Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT/A EN ASSISTENT AL PACIENT INTERNACIONAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT/A EN ASSISTENT AL PACIENT INTERNACIONAL

Codi:
 9346

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 29/07/2021

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 70
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT/A EN ASSISTENT AL PACIENT INTERNACIONAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Objectiu general: Proporcionar una formació integral en matèria de mediació interlingüïstica i assistència al pacient internacional en espanyol i anglès.
A través d'aquesta formació, els estudiants adquiriran els coneixements i les competències necessaris per a gestionar i resoldre les situacions que se'ls plantegen en l'exercici de la seua professió com a assistents a pacients internacionals, elaborar estratègies d'actuació i assessorar els seus pacients en espanyol i anglès.

Objectius específics:
- Adquirir destreses suficients per a la gestió, assessorament i assistència a pacients en espanyol i anglès.
- Manejar amb fluïdesa recursos diversos per a obtenir la informació necessària, i saber organitzar el discurs pertinent adaptat a cada entorn i cada grup.
- Dominar tècniques de gestió, orientació i dinàmica de pacients, així com per a la resolució de conflictes.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en el seu treball d'assistent al pacient d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG2:Adquirir competències suficients per a mostrar-se com a comunicadors i gestors eficients en espanyol i anglès dins del context professional.
 • CG3:Afavorir la capacitat de l'alumnat per a reunir i interpretar les dades més adequades per a cada situació en el context comunicatiu metge-pacient.
 • CG4:Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre projectes posteriors amb un alt grau d'autonomia en el context comunicatiu metge-pacient.
 • CG5:Ser capaços d'elaborar i exposar arguments en diferents contextos, i de resoldre situacions de conflicte dins d'aquest sector laboral.

Competències Específiques

 • CE1:Adquirir destreses per a ser capaces d'oferir informació, orientació i assistència a pacients nacionals i internacionals en espanyol i anglès.
 • CE2:Conèixer les estratègies d'atenció al pacient, tècniques d'acolliment, i desenvolupar habilitats socials per a l'òptima interacció mediador-metge-pacient; també amb la gestió de possibles queixes i conflictes.
 • CE3:Saber escometre les tasques per a la preparació i desenvolupament de processos de mediació entenent les diferents característiques i tipologia de pacients
 • CE4:Entendre la necessitat d'adequar la mediació a les motivacions i peculiaritats del pacient, adaptant-se a les circumstàncies.
 • CE5:Dominar les tècniques de comunicació i gestió de serveis del context professional.
 • CE6:Conèixer les tècniques més eficaces per a aconseguir una comunicació oral efectiva, emprant no sols la paraula sinó també la comunicació gestual.
 • CE7:Entendre la importància d'estructurar l'ordre i presentació dels arguments, la planificació de la intervenció i les eines per a fer-la més eficaç.
 • CE8:Conèixer i saber usar Tecnologies de la Informació i comunicació per a la captació i gestió de la informació necessària per al treball d'assistent (webs bàsiques, altres mitjans i suports)
 • CE9:Conèixer amb detall la Reglamentació de la Reproducció Assistida de l'Espanya.
 • CE10:Adquirir coneixements bàsics (estructuració conceptual, terminologia, etc.) de la matèria de la Reproducció Assistida
 • CE11:Ser capaços de mantenir l'atenció i el contacte amb el pacient i modular la veu segons les circumstàncies requerides.

L'Expert en Assistent al Pacient Internacional consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures Crèdits
Obligatòries(OB) 20
TOTAL CRÈDITS 20

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.
En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN ASSISTENT Al PACIENT INTERNACIONAL

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

DIRIGIT A

 • Estudiants del Grau d'Espanyol
 • Estudiants del Grau d'Anglès
 • Estudiants de Grau de Ciències de la Salut (infermeria, fisioteràpia, nutricionista, psicologia, etc.)
 • Estudiants de Traducció i Interpretació (anglès)
 • Estudiants del Màster Anglès/Espanyol Finalitats Especificos
 • Estudiants de Sociologia
 • Estudiants de Relacions Públiques
 • Professionals de l'àmbit biosanitari
 • Traductors i Intèrprets

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els requisits són els següents:

 • - Requisit lingüístic: B2 d'Inglés
 • - Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • - No estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior però reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • - Estar cursant un títol oficial d'Educació Superior i restar menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

La selecció de l'alumnat es realitzarà per expedient acadèmic i entrevista personal.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi l'adreça d'estudis (veure dades de contacte a l'apartat " info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

L'Expert en Assistent al Pacient Internacional és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades

Cristina Cambra

Telèfon: 965 90 9579

iulma@ua.es

 

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

I. INTERUNIVERSITARI LLENGÜES MODERNES APLICADES

 

 DIRECCIÓ ACADÉMICA

 • Directora d'estudis:

María Isabel Santamaría Pérez

mi.santamaria@ua.es

 • Codirector de estudios:
  Jon Aizpurúa
  j.aizpurua@ivf-spain.com
 • Coordinadores d'estudis:

Nereida Congost Maestre

nereida.congost@ua.es

María José Gómez Torres

mjose.gomez@ua.es

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares