Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN ELABORACIÓ ARTESANAL DE GELATS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN ELABORACIÓ ARTESANAL DE GELATS

Codi:
 9183

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 125
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN ELABORACIÓ ARTESANAL DE GELATS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN ELABORACIÓ ARTESANAL DE GELATS

De forma genèrica els objectius del programa són diferents en funció del tipus d'alumne que es tracte:
-Per a aquelles persones que ja estiguen vinculats amb el sector heladero, es tracta de proporcionar-los unes bases tant teòriques com a pràctiques perquè, unit a la seua pròpia formació empírica, puguen desenvolupar el seu treball de forma més eficaç, aconseguint amb açò un desenvolupament professional ple en aquest sector.
-Per als alumnes sense experiència prèvia en el sector se'ls proporcionaran unes bases de coneixements per a poder desenvolupar en el futur una activitat empresarial, típica de l'entorn de geogràfic, com és la d'elaboració artesanal de gelats.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Dominar la legislació bàsica referent al Gelat.
 • CG2: Conèixer i descriure totes les substàncies que integren un gelat i les característiques funcionals de les mateixes.
 • CG3: Dominar les característiques, quant a la composició, que ha d'atresorar un gelat perquè resulte compatible amb un estat de salut òptim.
 • CG4: Conèixer els aspectes higiènics que cal controlar durant el procés d'elaboració de gelats.
 • CG5: Obtenir les bases teòriques i l'habilitat necessària per a ajustar la composició bàsica (la fórmula) d'ingredients que constitueixen el Gelat.
 • CG6: Conèixer la maquinària diversa que podem trobar en un obrador.
 • CG7: Saber elaborar productes de qualitat amb diverses característiques, usant per a açò la maquinària i els ingredients habitualment presents en un obrador.

Competències Específiques

 • CE1: Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació relacionada amb la temàtica del curs. Realitzar, presentar i defensar informes tant de forma escrita com a oral davant una audiència.
 • CE2: Conèixer la legislació actual aplicable al sector del gelat.
 • CE3: Adquirir una base fonamental de la terminologia química, convenis i unitats aplicats a l'elaboració de gelats.
 • CE4: Identificar l'estructura i característiques de les principals classes de substàncies emprades en l'elaboració de gelats.
 • CE5: Conèixer els fonaments de nutrició humana.
 • CE6: Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris.
 • CE7: Conèixer la microbiologia dels gelats i aliments usats per a la producció dels mateixos.
 • CE8: Aprendre el procés de formulació de gelats.
 • CG9: Desenvolupar en la pràctica les formulacions plantejades teòricament.
 • CE10: Manejar les bases de dades i taules de composició d'aliments.
 • CE11: Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant la legislació vigent.

L'Expert en Elaboració Artesanal de Gelats consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

18

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

2

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN ELABORACIÓ ARTESANAL DE GELATS.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

 DIRIGIT A

 • Professionals directament relacionats amb el sector de la gelateria artesanal.Es requerirà la presentació, en el moment de realitzar la preinscripció al curs, de documentació acreditativa que demostri aquesta vinculació (original i còpia) que justifiqui aquesta vinculació (Certificat expedit per a.N.H.C.I.A., Imposat d'Activitats Econòmiques, nòmines).
 • Persones que no estiguin vinculades a aquest sector, però que reuneixin els requisits per cursar estuidos universitaris oficials, amb un interès particular en la matèria del curs a fi de desenvolupar, en un futur, la seva carrera professional en el sector esmentat.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Les preinscripcions seran ordenades segons la data d'entrada de les mateixes. En el cas que el nombre d'inscripcions superi el màxim d'alumnes permès es durà a terme una selecció de l'alumnat per part d'una comissió formada per: el director d'estudis del curs, el cap d'estudis del curs i un tercer membre amb tasques docents assignades en el curs.

Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds presentades donant prioritat a les dels associats a A.N.H.C.I.A. fins a completar el nombre de places disponibles i publicarà una llista d'admesos. Sota algunes circumstàncies es podrà sol·licitar una entrevista personal amb l'interessat.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

119,25 €

Descompte a socis d'ANHCEA.

L'Expert en Elaboració Artesanal de Gelats és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Mª Dolores Sánchez Cuevas

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatología

Telèfon: 965903527 

dqana@ua.es

http://web.ua.es/va/elaboracion-artesanal-helados/curs-d-expert-en-elaboracio-artesanal-de-gelats.html


 ORGANITZADORS ACADÈMICS 

Departament de Quimica Analítica, Nutrición y Bromatología

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

      Juan Mora Pastor

 • Coordinador d'estudis:
         Salvador Maestre Pérez

 PATROCINADORS

 
Associació Empresarial Nacional d'Elaboradors Artesans i Comerciants de Gelats i Horachatas (A.N.H.C.I.A.). Cessió de les instal·lacions per a la realització de les pràctiques del curs per als alumnes socis de la citada entitat.
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares