Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DIRECCIÓ D'HOTELS I ALLOTJAMENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DIRECCIÓ D'HOTELS I ALLOTJAMENT

Codi:
 9310

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 30/01/2018

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 132,25
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DIRECCIÓ D'HOTELS I ALLOTJAMENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN DIRECCIÓ D'HOTELS I ALLOTJAMENT

Aportar al Sector Professional Hoteler formació en destreses concretes, pràctica i útils.

Millorar les habilitats de professionals en actiu en tot el referent a àrees directives de l'Hotel.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Dirigir qualsevol dels departaments d'un hotel eficaçment
 • CG2:Dirigir i gestionar un hotel millorant la seua rendibilitat
 • CG3:Dirigir i coordinar equips de forma efectiva
 • CG4:Optimitzar els ingressos de l'hotel comercialitzant correctament els seus serveis

Competències Específiques

 • CE1:Optimitzar els processos de cada departament de l'hotel
 • CE2:Aplicar tècniques per a millorar l'experiència del client
 • CE3:Gestionar persones de forma eficaç
 • CE4:Conèixer les tècniques de negociació més efectives
 • CE5:Realitzar un pla de màrqueting hoteler
 • CG6:Conèixer les diferent eines de Màrqueting online
 • CE9:Gestionar i vendre esdeveniments
 • CE10:Dirigir i gestionar el restaurant de l'hotel

L'Expert en Direcció d'Hotels y Allotjament consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

    Pràctiques Externes 0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN DIRECCIÓ D'HOTELS I ALLOTJAMENT

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

A qualsevol persona que vulga progressar d'una manera eficient i professional en el sector hoteler.

 
Professionals: Caps de recepció, Comercials d'hotels, Propietaris d'allotjaments rurals i 
Directors comercials de petits hotels (L'alumnat amb experiència professional però que no reunisca els requisits acadèmics d'accés només podran accedir als Experts mitjançant una prova especial d'accés, que està condicionada a l'aprovació de les mateixes pel Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat, aquesta prova comportarà el pagament de les taxes que per a l'efecte es determinen)

 
Aturats i Interessats a treballar en el sector hoteler, amb ganes de progressar i aprendre màrqueting turístic amb innovadors conceptes i tècniques.


Alumnes i ex-alumnes universitaris de qualsevol carrera. Especialment els interessarà més als estudiants de carreres com a Econòmiques, Turisme, ADE, Empresarials i Publicitat i Relacions Públiques.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
La selecció es farà tenint en compte l'ordre de preinscripció
L'alumnat amb experiència professional però que no reunisca els requisits acadèmics d'accés només podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés, que comportarà el pagament de les taxes que per a l'efecte es determinen. Aquesta prova queda condicionada a la seua aprovació pel Vicerectorat d'Estudis.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

79,17 €

Descompte a persones que provinguen de les empreses, institucions i organismes (Escola de Negocis de la UA, formació i Transformació S.L., Fundeun, Global Orbital , OPEM Consultors, TECJURI). És necessari un mínim de 10 estudiants per a aplicar aquest descompte.

L'Expert en Direcció d'Hotels i Allotjament és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Begoña Murcia Alcaraz

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques 

Edifici Instituts Universitaris

Telèfon: 965 90 95 51

b.alcaraz@ua.es

https://iuit.ua.es/va/inici.html

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques


 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Susana Amalia de Juana Espinosa

 • Coordinador d'estudis:

    Pablo Guzmán Martínez

    Daniel Agar González

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares