Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL

Codi:
 E028


 
 
Data de publicació:
 24/12/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès
Francès
Alemany

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Espanya)

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Traductologia, Traducció Professional i Audiovisual

Comissió acadèmica:

Representant: Pedro Mogorrón Huerta 

Secretari: Paola Concepción Masseau Díaz

Comissió de Qualitat:

Coordinador: Pedro Mogorrón Huerta

Òrgan proponent:

Departament Traducció i Intrerpretacció dtint@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

Ubicació: Edifici Polivalent II

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE1 - Capacitat per a conèixer la bibliografia especialitzada i les fonts d'informació en línia dels àmbits de la traducció i interpretació.

CE10 - Capacitat per a treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en contextos internacionals.

CE11 - Capacitat per a dominar la gestió i administració d'empresa i conèixer el mercat de la traducció.

CE13 - Capacitat per a fomentar el compromís i la defensa dels principis ètics de la comunitat professional.

CE15 - Capacitat per a detectar els elements culturals específics de les cultures en presència.

CE17 - Capacitat per a aprofundir en l'anàlisi i la teorització de traducció específics del suport audiovisual, tant per al doblatge com per a la subtitulació.

CE19 - Capacitat per a estudiar la subordinació del processe traductor a la informació transmesa pel canal visual.

CE20 - Capacitat per a obrir noves línies de recerca i expandir les ja existents sobre aquesta especifiqueu traductológica.

CE4 - Capacitat per a aplicar els pressupostos teòrics a l'anàlisi de traduccions i a la resolució de problemes de traducció.

CE9 - Capacitat per a gestionar projectes professionals de traducció.

CE8 - Capacitat per a dominar les tècniques de documentació avançades.

CE7 - Capacitat per a traduir textos d'especialitat d'un alt nivell de complexitat.

CE6 - Capacitat per a dominar les tècniques d'edició i correcció avançades.

CE5 - Capacitat per a dominar els entorns informàtics avançats per a la traducció.

CE3 - Capacitat de sistematització i interpretació científica de les dades.

CE2 - Capacitat per a conèixer amb amplitud els principals corrents contemporanis (polisistemas, funcionalisme, cognitivismo, pragmàtica, postestructuralismo).

CE18 - Capacitat per a vincular el procés traductor al llenguatge cinematogràfic aportant la teorització existent sobre el plànol i l'edició que conformen la sintaxi cinematogràfica.

CE16 - Capacitat per a conèixer els principals elements teòrics i pràctics de traducció audiovisual.

CE14 - Capacitat per a assimilar la finalitat comunicativa de la traducció audiovisual.

CE12 - Capacitat d'intermediació experta en entorns multiculturals

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de ll'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari d'instrucció doctoral.
 • ACTIVITAT 2: Organització de reunió científica amb la col·laboració de les universitats del programa de doctorat i del doctorand.
 • ACTIVITAT 3: Taller de cerca de documentació científica i de gestió de la informació.
 • ACTIVITAT 4: Seminari entorn de les eines metodològiques de les diferents línies de recerca.
 • ACTIVITAT 5: Assistència a seminaris, conferències i jornades d'inserció laboral.
 • ACTIVITAT 6: Seminari de posada en comú de la recerca dels doctorands.
 • ACTIVITAT 7: Presentació d'avanços en els grups de recerca.
 • ACTIVITAT 8: Estades en centres d'I+D o grups de recerca nacionals i internacionals.
 • ACTIVITAT 9: Assistència a congressos i reunions científiques.
 • ACTIVITAT 10: Presentació de comunicacions en congressos.

Per a més informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpto. Traducció i Interpretació

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Història i teoria de la traducció i de la interpretació
 2. Traducció especialitzada cientifico-tècnica
 3. Traducció especialitzada jurídic-econòmica
 4. Traducció audiovisual i d'entorns de discapacitat
 5. Traducció humanística i literària
 6. Lexicologia, terminologia, terminografía i fraseologia
 7. Traducció i noves tecnologies

GRUPS D'INVESTIGACIÓ DE LA UA Y PERSONAL INVESTIGADOR

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Estructura del centre per a la Qualitat

Comissió de Garantia Interna de Qualitat

Altres comissions

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

 

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares