Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRINCIPIS RECTORS DE LA PROVA EN EL PROCÉS CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció de documents científics i tècnics, ús de llenguatge especialitzat, saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i amb llenguatge apropiat en l'àmbit del Dret probatori).
 • CG2 : Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant els seus fonaments i reflexionant sobre les seues implicacions socials en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge (cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, dissenyar, gestionar i executar un projecte o una tasca de forma personal o autònoma en l'àmbit del Dret probatori.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip (integrar-se i col·laborar de forma activa en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions en contextos diversos).
 • CG5 : Habilitat en l'ús de les TICS (utilitzar tecnologies de la informació i comunicació com a eina d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu).

 

Competències Específiques

 • CE1 : Ser capaç d'aplicar els aspectes generals del Dret probatori a la solució de problemes pràctics.
 • CE10 : Capacitat per a realitzar una valoració i motivació de l'activitat probatòria desenvolupada en judici.
 • CE2 : Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva crítica la problemàtica comuna que presenta el Dret probatori.
 • CE3 : Habilitat per a utilitzar la metodologia d'anàlisi de les ciències jurídiques al plantejament i resolució de problemes en l'àmbit del Dret probatori.
 • CE4 : Ser capaç de comunicar conclusions aconseguides en l'anàlisi del Dret probatori davant un públic especialitzat.
 • CE5 : Capacitat per a realitzar una anàlisi de Dret Comparat entre sistemes probatoris de diferents països.
 • CE6 : Analitzar críticament els mitjans d'investigació penal i valorar la necessitat de comptar amb nous mitjans enfront de les modernes formes de delinqüència.
 • CE7 : Conèixer i valorar les especialitats probatòries de certs fets en l'àmbit civil i en l'àmbit penal.
 • CE8 : Capacitat per a dissenyar i desenvolupar amb èxit una estratègia probatòria adequada per a la defensa dels interessos en judici.
 • CE9 : Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori i les conseqüències de la violació de drets fonamentals en un procés judicial.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 78676
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix