Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT

Codi:
 E013


 
 
Data de publicació:
 Pendent de publicació


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com finançar un projecte d'investigació?
 • ACTIVITAT 2: Seminari J (projectes de tesis).
 • ACTIVITAT 3: Mobilitat (Doctor Internacional).

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com es fa un Doctorat en ciències de la salut en altres països?
 • ACTIVITAT 2: SRevisions sistemàtiques de la literatura cientifica i meta-anàlisi.
 • ACTIVITAT 3: Com redactar articles científics.
 • ACTIVITAT 4: Anàlisi quantitativa d'informació a través del SPSS.
 • ACTIVITAT 5: Anàlisi qualitativa de la informació amb ordinador.
 • ACTIVITAT 6: Mobilitat
 • ACTIVITAT 7: Heurística, organització documental i arxius rellevants per a la història de la infermeria.
 • ACTIVITAT 8: Recerca qualitativa en salut pública: enfocaments per a l'anàlisi i aplicació pràctica.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultad de Ciències de la Salut

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Anàlisi química aplicada a les ciències dels aliments
 2. Identificació i quantificació de biomarcadors químics i immunològics potencials de salut/malaltia
 3. Aplicacions clíniques de l'efecte inmunomodulador de cèl·lules mare mesenquimales aïllades de lipoaspirados humans (ASCs)
 4. Fisiopatologia cel·lular i molecular
 5. Bio-antropologia i paleo-patologia
 6. Plasticitat sinàptica
 7. Bases cel·lulars i moleculars de la infertilitat
 8. Infermeria biològica
 9. Salut, funcionament i discapacitat
 10. Efectivitat i variabilitat de la pràctica clínica
 11. Qualitat de vida i avaluació de resultats
 12. Salut mental
 13. Història de la Infermeria
 14. Antropologia dels cuidats
 15. Pedagogia de les cures
 16. Història i comunicació de la ciència
 17. Infermeria i salut comunitària
 18. Alimentació, entorn i salut
 19. Vacunologia
 20. Gestió de la qualitat i serveis sanitaris
 21. Població i salut: estadístiques sanitàries, anàlisi de la mortalitat, immigració i envelliment
 22. Atenció integral i organització de l'assistència dels pacients amb ferides
 23. Desigualtats en salut segons: classe social, gènere i ètnia. Immigració i salut
 24. Nutrició pública
 25. Salut laboral
 26. Planificació, polítiques i promoció de la salut
 27. Violència de gènere
 28. Inclusió social a través de la simplificació automàtica de text
 29. Diagnòstic distribuït i cura sanitària en la llar (D2H2)
 30. Cibernètica i Biòtica. Modelatge i simulació de sistemes bilológics
 31. Bio-instrumentació i rehabilitació
 32. Informàtica mèdica
 33. Telemedicina i la computació ubíqua

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

DADES DE CONTACTE

Comissió acadèmica:

 Coordinador: MIGUEL RICHART MARTÍNEZ

 Secretària: Mª CARMEN SOLANO RUIZ

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències de la Salut: http://fcsalud.ua.es/va/facultat-de-ciencies-de-la-salut.html

Pàgina de doctorat: https://fcsalud.ua.es/va/estudis/doctorat/doctorat.html

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466 

Contacte EDUA

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares