió empresarial com el desenvolupament de nous sistemes de gestió d'aspectes col·lectius.


Altres objectius als quals atén aquesta proposta de títol de màster en Direcciäo i Planificació del turisme són:

 • Homogeneïtzar la transmissió del coneixement en matèria de turisme i facilitar, en conseqüència, la creació de programes conjunts entre universitats tant espanyoles com estrangeres.
 • Crear les condicions per al desenvolupament de línies d'investigació de caràcter transdisciplinari, multidisciplinari i interdisciplinari.
 • Incorporar la formació en turisme a l'objectiu traçat en les Cimeres de Lisboa i Barcelona d'aconseguir que els sistemes educatius europeus es convertisquen en una referència de qualitat mundial per a l'any 2010. Tenint en compte la dimensió de l'activitat turística a Espanya, aquest hauria de ser, de fet, un objectiu incontestable des del punt de vista de l'administració de la formació superior.

COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES

La finalitat del títol és que l'estudiant adquirisca una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, i promoure la iniciació en tasques investigadores.
Les competències generals i específiques es defineixen tenint en compte els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics, d'acord amb el que disposa l'article 3.5 del RD1393/2007, de 29 d'octubre.
Les competències generals i específiques que han d'haver adquirit els estudiants durant els seus estudis i que són exigibles per a concedir-li el títol es recullen a continuació:

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Tenir visió innovadora, prospectiva i proactiva.
 • CG2:Definir prioritats en la consecució d'objectius.
 • CG3:Adaptar-se a noves situacions.
 • CG4:Prendre decisions i resoldre problemes.
 • CG5:Treballar en un context de responsabilitat social.
 • CG6:Interpretar i avaluar amb esperit crític els resultats obtinguts.
 • CG7:Utilitzar les tècniques de comunicació i servucció.
 • CG8:Negociar: arribar a acords.
 • CG9:Organitzar i liderar equips.
 • CG10:Reconèixer les competències i habilitats a escala individual, grupal i organitzatiu.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Aplicar instruments de planificació.
 • CE2:Aplicar les tècniques de gestió economicofinancera per a l'explotació turística.
 • CE3:Aplicar sistemes de qualitat i gestió mediambiental, econòmica i social.
 • CE4:Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
 • CE5:Comprendre la importància de les xarxes en les quals l'organització està immersa i saber posicionar-s'hi.
 • CE6:Conèixer les àrees de gestió de l'administració pública turística.
 • CE7:Conèixer les competències i funcions de les diferents àrees de gestió.
 • CE8:Conèixer les noves tendències en la creació de productes turístics.
 • CE9:Conèixer les polítiques que afecten la destinació.
 • CE10:Conèixer les tècniques de direcció empresarial.
 • CE11:Conèixer les tendències i la dinàmica dels mercats turístics.
 • CE12:Conèixer els fonaments i aplicar metodologies científiques adequades.
 • CE13:Conèixer els principis de gestió sostenible.
 • CE14:Decidir sobre l'aplicació de les noves tecnologies.
 • CE15:Diagnosticar necessitats i oportunitats i identificar les potencialitats i amenaces de la destinació.
 • CE16:Dissenyar productes i emprendre projectes turístics.
 • CE17:Entendre la destinació turística com a sistema.
 • CE18:Establir sistemes de control de l'evolució de l'activitat turística.
 • CE19:Utilitzar tècniques de recollida i anàlisi de dades.
 • CE20:Relacionar agents implicats en el desenvolupament del producte turístic.
 • CE21:Saber representar a l'organització.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

78

  Optatives (OPT)

12

    Pràctiques Externes (OBL) 15

  Treballe Fi de Màster (OBL)

  15

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURSOS/SEMESTRES


PRIMER CURS (60 ECTS)

SEMESTRE 1 (30 ECTS)

SEMESTRE 2 (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ECONOMIA TURÍSTICA INTERNACIONAL

OBL

3

INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC

OB

6

ECONOMIA REGIONAL

OBL

3

FACTORS DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

OB

3

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC I SOCIETAT LOCAL

OBL

3

VALORACIÓ DE RECURSOS PATRIMONIALS I GESTIÓ TURÍSTICA

OB

3

REGULACIÓ DE CONTRACTES, MARQUES I INSTRUMENTS ELECTRÒNICS EN EL TURISME

OBL

3

INVESTIGACIÓ DE MERCATS

OB

4

ANÀLISI I PLANIFICACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA TURÍSTICA

OBL

4

NOVES TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC

OB

3

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I GESTIÓ D'EMPRESES D'OCI I TURISME

OBL

5

MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL EN TURISME

OB

4

DIRECCIÓ I PROJECTES D'EMPRESES D'OFERTA COMPLEMENTÀRIA

OBL

3

TÈCNIQUES D'ANÀLISI ECONÒMICA APLICADES

OB

4

NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL

OBL

3

A triar una entre les dues assignatures següents:

A triar una entre les dues assignatures següents:

LLENGÜES ESTRANGERES PER A TURISME (ALEMANY, FRANCÈS O ANGLÈS)

OPT

3

LLENGÜES ESTRANGERES PER A TURISME (ALEMANY, FRANCÈS O ANGLÈS)

OPT

3

TURISME I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

OPT

3

DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME

OPT

3

 

SEGUNDO CURSE (60 ECTS)

SEMESTRE 3 (30 ECTS)

SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÀRQUETING INTERNACIONAL

OBL

4

PRÀCTIQUES EXTERNES

OBL

15

MÀRQUETING PÚBLIC

OBL

4

DIRECCIÓ I TÈCNIQUES DE VENDES

OBL

4

TURISME I MEDI AMBIENT

OBL

3

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE QUALITAT EN EMPRESES I ORGANITZACIONS TURÍSTIQUES

OBL

5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

15

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL EN EMPRESES I ORGANITZACIONS TURÍSTIQUES

OBL

4

A triar dos entre les quatre assignatures següents:

 

LLENGÜES ESTRANGERES PER A TURISME (ALÉMAN, FRANCÈS O INGLÉS)

OPT

3

 

CONDUCTA DEL CONSUMIDOR TURISTA I GESTIÓ COMERCIAL

OPT

3

 

LLENGÜES ESTRANGERES PER A TURISME (ALEMANY, FRANCÈS O ANGLÈS)

OPT

3

 

RÈGIM JURÍDIC DE LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'ACTIVITATS I ESPAIS D'OCI

OPT

3

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'ha estructurat en 7 mòduls, 2 per cadascun dels 3 primers semestres i el setè, constituït pel Treball Final de Màster i les pràctiques externes que es desenvolupa el 4 semestre.

S'han dissenyat 3 mòduls en els quals no hi ha optatividad i els altres 4 mòduls permeten a l'alumne triar el complement optatiu entre les matèries de llengües estrangeres o les matèries optatives i complementàries al mòdul que s'ofereixen.

El pla d'estudis del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme té un total de 120 crèdits distribuïts en 2 cursos de 60 ECTS cadascun, i aquests, al seu torn, en dos semestres de 30 ECTS, que inclouen tota la formació teòrica i pràctica que un estudiant ha d'adquirir.

 

Mòduls i matèries:

 • MÒDUL 1. Està compost per les matèries: El sistema turístic i el seu entorn econòmic; Llengües Estrangeres; i Turisme i Desenvolupament Econòmic.
 • MÒDUL 2. Es correspon amb la Matèria Instruments i Tècniques de Gestió d'Empreses Turístiques.
 • MÒDUL 3. Es correspon amb les matèries: Instruments i Tècniques de Gestió d'Empreses Turístiques; Llengües Estrangeres; i Desenvolupament Local i Turisme.
 • MÒDUL 4. Es correspon amb la matèria Mètodes i Tècniques d'Investigació.
 • MÒDUL 5. Es correspon amb les matèries: Direcció de Màrqueting; Llengües Estrangeres; i Conducta del Consumidor Turista i Gestió Comercial.
 • MÒDUL 6. Es correspon amb les matèries Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient de les Empreses i Organitzacions Turístiques; Llengües Estrangeres; i Règim Jurídic de la Planificació i Gestió d'Activitats i Espais d'Oci. 
 • MÒDUL 7. Es correspon amb la matèria Treball Final de Màster i Pràctiques Externes.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PERFIL D'INGRÉS

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme està dirigit a diplomats i graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que vulguen adquirir una formació especialitzada en llocs de direcció i gestió d'empreses i organitzacions turístiques.


ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

S'estableixen aquests criteris de valoració de mèrits:

 • Titulació: la màxima puntuació i preferència es donarà als alumnes amb un grau en Turisme. Per a alumnes procedents d'altres titulacions, aquesta puntuació variarà depenent del grau de relació amb el turisme de la titulació aportada per l'alumne.
 • Experiència professional en turisme.
 • Coneixement d'idiomes.
 • Formació especialitzada en turisme.

A més, com a requisit indispensable d'admissió s'estableix que l'alumne acredite el domini de l'idioma castellà, d'alguna de les formes següents:

 • Comptar amb una titulació en país de parla hispana.
 • Comptar amb el nivell bàsic d'espanyol de l'Institut Cervantes.
 • Haver superat un curs avançat d'espanyol de la Universitat d'Alacant.
 • Comptar amb un títol que acredite un nivell de castellà equivalent als anteriors.

En tot cas, la Comissió Acadèmica del Màster, es reserva el dret de fer alguna entrevista personal o prova per a comprovar el nivell de castellà dels alumnes de nou ingrés.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

Terminis de Preinscripció

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 35
2014-15 35
2015-16 35
2016-17 35

 

 

Orientació

 

Professional i d'investigació


  Perfil d'especialització del títol

 

El turisme contribueix al desenvolupament dels espais socioeconòmics i té el seu suport en el territori a través dels diferents recursos existents: naturals, culturals, socials i mitjançant diferents accions i projectes poden convertir o transformar un recus en producte turístic. Però a més, com a activitat econòmica demana i consumeix recursos que en la majoria dels casos tenen un caràcter públic i la gestió dels quals és competència dels poders públics. Per tant, el reiterat caràcter interdisciplinari del turisme no ve solament definit per l'àmbit de l'impacte turístic en les destinacions, sinó també pels diferents perfils professionals que requereix el turisme per al seu desenvolupament. Per això els perfils que tractarà de cobrir el màster són els següents:

 

 1. PLANIFICADOR I GESTOR DE DESTINACIONS. Tradicionalment la gestió turística de les destinacions està vinculada a l'administració pública, que ha implantant o desenvolupat diferents organitzacions administratives que han assumit les competències en matèria de turisme. La relació constant i permanent que s'estableix entre l'administració pública, la gestió del públic i el sector privat i les demandes dels visitants és molt superior en el cas del turisme pel que hem assenyalat anteriorment si el comparem amb altres sectors econòmics i, per tant, és imprescindible considerar la planificació i gestió pública de destinacions com un element de gran importància dins de les àrees que han de desenvolupar-se dins del màster. Més si encara quan hi ha un creixement de figures i organitzacions que integren o són responsables d'aquest àmbit. Les mateixes administracions públiques a través dels seus ministeris, secretaries, sotssecretaries, conselleries, viceconselleries, direccions generals, regidories, etc., que tenen competències en matèria de turisme i que, per tant, han de conèixer la realitat d'un sector i el seu funcionament. D'altra banda, hi ha les empreses o institucions sota diferents formes societàries però amb capital públic, com les societats de turisme de les comunitats autònomes, que entre les seues comeses està la comercialització de les destinacions. Altres institucions com a consorcis, patronats, fundacions i un llarg etc, es converteixen en elements de referència quan parlem de gestionar una destinació. I no cal oblidar les relacions supramunicipals, com les comarques o mancomunitats, que en nombrosos casos duen a terme iniciatives en matèria turística, o els fons europeus. Destaca així mateix el desenvolupament en aquests últims anys dels denominats plans d'excel·lència turística i de dinamització turística, veritables catalitzadors d'iniciatives i fons per a la dinamització turística del nostre país. Per tant, la necessitat de disposar de personal qualificat que puga assumir la direcciøo, gestió i planificació d'una destinació és una variable clau per al desenvolupament d'una activitat turística sostenible i adequada a les necessitats i recursos disponibles.
  1. Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...). És el responsable de la planificació i gestió d'una destinació, així com dels projectes que s'hi pretenen fer per a dinamitzar-lo. Fixarà les orientacions estratègiques d'actuació i promoció, els objectius que es volen aconseguir i els mitjans per a dur-los a terme després d'analitzar i avaluar els diferents components del mercat. Sota la seua responsabilitat hi ha la gestió de tots els serveis turístics municipals o comarcals quant a organització i correcte funcionament. Establirà els mitjans necessaris per al desenvolupament d'una correcta relació entre les administracions i agents socials vinculats a la destinació Com a gestor empresarial s'ocupara del control i supervisió financera de l'entitat que represente, a més de captar i desenvolupar les activitats necessàries per a l'obtenció de fons administrant correcta i eficientment els béns públics a la seua disposició.
  2. Gerent de Planes de Destinacions. És el responsable del pla turístic d'una destinació i aplica les propostes d'actuació d'acord amb el que acorden les comissions de gestió. Assumirà el control i supervisió financera del pla, gestionarà les anualitats i la correcta aplicació pressupostària corresponent a cada pla, fcoordina els plans de comunicació per a assegurar-ne la promoció d'identitat i d'imatge. 
  3. Director de Programes de Destinacions. Responsable de l'aprofitament turístic de les oportunitats generades per un projecte de desenvolupament. Elabora i proposa les línies estratègies de promoció dels programes de la destinació, així com la seua gestió des del punt de vista de l'organització dels serveis turístics. Vetla pel compliment dels objectius del programa, coordina i controla les empreses contractades per a l'execució dels projectes. Sota la seua responsabilitat estarà la gestió dels programes i projectes turístics municipals o comarcals quant a organització i correcte funcionament, així com la possibilitat de proposar línies d'actuació relacionades amb la destinació i la seua execució pressupostària del programa.  
  4. Tècnic de Planificació Turística. Responsable de la planificació turística en administracions públiques a qualsevol nivell territorial. S'encarrega de la definició d'estratègies de posada en valor de recursos, desenvolupament de productes i dinamització territorial en el seu àmbit d'actuació. Aplica instruments de planificació de caràcter territorial i estratègic.
 2. DIRECTOR DE PRODUCTE TURÍSTIC. Àmbit professional estretament lligat a tot el relacionat amb l'oci i la recreació. Sovint fa referència al principal component motivacional d'un viatge. Tenen a veure amb els arguments, els continguts i els valors d'una destinació. Es requereixen professionals que s'encarreguen de la posada en valor dels productes, la seua planificació, la seua promoció i la seua comercialització. Es tracta de professionals que han de tenir les característiques del que generalment es denomina Product Manager. Han de conèixer les característiques dels productes/destinacions i saber identificar les seues potencialitats. Han de tenir una visió innovadora i adaptada a les noves tendències. Han de ser capaços d'integrar els productes en les destinacions. El treball professional associat a aquest àmbit pot realitzar-se tant des de la perspectiva d'organitzacions de titularitat pública com a privada. Es tracta d'una activitat directament vinculada amb el desenvolupament local. La Secretaria General de Turisme té previst el desenvolupament d'una línia d'incentius per a la creació de plans de dinamització de productes turístics en col·laboració amb les administracions autonòmiques i locals.
  1. Gestor de Productes Específics. Responsable de la planificació, promoció, comercialització i gestió de productes específics en àmbits especialitzats (esdeveniments, golf, neu, actiu nàutic, sol i platja, rural, cultural…). S'encarrega d'identificar oportunitats, crear nous productes i orientar-los a mercats específics. La seua activitat s'orienta tant al disseny de nous productes en un àmbit organitzatiu estructurat (per exemple, una estació d'esquí) com a la creació de noves possibilitats de desenvolupament turístic en àmbits incipients en modalitats específiques.  
  2. Tècnic de Desenvolupament del Producte Turístic. Responsable del desenvolupament del producte turístic. S'encarrega de la planificació i execució de la gestió operativa d'un producte especifique.  
 3. DIRECTOR CORPORATIU D'ORGANITZACIONS. Comprèn el conjunt de professionals que ocupen l'alta direcció de les organitzacions privades (tinguen o no ànim de lucre). L'alta direcció està formada pels nivells jeràrquics superiors de les estructures organitzatives. Està composta per directius que tenen com a característiques diferenciadores que supervisen habitualment altres directius i que no estan sotmesos al control d'altres membres de l'organització (encara que sí per part dels propietaris, dels socis o dels delegats dels mateixos, com ocorre amb els consells d'administració). Aquest tipus de directius s'encarrega de les principals relacions de l'empresa amb el seu entorn,  i intenta adaptar-se als canvis que s'hi produeixen, introduint innovacions i posicionant-se competitivament respecte dels rivals. Són els encarregats de marcar el camí de l'organització en el llarg termini. En l'àmbit turístic aquest perfil apareix de forma clara en els llocs de les direccions corporatives dels grans grups empresarials. Les grans empreses turístiques espanyoles han vingut formant grups empresarials integrats verticalment per a ocupar bona part del negoci turístic complet. La direcci'o corporativa d'aquestes grans corporacions correspon a aquest perfil, però també el de cadascuna de les divisions que la formen. Habitualment són empreses autònomes vinculades al grup per participacions en la seua capital. Existeixen també corporacions empresarials en les quals només una part de la seua activitat està lligada a l'activitat turística i els seus màxims directius també han de ser considerats en aquest perfil. No obstant això, la majoria de les organitzacions turístiques privades espanyoles són d'una dimensió més petita i no presenten aquesta complexitat estructural. En la petita i mitjana empresa turística, la direcciøo corporativa correspon habitualment als propietaris, però en un procés de professionalització cada vegada més accentuat, està sent ocupada per personal directiu d'alta qualificació. També hi ha diverses entitats privades sense ànim de lucre que normalment agrupen altres organitzacions per a promoure els seus interessos conjunts (com les associacions hoteleres a escala de província o zona turística), amb una alta direcciøo que necessita una capacitació similar a les de les empreses, encara que els seus resultats no siguen el reflex d'una activitat comercial.
  1. Gerent d'entitats no lucratives de turisme. Ha de ser un profund coneixedor del sector o sectors de empreses que representa i de l'àmbit geogràfic concret en què opera, i ha de saber gestionar xarxes complexes, conèixer la posició de poder que ocupa la seua organització i les empreses i institucions que la formen i les relacions possibles dins de xarxes majors, particularment en les que es troben els organismes públics i els tercers interessats. Serà l'encarregat de definir estratègies d'actuació conjunta per als associats i prestar serveis comuns a aquests, promovent la cooperació dels seus socis o afiliats, per la qual cosa dominarà la planificació i la gestió operativa de les accions encomanades a la seua organització (promoció, formació, negociació, etc.).
  2. Director de Grup Empresarial Turístic (cadena hotelera, intermediació, corporacions d'oci...).  Ha de dominar el posicionament estratègic global de la seua organització, tant per a competir amb els seus rivals com per a situar-se convenientment en les diverses xarxes en què aquesta està immersa, i ha de coordinar els diferents negocis i àrees funcionals de la seua organització per a aconseguir la seua correcta integració. Per tant, dominarà la direcció estratègica, serà capaç d'analitzar convenientment el seu entorn, comprendrà el paper dels recursos i capacitats que ha de tenir la seua organització per a afrontar el futur i ha de desenvolupar les seues capacitats creatives, d'innovació i de negociació (amb agents interns i externs).
  3. Director d'empresa Turística. Gestionarà el màxim nivell empresarial en una organització privada de dimensiäo mitjana o petita, per la qual cosa ha de saber enfrontar-se als mercats, als competidors, a les polítiques públiques, a les pressions de tercers interessats (treballadors, consumidors, xarxes externes...) i, alhora, integrar les diferents àrees operatives i de negoci que eventualment puga tenir la seua organització. A causa de la falta d'estructures directives intermèdies en les seues organitzacions, hauran d'assumir processos complexos de presa de decisions i d'anàlisi de problemes sense molt suport tècnic, per la qual cosa han d'estar familiaritzats amb el negoci, amb les diferents àrees funcionals i amb les habilitats directives bàsiques.
  4. Director de Divisió Turística d'un Grup Empresarial. Ha de conèixer els elements essencials de la planificació estratègica per a buscar una posició competitiva favorable i duradora per al seu negoci dins del grup, la qual cosa implica conèixer completament el seu sector (competidors, proveïdors, clients, tercers interessats...) i com evolucionarà amb el temps. També s'encarregarà de fixar l'estratègia competitiva i de fer que les unitats operatives les porten a efecte.
 4. DIRECTOR OPERATIU. Comprèn el conjunt de professionals que s'ocupen de la gestió de les àrees presents en una organització de dimensió mitjana o petita, les quals poden ser independents o estar integrades en un grup empresarials. La seua funció inclou la gestió, integració i control de les diferents àrees d'organització, la planificació dels sistemes d'informació i l'anàlisi i interpretació dels sistemes de presa de decisions.
  1. Director d'Informació, Promoció i Comercialització Turística. Exerceix les responsabilitats en la planificació, organització, gestió, difusió i integració de la informació turística, com també la seua promoció i comercialització.
  2. Director de producte dins d'una organització (serveis spa…). Tenen la responsabilitat de dirigir la investigació, planificació, disseny, desenvolupament i gestió de serveis i productes específics d'empreses o organitzacions, les quals poden ser independents o estar integrades en un grup empresarial. Amb l'objectiu d'innovar, posicionar-se en el sector i obtenir avantatges competitius.
  3. Director d'Àrees de Gestió. Assumeix la responsabilitat d'algun dels departaments dels quals es compon una empresa (operacions, sistemes d'informació, qualitat, gestió economicofinancera, comercial, recursos humans, etc.). 
 5. RESPONSABLE DE R+D+I. Coordina les àrees, departaments o centres que tinguen com a objectius la detecció i l'estudi dels problemes i reptes que afecten al turisme. Per a fer-ho hauran de dur a terme l'anàlisi de la seua realitat actual i de les seues perspectives de futur, plantejant accions per a la millora de la competitivitat, el progrés i la innovació turística. Tot això en l'àmbit de les empreses privades o de les institucions públiques.
  1. Consultor/assessor. Té com a missió planificar, executar i seguir els estudis que li siguen encarregats, amb la finalitat de recomanar les actuacions i mesures apropiades i de prestar assistència en l'aplicació d'aquestes recomanacions.
  2. Analista. Té com a missió recopilar informació disponible, dins del marc teòric que li siga aplicable, amb la finalitat d'extraure conclusions que propicien i contribuïsquen a la presa de decisions.
 6. PROFESSOR/AJUDANT INVESTIGADOR. L'activitat turística necessita un capital humà cada vegada més capacitat que es dedique tant a l'ensenyament com a la investigació i a la realització d'informes. En aquest sentit es proposa la necessitat de: a) Professors que impartisquen docència en turisme en els diferents nivells i que sàpien abordar els temes tant des del punt de vista tècnic com les interpretacions teòriques pertinents. b) Investigadors acreditats per l'estructura acadèmica –doctors-que dominen les teories, els mètodes i les tècniques d'investigació i que tinga experiència en la seua aplicació al turisme. També han de tenir coneixement dels nous temes i problemes del turisme per a contribuir als avanços en R+D+I. Per a això resulta necessari el treball conjunt en les diferents plataformes d'ensenyament superior i investigació, en col·laboració amb les organitzacions que planifiquen i presten serveis als turistes. El turisme és un sector d'activitat específic, amb pràctiques i problemàtiques pròpies i diferenciades d'altres sectors. Al seu torn, el turisme s'ha convertit en una àrea específica de docència i investigació que té la seua pròpia dinàmica i perfil, per això es necessita la creació d'un àrea acadèmica de turisme que servisca per a aprofundir en l'especificitat de la matèria i perquè els nous doctors en turisme puguen incorporar-se a l'estructura universitària.
  1. Ajudant d'Investigació. Ha de tenir alta formació en teoria, mètodes i tècniques d'investigació. Realitzarà investigacions de R+D, així com informes per a diferent tipus d'organitzacions. Es preocuparà per realitzar publicacions i per organitzar i assistir a congressos en els quals es debaten les investigacions.
  2. Professor. Ha de preocupar-se per estar informat dels avanços en les investigacions sobre turisme i integrar els avanços en els materials de docència. A causa de l'abundància de dades que hi ha sobre turisme, sabrà esquematitzar-les i donar-los sentit general per a transmetre-les als alumnes. Es preocuparà per la formació i publicarà materials de treball dirigits als alumnes.


 

Perfils Professionals del Títol


Professions per a les quals capacita

El títol habilita per a l'exercici d'aquestes professions:

 • Planificador i gestor de destinacions: gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...), gerent de plans de destinacions, director de programes de destinacions, tècnic de planificació turística.
 • Director de Producte Turístic: gestor de productes específics, tècnic de desenvolupament del producte turístic.
 • Director corporatiu d'organitzacions: gerent d'entitats no lucratives de turisme, director de grup empresarial turístic (cadena hotelera, intermediació, corporacions d'oci...), director d'empresa turística, director de divisió turística d'un grup empresarial.
 • Director operatiu d'empresa turística: director d'informació, promoció i comercialització turística, director de producte dins d'una organització (serveis spa…) i director d'àrees de gestió.
 • Director de R+D+I: consultor, assessor o analista.
 • Professor i ajudant d'investigació.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

Primer i segon curs

 


2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

L'adaptació és automàtica, ja que el pla d'estudis és el mateix que el que s'extingeix.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)

     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
     Fax:+ 34 96 590 9789
     master.economiques@ua.es 
     economicas.ua.es/va/


 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua

 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares