Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA

Codi:
 D091

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/10/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA
24 crèdits
 
30 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
18 crèdits
 
6 crèdits
 
 
CONDICIONADA
 
 
 
CONDICIONADA
 
 
 
INICIO 2024
24 crèdits
 
24 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PALEONTOLOGÍA APLICADA
ITINERARI PROFESSIONAL
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA. ITINERARI PROFESSIONAL
ITINERARI INVESTIGADOR
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA. ITINERARI INVESTIGADOR

El mestatge proposat té aquests objectius generals:

 • Fomentar una contínua actualització dels coneixements en l'àrea de la paleontologia.
 • Fomentar la investigació en paleontologia aplicada i gestió de la geodiversitat.
 • Promoure l'avanç del coneixement, proporcionant una formació acadèmica de postgrau dins de la paleontologia i altres disciplines afins, com ara l'estratigrafia, la sedimentologia, la botànica i la zoologia.
 • Proporcionar una base sòlida en l'àmbit de la paleontologia aplicada i la gestió de la geodiversitat, que permeta prendre decisions correctes en iniciatives que afecten tant el patrimoni paleontològic i geològic com la gestió d'aquest.

COMPETÈNCIES


Competències bàsiques

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Que les i els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8:Que les i els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9:Que les i els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Que les i els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Ser capaç de treballar en equip, amb eficiència professional o investigadora, adquirint la capacitat de participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques.
 • CG2:Ser capaç de realitzar prendre decisions de manera ràpida i eficaç, en situacions professionals o investigadores complexes, mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l'àmbit científic, investigador, tecnològic o professional, en què es desenvolupe l'activitat.
 • CG3:Ser capaç d'accedir a la informació necessària en l'àmbit específic de la matèria (bases de dades, articles científics, etc.) i tenir suficient criteri per a interpretar-la i fer-la servir.
 • CG4:Aplicar el raonament crític i l'argumentació des de criteris racionals.
 • CG5:Aplicar la ciència des de l'òptica social i econòmica i potenciar la transferència del coneixement a la societat.
 • CG6:Ser capaç de preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de manera clara i coherent, defensar-los amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques que se'n puguen derivar.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer i comprendre en profunditat la naturalesa de la biodiversitat i les relacions ecosistèmiques que té en l'actualitat i ha tingut en el passat.
 • CE2:Conèixer la naturalesa del registre fòssil, en relació amb el procés sedimentari, les fases bioestratinòmiques i fossildiagenètiques del procés i els mecanismes de fossilització.
 • CE3:Conèixer i entendre la paleodiversitat dels éssers vius, les seues relacions ecosistèmiques i la distribució paleogeogràfica dels principals grups d'éssers vius al llarg de la història de la Terra.
 • CE4:Conèixer i entendre les crisis de diversitat biològica, a més de les causes i conseqüències en el marc de l'actualisme, i extraure'n conclusions aplicables al present.
 • CE5:Comprendre en profunditat la naturalesa històrica del procés evolutiu, pel que fa a la irrepetibilitat i contingència i als aspectes vinculats al compliment de lleis de la naturalesa de tota índole i, per tant, de necessitat.
 • CE6:Conèixer i comprendre els esdeveniments biològics del passat, a més de les zonacions, en el temps i en l'espai, de les biotes, per tal d'establir la posició estratigràfica relativa de les roques sedimentàries de zones geogràfiques diverses.
 • CE7:Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les divisions de l'escala de temps geològic i les escales bioestratigràfiques construïdes a partir de diversos grups de biotes del registre fòssil.
 • CE8:Ser capaç d'interpretar variables ambientals i ecològiques del passat, a partir de l'estudi de les traces d'organismes del registre fòssil.
 • CE9:Conèixer la naturalesa del registre estratigràfic, les discontinuïtats, els cicles i esdeveniments, els diversos tipus de conques sedimentàries, els factors que controlen el rebliment, les geometries tridimensionals resultants i les correlacions estratigràfiques.
 • CE10:Conèixer els principis fonamentals de l'anàlisi de fàcies en sistemes deposicionals continentals, transicionals i marins, i l'ús dels fòssils per a la interpretació paleoambiental del registre estratigràfic.
 • CE11:Recollir, representar i analitzar dades per a interpretar i fer cartografies geològiques o altres representacions (columnes estratigràfiques, talls geològics, etc.), per tal d'implementar-les en informes, publicacions científiques o altres resultats.
 • CE12:Conèixer i entendre en profunditat la geologia regional d'Espanya i de zones perifèriques i, en particular, del País Valencià, amb un coneixement detallat de les principals fites paleontològiques representades en els jaciments de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
 • CE13:Conèixer i utilitzar amb destresa les tècniques de camp, laboratori i gabinet per a l'extraure, preparar, catalogar, reconstruir digitalment, estudiar i divulgar de microfòssils i macrofòssils.
 • CE14:Conèixer, confegir i utilitzar bases de dades georeferenciades d'elements del registre geològic i paleontològic, a més de programes de representació i anàlisi espacial d'aquests elements.
 • CE15:Conèixer i entendre les causes del canvi climàtic i els proxies (estudi de diatomees, foraminífers, anells de creixement d'arbres, nuclis de gel, dades del clima actual, etc.) usats per a caracteritzar climes del passat.
 • CE16:Conèixer i entendre els fonaments de l'ús de microfòssils i macrofòssils, per a caracteritzar dipòsits geològics que continguen recursos com petroli, gas, carbó, torba, etc.
 • CE17:Conèixer i entendre els fonaments legals de la Unió Europea, l'estat espanyol i les comunitats autònomes espanyoles, pel que fa a la protecció i conservació del patrimoni paleontològic.
 • CE18:Conèixer les tècniques utilitzades en museística per a gestionar el patrimoni paleontològic i distingir en visites guiades de treball casos d'èxit en l'àmbit de la paleontologia (Dinópolis, Institut Català de Paleontologia, Museu Paleontològic d'Elx).
 • CE19:Elaborar, de manera clara i concisa, tot tipus de memòries relacionades amb la paleontologia, per a àmbits oficials o professionals (informes, subvencions, memòries d'impacte patrimonial, projectes de recerca, etc.).
 • CE20:Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a treballs propis de la professió, tant en l'empresa privada com en organismes públics.
 • CE21:Dur a terme estudis, aplicant les tècniques i els mètodes necessaris per a conservar i gestionar el patrimoni paleontològic.
 • CE22:Ser capaç de planificar i gestionar els recursos disponibles, tenint en compte els principis bàsics de la qualitat, la prevenció de riscos, la seguretat i la sostenibilitat.
 • CE23:Ser capaç d'aplicar l'experiència investigadora adquirida a l'inici del desenvolupament de la fase investigadora d'un programa de doctorat en temes relacionats amb la biodiversitat.
 • CE24:Desenvolupar les habilitats experimentals en l'ús de material i equips de laboratori en paleontologia.

Competències transversals

 • CT1:Ser capaç d'accedir a eines d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2:Ser capaç de valorar la necessitat de completar la formació científica, històrica, lingüística, informàtica, literària, ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos, fent activitats complementàries i autoavaluant l'aportació que aquestes activitats comporten a la formació integral.
 • CT3:Projectar la inquietud intel·lectual i fomentar la responsabilitat de l'aprenentatge propi.
 • CT4:Assumir el compromís ètic i la sensibilitat cap als problemes mediambientals i el patrimoni natural i cultural.
 • CT5:Ser capaç de comunicar i divulgar idees científiques.


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

24

Optatives (OP)

30

Treball de fi de màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

Bioestratigrafia

OB

3

Optativa 3

OP

3

Paleobiologia i Sistemàtica
Paleontològica

OB

4,5

Optativa 4

OP

3

Tafonomia i Icnologia

OB

3

Optativa 5

OP

3

Paleoecologia, Paleoclimatologia i
Paleobiogeografia

OB

3

Optativa 6

OP

3

Treball de Camp en Paleontologia

OB

6

Optativa 7

OP

3

Tècniques de Laboratori i Mètodes
Analítics en Paleontologia

OB

4,5

Optativa 8

OP

3

Optativa 1

OP

3

Pràctiques en Empresa o
Pràctiques en Institucions

OB

6

Optativa 2

OP

3

Treball d'Iniciació a
la Investigació

OB

6
Treball de Fi de Màster

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Màster s'imparteix durant un curs escolar, l'alumnat ha de cursar 60 crèdits dels 78 que s'hi ofereixen. El curs es divideix en 2 semestres, cal cursar 30 crèdits en cada període. L'elecció dels crèdits per part dels alumnes ha d'ajustar-se a les directrius explicades més endavant.

Les activitats presencials es centralitzen a la Universitat de València, concretament al campus de Burjassot i la Facultat de Biologia. Si alguna pràctica específica o activitat concreta ha de realitzar-se en laboratoris o en altres instal·laciones de la Universitat d'Alacant (l'altra universitat participant) o en eixides de camp, aquestes activitats es plantejaran de manera intensiva, per tal d'optimar despeses i recursos. A més, es facilitaran els mitjans de coordinació i transport necessaris a l'alumnat (vehicles de la Facultat de Biologia i el Departament de Geologia de la Universitat de València).

El pla d'estudis de la titulació inclou un total de 20 assignatures (a més del treball de fi de Màster i les pràctiques externs) agrupades en matèries que, al seu torn, s'articulen en tres mòduls principals, tal com recull la taula 5.2. L'assignatura és la unitat de contingut del pla, la unitat de gestió acadèmica i de gestió administrativa i, per tant, la unitat d'avaluació i d'incorporació a l'expedient acadèmic. En la taula 5.2 hi ha la distribució temporal de les assignatures.

MÒDUL I, FORMACIÓ FONAMENTAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total de 30 crèdits, que s'imparteixen en el primer semestre. Com indica el nom, aquest mòdul proporciona a l'alumnat els coneixements i les eines essencials per a tenir les capacitats i competències necessàries per a desenvolupar una carrera investigadora o professional en paleontologia.

Inclou les matèries seguents:

Matèria 1.1: Fonaments de la paleontologia. Són, essencialment, activitats teòriques, tot i que el professorat de cada assignatura pot plantejar puntualment activitats d'un altre tipus, que han d'aparèixer en les guies docents de les assignatures. Aquesta matèria és obligatòria, l'alumnat ha de cursar els 13,5 crèdits (repartits en 4 assignatures) que la conformen. Proporciona les bases conceptuals de la paleontologia, amb el nivell corresponent a un títol de postgrau. S'articula en quatre assignatures, adequades a les disciplines clàssiques de la paleontologia:

Bioestratigrafia (3 crèdits)
Paleobiologia i Sistemàtica Paleontològica (4,5 crèdits)
Tafonomia i Icnologia (3 crèdits)
Paleoecologia, Paleoclimatologia i Paleobiogeografia (3 crèdits)

Matèria 1.2: Tècniques d'estudi en paleontologia. És un matèria essencialment pràctica, conformada per activitats de camp i de laboratori, amb el suport de classes teòriques introductòries i explicatives. Aquesta matèria presenta la seqüència de treball pràctic en paleontologia, a més de la quantitat i qualitat dels mètodes i tècniques usats, incloent-hi la prospecció paleontològica, l'adquisició de mostres, la preparació (fins que els materials estan llestos per a ser estudiats o exposats), els diversos mòtodes d'anàlisi i la interpretació i integració de les dades. Consta de 10,5 crèdits, de caràcter obligatori, distribuïts en dues assignatures:

Treball de Camp en Paleontologia (6 crèdits)
Tècniques de Laboratori i Mètodes Analítics en Paleontologia (4,5 crèdits)

Matèria 1.3: Ampliació de formació científica. Ofereix 12 crèdits optatius, l'alumnat n'ha de cursar, obligatòriament, 6. Aquesta matèria està dissenyada per a ampliar i desenvolupar determinats coneixements en biologia o geologia, essencials per a la paleontologia, que els alumnes han estudiat menys extensament en els respectius graus. Recomanem a l'alumnat, per tant, que consulte a l'òrgan coordinador del Màster quines assignatures resulten més aconsellables, en funció del grau de procedència o el bagatge personal. En qualsevol cas, els alumnes han de cursar dues assignatures d'aquestes quatre:

Morfologia i Diversitat Animal (3 crèdits)
Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs (3 crèdits)
Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil (3 crèdits)
Cartografia Geològica per a Paleontòlegs (3 crèdits)

En principi, aconsellem a l'alumnat procedent del grau de geologia que curse Morfologia i Diversitat Animal i Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs. Els alumnes dels graus de biologia i ciències ambientals haurien de cursar Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil i Cartografia Geològica per a Paleontòlegs.

MÒDUL II, ESPECIALITZACIÓ CIENTIFICOPROFESSIONAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total per a l'alumnat de 18 crèdits. S'hi ofereixen, en el segon semestre, 10 assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna, organitzades en tres matèries diferents: paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient, conservació i difusió del patrimoni paleontològic i paleobiodiversitat. El mòdul està dissenyat per a proporcionar una formació suficientment àmplia, que capacite l'alumnat per a exercir la professió de paleontòleg en qualsevol de les eixides professionals, des de l'àmbit de la indústria, l'empresa privada i les administracions públiques fins a l'àmbit acadèmic i investigador. Per tant, les tres matèries que el conformen no han de considerar-se especialitats o intensificacions restrictives plantejades en el Màster. Les assignatures s'agrupen en matèries segons l'afinitat i complementarietat dels continguts i de les competències específiques que contribueixen a desenvolupar, per tal de facilitar la planificació i coordinació docent detallada. Així doncs, l'alumne pot elegir 6 assignatures, de les 10 oferides, sense restriccions, tot i que aconsellem cursar una de cada matèria, com a mínim, a fi d'obtenir una visió general de les diverses oportunitats professionals en paleontologia.

Matèria 2.1: Paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient. És una matèria optativa, constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna, que inclou activitats teòriques i fonamentalment pràctiques de laboratori i camp, per a tractar les diverses especialitats de la paleontologia que ara per ara tenen més interés en l'àmbit dels recursos geològics i el medi ambient. Les assignatures d'aquesta matèria poden dedicar un 10 % (0,3 crèdits), com a màxim, a seminaris impartits per especialistes. La matèria inclou l'estudi de les característiques petrogràfiques de les roques carbonatades i del registre microfòssil dels materials geològics, un element necessari per a l'anàlisi combinada (paleogeogràfica, sedimentològica, bioestratigràfica i paleoecològica), en un context d'aprenentage de les tècniques aplicades a l'explotació i la prospecció de recursos geològics, principalment hidrocarburs, i d'estudis mediambientals. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits de les assignatures següents (o no cursar-ne cap):

Micropaleontologia Aplicada (3 crèdits)
Paleontologia Ambiental (3 crèdits)
Mineralogia Aplicada a l'Anàlisi Paleoambiental (3 crèdits)

Matèria 2.2: Gestió del patrimoni paleontològic. És optativa i està constituïda per quatre assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Com altres matèries del Màster, d'acord amb les activitats formatives que s'hi proposen té un caràcter mixt. Les activitats són teòriques i pràctiques (laboratori, camp o gabinet) i estan destinades a dotar l'alumnat d'un coneixement profund sobre qüestions directament relacionades amb la gestió, conservació i difusió del patrimoni paleontològic, amb una vessant clarament professional. A més, es pretén que l'alumne conega noves eines de treball (sistemes d'informació geogràfica, gestió de museus, etc.), a més de qüestions bàsiques d'aquest que van des de la gestió de contractes, projectes i relacions amb l'administració, fins a les relacionades amb l'establiment, gestió i obligacions com a treballador autònom. Es pretén també apropar l'alumne a una experiència pràctica, amb xarrades, seminaris i visites en què especialistes del món professional i tècnics de l'administració complementen la formació obtinguda en la resta d'activitats formatives. Així, cada assignatura de la matèria pot dedicar un percentatge de crèdits a aquestes activitats. Aquesta formació s'aconsegueix amb les assignatures següents, l'alumne pot cursar fins a 12 crèdits (o no cursar-ne cap):

- Gestió i Conservació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
- Museística i Comunicació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
- Aplicacions SIG en Paleontologia (3 crèdits)
- Projectes i Treball Autònom en Paleontologia (3 crèdits)

Matèria 2.3: Paleobiodiversitat. És de caràcter optatiu i està constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Des del punt de vista de les activitats formatives és mixta: hi ha activitats teòriques i pràctiques de laboratori i camp per a identificar i estudiar els diversos grups fòssils. Cada assignatura pot dedicar fins al 10 % (0,3 crèdits) a seminaris impartits per especialistes. La matèria tracta l'estudi de la biodiversitat pretèrita a través dels fòssils, mitjançant l'adopció d'un enfocament centrat en els processos que afecten els grups biológics, combinat amb una visió sistemàtica i històrica. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits d'aquestes assignatures (o no cursar-ne cap):

Paleodiversitat i Evolució dels Vertebrats (3 crèdits)
Paleodiversitat i Evolució Vegetal (3 crèdits)
Paleodiversitat i Evolució dels Invertebrats (3 crèdits)

Aquestes assignatures formen part també del pla d'estudis del Màster de Biodiversitat: Evolució i Conservació, que actualment imparteix la Universitat de València (codis 43248, 43264 i 43249 respectivament), i tenen capacitat per als nous alumnes del Màster en Paleontologia Aplicada. Per tant, no comporten nova càrrega docent, cosa que optimitza els recursos docents i les infraestructures de la Universitat.

MÒDUL III, PRÀCTIQUES EN EMPRESA / INICIACIÓ EN INVESTIGACIÓ. Aquest mòdul està dissenyat per a oferir a l'alumnat dos itineraris possibles: un de perfil professional (amb un caràcter més pràctic, adreçat a qui vol accedir al mercat laboral com a paleontòleg, en qualsevol dels àmbits) i un altre encaminat preferentement a la investigació (adreçat fonamentalment a alumnes que volen centrar-se en la investigació i fer després estudis de doctorat). Serà cada alumne qui trie lliurement un itinerari o l'altre en funció de la pròpia orientació i l'objectiu que pretén. El mòdul presenta 12 crèdits optatius (l'alumne n'ha de cursar 6) i s'imparteix al llarg del segon semestre. Segons l'orientació escollida, la distribució dels 6 crèdits serà aquesta:

Itinerari professional: pràctiques professionals externes (6 crèdits).
Itinerari en investigació: treball d'iniciació a la investigació (6 crèdits).

MÒDUL IV, TREBALL DE FI DE MÀSTER. Aquest mòdul és de 6 crèdits obligatoris i es du a terme al llarg del segon semestre. El treball de fi de Màster pot estar vinculat a l'experiència de les pràctiques externes, en el cas dels alumnes que hagen elegit aquest itinerari. 

En l'itinerari d'investigació, el treball d'iniciació a la investigació comporta un complement al treball de fi de Màster. S'hi potenciarà que els continguts dels treballs estiguen interrelacionats i també tinguen a veure amb les principals línies d'investigació del Departament de Geologia de la Universitat de València i del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant.

L'alumnat que opte per l'itinerari en investigació pot plantejar el treball d'iniciació a la investigació del Màster en Paleontologia Aplicada com la primera part del treball de fi de Màster o fortament relacionat amb aquest. En els dos itineraris, els treballs de fi de Màster han de ser dirigits per professorat del Màster i no podran defensar-se fins que s'haja aprovat la resta de matèries. En l'estructura del pla d'estudis exposada es cobreixen totes les competències definides en l'apartat 3.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISISÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

A) REQUISITS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ:

- Titulació afí: té accés preferent al Màster en Paleontologia Aplicada qui tinga el títol de grau en geologia, biologia o titulacions afins i, en segon lloc, els titulats en la branca de ciències.

- Acreditació del nivell B2 d'espanyol per a ciutadans d'estats de parla no hispana: amb diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell B2) o, si escau, prova oral i escrita.
- Acreditació del nivell B2 d'anglés segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües o, si escau, amb prova oral i escrita.

 

 B) CRITERIS DE BAREMACIÓ:

Si la demanda de places supera l'ofertadas, la Comissió Acadèmica del Màster establirà un ordre d'amissió d'acord amb aquests criteris de baremació:

1r: Afinitat dels estudis de grau cursats amb el Màster (del 40 % al 50 %  de la nota d'admissió).
2n: Nota mitjana de l'expedient acadèmic (del 30 % al 40 %).
3r: Motivació de l'aspirant (fins al 10 %).
4t: Atlres: coneixements d'idiomes, experiència laboral prèvia, formació complementària en l'àrea d'estudi del Màster, etc. (fins al 10 %).


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 10
2016-17 10

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències

       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/


 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares