Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Codi:
 E010


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Aigua i Desenvolupament Sostenible

Comissió Acadèmica

Coordinador: Daniel Prats Rico

Secretari: Guadalupe Ortiz Noguera

Comissió de Qualitat

Coordinadora: Guadalupe Ortiz Noguera

Òrgan proponent:

Institut Universitari de l'Aigua i de les Ciències Ambientals

iuaca@ua.es

Informació administrativa:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALSBÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 2: Presentació de comunicacions científiques.
 • ACTIVITAT 3: Preparació d'un article científic.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals.

Línies d'investigació

Personal investigador

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Aigües superficials i subterrànies, qualitat de l'aire, aigua i sòl
 2. Tractaments d'aigües. Noves tecnologies
 3. Canvi climàtic, economia circular, reutilització d'aigües i gestió de residus
 4. Història, economia i societat
 5. Dret ambiental, materials de construcció, ordenació del territori i protecció del medi marí

 

PERSONAL INVESTIGADOR

Línia 1: Aigües superficials i subterrànies, Qualitat de l'aire, aigua i sòl

Andreu Rodes, José Miguel

Asensi Steegmann, Juan Carlos

Boluda Botella, Nuria

Carratalá Giménez, Adoración

Garmendia López, Idoia

Gomis Yagües, Vicente

Prats Rico, Daniel

Saquete Ferrándiz, Mª Dolores

Sentana Gadea, Irene

Trapote Jaume, Arturo

Valdés Abellán, Javier

Varó Galvañ, Pedro

 

Línia 2: Tractament d'aigües. Noves tecnologies.

Boluda Botella, Nuria

Fernández Torquemada, Yolanda

Pla Bru, Concepción

Prats Rico, Daniel

Sánchez Lizaso, José Luis

Saquete Ferrándiz, Mª Dolores

Sentana Gadea, Irene

Trapote Jaume, Arturo

Varó Galvañ, Pedro

Inici

Línia 3: Canvi climàtic, economia circular, reutilització d'aigües i gestió de residus 

Boluda Botella, Nuria

Fullana Font, Andrés

Melgarejo Moreno, Joaquín

Moltó Berenguer, Julia

Montaño Sanz, Francisco de Borja

Moya Llamas, Mª José

Prats Rico, Daniel

Trapote Jaume, Arturo

Varó Galvañ, Pedro

Zaragoza Martí, Mª Francisca

Inici

Línia 4: Història, economia i societat

Aledo Tur, Antonio José

Boluda Botella, Nuria

Fernández Aracil, Patricia

Gil Maciá, Lorenzo

López Ortiz, María Inmaculada

Melgarejo Moreno, Joaquín

Miranda Encarnación, José Antonio

Montaño Sanz, Francisco de Borja

Ortiz Noguera, Guadalupe

Sáez García, Miguel Ángel

Sanabria García, Sonia

Sánchez Sánchez, Ángel

Zaragoza Martí, Mª Francisca

Inici

Linia 5: Dret ambiental, materials de construcció, ordenació del territori i protecció del medi marí

Abellán Contreras, Francisco José

Beltrán Castellanos, José Miguel

Echarri Iribarren, Victor

Fernández Aracil, Patricia

Fernández Torquemada, Yolanda

Martí Ciriquian, Pablo

Martínez Almira, Magdalena

Melgarejo Moreno, Joaquín

Molina Giménez, Andrés

Moya Llamas Mª José

Pardo Picazo, Miguel Ángel

Pérez del Hoyo, Raquel

Pla Bru, Concepción

Rizo Maestre, Carlos

Sánchez Lizaso, José Luis

Valdés Abellán, Javier

Inici

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares