Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN DRET PROBATORI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN DRET PROBATORI

Codi:
 9246

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN DRET PROBATORI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO APROXIMACIÓN A LOS ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PROBATORIO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL APROXIMACIÓ ALS ASPECTES GENERALS DEL DRET PROBATORI
MÓDULO LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CIVILES
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL LA PROVA EN ELS PROCESSOS CIVILS
MÓDULO LA PRUEBA EN LOS PROCESOS PENALES
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL LA PROVA EN ELS PROCESSOS PENALS
MÁSTER EN DERECHO PROBATORIO

 

 • Coneixement avançat i crític dels diferents models probatoris i dels seus principis.
 • Coneixement avançat i crític dels principis propis de la prova en el procés civil i en el procés penal.
 • Coneixement avançat i crític dels sistemes probatoris des d'un punt de vista Comparat.
 •  Coneixement avançat i crític de la jurisprudència espanyola, comparada i de tribunals supranacionals sobre el Dret probatori.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció de documents científics i tècnics, ús de llenguatge especialitzat, saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i amb llenguatge apropiat en l'àmbit del Dret probatori).
 • CG2: Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant els seus fonaments i reflexionant sobre les seues implicacions socials en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG3: Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge (cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, dissenyar, gestionar i executar un projecte o una tasca de forma personal o autònoma en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG4: Capacitat de treball en equip (integrar-se i col·laborar de forma activa en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions en contextos diversos).
 • CG5: Habilitat en l'ús de les TICS (utilitzar tecnologies de la informació i comunicació com a eina d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu).

Competències Específiques

 • CE1: Ser capaç d'aplicar els aspectes generals del Dret probatori a la solució de problemes pràctics.
 • CE2: Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva crítica la problemàtica comuna que presenta el Dret probatori.
 • CE3: Habilitat per a utilitzar la metodologia d'anàlisi de les ciències jurídiques al plantejament i resolució de problemes en l'àmbit del Dret probatori.
 • CE4: Ser capaç de comunicar conclusions aconseguides en l'anàlisi del Dret probatori davant un públic especialitzat.
 • CE5: Capacitat per a realitzar una anàlisi de Dret Comparat entre sistemes probatoris de diferents països.
 • CE6: Analitzar críticament els mitjans d'investigació penal i valorar la necessitat de comptar amb nous mitjans enfront de les modernes formes de delinqüència.
 • CE7: Conèixer i valorar les especialitats probatòries de certs fets en l'àmbit civil i en l'àmbit penal.
 • CE8: Capacitat per a dissenyar i desenvolupar amb èxit una estratègia probatòria adequada per a la defensa dels interessos en judici.
 • CE9: Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori i les conseqüències de la violació de drets fonamentals en un procés judicial.
 • CE10: Capacitat per a realitzar una valoració i motivació de l'activitat probatòria desenvolupada en judici.
 • CE11: Desenvolupar un projecte integrant els coneixements adquirits durant el curs.

El Màster en Dret Probatori consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

50

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN DRET PROBATORI.

 REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A

 

Professionals del Dret, especialment de l'àmbit de la magistratura, del ministeri públic i de l'advocacia, així com docents i investigadors interessats a obtenir una especialització teòric-pràctica en Dret Probatori..

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Formació acadèmica.
 • Expedient acadèmic dels estudis de Dret.
 • Experiència professional en l'àmbit del Dret.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

El Màster en Dret Probatori és un títol propi de la Universitat d'Alacant.
La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Patricia Santa Isabel Martín

Departament de Dret Mercantil i Dret Processal

Telèfon: 965909514

ddmdp@ua.es

patricia.santaisabel@ua.es

http://ddmdp.ua.es/va/pagina-principal.htm

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

 Departament de Dret Mercantil i Dret Processal


 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

      José María Asencio Mellado

 • Coordinadora d'estudis:
        
        Mercedes Fernández López
   
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares