Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN FILOSOFIA I LLETRES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN FILOSOFIA I LLETRES

Codi:
 E002


 
 
Data de publicació:
 Pendent de publicació


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

 CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de treballs de doctorands.
 • ACTIVIDAT 2: Publicacions en revistes especialitzades i/o llibres científics.
 • ACTIVITAT 3 : Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Filosofia i Lletres

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Arqueologia
 2. Prehistòria
 3. Antiguitat
 4. Història Medieval
 5. Història Moderna
 6. Història Contemporània
 7. Geografia Humana, Ordenació del Territori i Desenvolupament Local Sostenible
 8. Geografia Física i Ordenació del Territori
 9. Planificació dels espais regionals
 10. Estudis de Gènere
 11. Pensament filosòfic i Història cultural
 12. Patrimoni històric i cultural, memòria i identitat
 13. Teoria de la Literatura  i Literatura Comparada  
 14. Llengua i literatura espanyoles
 15. Llengua i literatura catalanes
 16. Literatura hispanoamericana
 17. Llengües i Literatures Modernes
 18. Estudis de Traducció i Interpretació
 19. Estudis Lingüístics
 20. Lingüística aplicada a l'Ensenyament de la Llengua i de la Literatura
 21. Filologies Clàssiques
 22. Estètica, musicologia i comparatisme, tradició clàssica i metodologia digital
 23. Comunicació i imatge en l'era digital

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

DADES DE CONTACTE

Comissió acadèmica:

Coordinador: JAIME MOLINA VIDAL

Secretària: ALICIA MIRA ABAD

Òrgan proponent:

Facultat de Filosofia i Lletres: http://lletres.ua.es/va/

    facu.lletres@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

      doctorat@ua.es

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares