Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN INFORMÀTICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN INFORMÀTICA

Codi:
 E015


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Informàtica

Comissió Acadèmica

Coordinador: José García Rodríguez

Secretari: Andrés Fuster Guilló

Comissió de Qualitat

Coordinador: José García Rodríguez

Òrgan proponent:

Institut Universitari d'Investigació Informàtica

iuii@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS 

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Jornada de presentació de treballs
 • ACTIVITAT 3: Tutories
 • ACTIVITAT 4: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. Investigació Informàtica

Linies d'investigació

Equips

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
 2. Arquitectura i tecnologia de computadors
 3. Tecnologies del Llenguatge humà
 4. Reconeixement de formes i intel·ligència artificial
 5. Traducció automàtica, biblioteques digitals i educació assistida per ordinador
 6. Enginyeria del Programari, Enginyeria Web i Intel·ligència de Negoci
 7. Automàtica i robòtica
 8. Tractament de senyal i telecomunicacions

 

EQUIPS

Equipo 1

Alfonso Galipienso, María Isabel

Álvarez Sánchez, Rafael Ignacio

Arnal García, José

Arques Corrales, Maria del Pilar

Aznar Gregori, Fidel

Castel de Haro, Maria de Jesús

Cazorla Quevedo, Miguel Ángel

Compañ Rosique, Patricia

Climent Coloma, Joan Josep

Escolano Ruiz, Francisco Javier

Ferrandez Agullo, Francisco

Gallardo López, Domingo

Llorens Largo, Faraón

Lozano Ortega, Miguel Ángel

Migallón Gomis, María Violeta

Molina Carmona, Rafael

Penades Martinez, José Leandro

Puchol Garcia, Juan Antonio

Pujol López, María del Mar

Rizo Aldeguer, Ramón

Sáez Martínez, Juan Manuel

Satorre Cuerda, Rosana

Tortosa Grau, Leandro

Vicent Francés, José Francisco

Viejo Hernando, Diego

Zamora Gómez, Antonio

Inici

Equipo 2

Azorín López, Jorge

Berna Martínez, José Vicente

Calera Rubio, Jorge

Cuenca Asensi, Sergio Antonio

Ferrández Pastor, Francisco Javier

Florez Revuelta, Francisco

Fuster Guillo, Andrés

García Chamizo, Juan Manuel

García Rodríguez, José

Gil Méndez, David

Gilart Iglesias, Virgilio

Grediaga Olivo, Ángel

Jimeno Morenilla, Antonio Manuel

Ledesma Latorre, Bernardo

Maciá Pérez, Francisco

Marcos Jorquera, Diego

Martínez Álvarez, Antonio

Mora Mora, Higinio

Mora Pascual, Jerónimo Manuel

Pujol López, Francisco Antonio

Rico Soliveres, Maria Luisa

Ruiz Fernández, Daniel

Sánchez Romero, José Luis

Signes Pont, Maria Teresa

Soriano Paya, Antonio

Inici

Equipo 3

Lloret Pastor, Elena

Cachero Castro, Cristina

Carrasco Jimenez, Rafael Carlos

Ferrández Rodríguez, Antonio

Forcada Zubizarreta, Mikel Lorenzo

Garrigós Fernández, Irene

Gómez Ortega, Jaime

Gómez Soriano, Jose Manuel

Iñesta Quereda, José Manuel

Llopis Pascual, Fernando

Luján Mora, Sergio

Marco Such, Manuel

Martinez Barco, Patricio Manuel

Mazón López, José Norberto

Melia Beigbeder, Santiago

Micó Andrés, Marìa Luisa

Montoyo Guijarro, Juan Andrés

Moreda Pozo, María Paloma

Moreno Seco, Francisco

Muñoz Guillena, Rafael

Navarro Colorado, Francisco de Borja

Oncina Carratalá, José

Palomar Sanz, Manuel

Peral Cortés, Jesús

Pérez Ortiz, Juan Antonio

Pérez Sancho, Carlos

Pertusa Ibáñez, Antonio Jorge

Ponce de León Amador, Pedro José

Rico Juan, Juan Ramón

Rizo Valero, David

Sánchez Martínez, Felipe

Saquete Boro, Estela

Suarez Cueto, Armando

Tomás Díaz, David

Trujillo Mondéjar, Juan Carlos

Vázquez Pérez, Sonia

Verdú Mas, José Luis

Vicedo González, José Luis

Inici

Equipo 4

Ballester Berman, Josep David

Candelas Herias, Francisco Andrés

García Gómez, Gabriel Jesús

Gil Vázquez, Pablo

Jara Bravo, Carlos Alberto

López Sánchez, Juan Manuel

Martínez Marín, Tomás

Pomares Baeza, Jorge

Puente Méndez, Santiago Timoteo

Pueo Ortega, Basilio

Selva Vera, Jesús

Torres Medina, Fernando

Inici

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares