Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MASTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MASTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES

Codi:
 9251

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 81,67
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MASTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
20
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MASTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
MÓDULO CONCEPTOS BÁSICOS
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS
MÓDULO TÉCNICAS AVANZADAS
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3,50
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
1
OBLIGATÒRIES
3
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN TÉCNICAS AVANZADAS

OBJECTIUS

Prentendemos oferir una visió àmplia i pluridisciplinar del món de l'empresa, en la qual els alumnes adquiriran una visió integral, però no per açò menys detallada, de totes les àrees de l'empresa.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.
 • CG2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CG3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Competències Específiques

 • CE1: Capacitat per a gestionar els negocis empresarials des d'una perspectiva internacional.
 • CE2: Capacitat per a analitzar i aplicar conceptes, principis i tècniques per al disseny i engegada d'un pla de màrqueting d'una organització.
 • CE3: Capacitat per a gestionar la imatge, identitat i reputació empresarials, com a actius intangibles, al servei dels objectius estratègics de l'organització.
 • CE4: Comprendre i qualificar situacions en l'àmbit d'aplicació dels tributs així com aplicar els coneixements i habilitats per a la solució de qüestions o problemes tributaris.
 • CE5: Analitzar l'impacte dels sistemes d'informació empresarial sobre la gestió del coneixement.

El Master en Direcció i Gestió d'Empreses consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

40

  Optatives(OP)

0

    Pràctiques Externes 0

  Treball Final (OB)

20

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MASTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

El curs està dirigit a professionals que realitzen funcions directives en xicotetes i mitges empreses i a aquelles persones que dirigeixen o pretenen crear i gestionar la seua pròpia empresa


CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
La selecció es farà tenint en compte que l'alumne tinga llicenciatura o diplomatura.


PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

63,70 €

Descompte del 22% a persones que provinguen de les empreses, institucions i organismes (Escola Negocis de la UA, Formació i Transformació SL, Fundeun, Global Orbital, OPEM Consultors, Tecjuri). És necessari un mínim de 10 estudiants per a aplicar aquest descompte.

 

El Master en Direcció i Gestió d'Empreses és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:
https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

José Luis Gascó

Facultad de Ciencias Económicas. Despacho nº 14. Dpto. de Organización de Empresas

Teléfono: 966 26 30 27

 je.masterempresas@ua.es    

http://www.doeua.es/programa/master-en-direccion-y-gestion-de-empresas/

  

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques


 DIRECCIÓ ACADÈMICA


 • Director d'estudis:

     Mª Reyes González Ramírez

 • Coordinador d'estudis:
        
          Israel Pastor Sánchez
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares