PALEONTOLOGIA APLICADA (2014-15)

Codi:
 D091

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 04/10/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2014-15

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA
24 crèdits
 
30 crèdits
 
6 crèdits
 
18 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
 
CONDICIONADA
 
 
 
CONDICIONADA
 
 
 
INICIO 2024
24 crèdits
 
24 crèdits
 
6 crèdits
 
18 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PALEONTOLOGÍA APLICADA
ITINERARI PROFESSIONAL
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA. ITINERARI PROFESSIONAL
ITINERARI INVESTIGADOR
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN PALEONTOLOGIA APLICADA. ITINERARI INVESTIGADOR

 

El mestatge proposat té aquests objectius generals:

 • Fomentar una contínua actualització dels coneixements en l'àrea de la paleontologia.
 • Fomentar la investigació en paleontologia aplicada i gestió de la geodiversitat.
 • Promoure l'avanç del coneixement, proporcionant una formació acadèmica de postgrau dins de la paleontologia i altres disciplines afins, com ara l'estratigrafia, la sedimentologia, la botànica i la zoologia.
 • Proporcionar una base sòlida en l'àmbit de la paleontologia aplicada i la gestió de la geodiversitat, que permeta prendre decisions correctes en iniciatives que afecten tant el patrimoni paleontològic i geològic com la gestió d'aquest.
 
 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

24

Optatives (OP)

30

Treball de fi de màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

Bioestratigrafia

OB

3

Optativa 3

OP

3

Paleobiologia i Sistemàtica
Paleontològica

OB

4,5

Optativa 4

OP

3

Tafonomia i Icnologia

OB

3

Optativa 5

OP

3

Paleoecologia, Paleoclimatologia i
Paleobiogeografia

OB

3

Optativa 6

OP

3

Treball de Camp en Paleontologia

OB

6

Optativa 7

OP

3

Tècniques de Laboratori i Mètodes
Analítics en Paleontologia

OB

4,5

Optativa 8

OP

3

Optativa 1

OP

3

Pràctiques en Empresa o
Pràctiques en Institucions

OB

6

Optativa 2

OP

3

Treball d'Iniciació a
la Investigació

OB

6




Treball de Fi de Màster

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Màster s'imparteix durant un curs escolar, l'alumnat ha de cursar 60 crèdits dels 78 que s'hi ofereixen. El curs es divideix en 2 semestres, cal cursar 30 crèdits en cada període. L'elecció dels crèdits per part dels alumnes ha d'ajustar-se a les directrius explicades més endavant.

Les activitats presencials es centralitzen a la Universitat de València, concretament al campus de Burjassot i la Facultat de Biologia. Si alguna pràctica específica o activitat concreta ha de realitzar-se en laboratoris o en altres instal·laciones de la Universitat d'Alacant (l'altra universitat participant) o en eixides de camp, aquestes activitats es plantejaran de manera intensiva, per tal d'optimar despeses i recursos. A més, es facilitaran els mitjans de coordinació i transport necessaris a l'alumnat (vehicles de la Facultat de Biologia i el Departament de Geologia de la Universitat de València).

El pla d'estudis de la titulació inclou un total de 20 assignatures (a més del treball de fi de Màster i les pràctiques externs) agrupades en matèries que, al seu torn, s'articulen en tres mòduls principals, tal com recull la taula 5.2. L'assignatura és la unitat de contingut del pla, la unitat de gestió acadèmica i de gestió administrativa i, per tant, la unitat d'avaluació i d'incorporació a l'expedient acadèmic. En la taula 5.2 hi ha la distribució temporal de les assignatures.

MÒDUL I, FORMACIÓ FONAMENTAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total de 30 crèdits, que s'imparteixen en el primer semestre. Com indica el nom, aquest mòdul proporciona a l'alumnat els coneixements i les eines essencials per a tenir les capacitats i competències necessàries per a desenvolupar una carrera investigadora o professional en paleontologia.

Inclou les matèries seguents:

Matèria 1.1: Fonaments de la paleontologia. Són, essencialment, activitats teòriques, tot i que el professorat de cada assignatura pot plantejar puntualment activitats d'un altre tipus, que han d'aparèixer en les guies docents de les assignatures. Aquesta matèria és obligatòria, l'alumnat ha de cursar els 13,5 crèdits (repartits en 4 assignatures) que la conformen. Proporciona les bases conceptuals de la paleontologia, amb el nivell corresponent a un títol de postgrau. S'articula en quatre assignatures, adequades a les disciplines clàssiques de la paleontologia:

Bioestratigrafia (3 crèdits)
Paleobiologia i Sistemàtica Paleontològica (4,5 crèdits)
Tafonomia i Icnologia (3 crèdits)
Paleoecologia, Paleoclimatologia i Paleobiogeografia (3 crèdits)

Matèria 1.2: Tècniques d'estudi en paleontologia. És un matèria essencialment pràctica, conformada per activitats de camp i de laboratori, amb el suport de classes teòriques introductòries i explicatives. Aquesta matèria presenta la seqüència de treball pràctic en paleontologia, a més de la quantitat i qualitat dels mètodes i tècniques usats, incloent-hi la prospecció paleontològica, l'adquisició de mostres, la preparació (fins que els materials estan llestos per a ser estudiats o exposats), els diversos mòtodes d'anàlisi i la interpretació i integració de les dades. Consta de 10,5 crèdits, de caràcter obligatori, distribuïts en dues assignatures:

Treball de Camp en Paleontologia (6 crèdits)
Tècniques de Laboratori i Mètodes Analítics en Paleontologia (4,5 crèdits)

Matèria 1.3: Ampliació de formació científica. Ofereix 12 crèdits optatius, l'alumnat n'ha de cursar, obligatòriament, 6. Aquesta matèria està dissenyada per a ampliar i desenvolupar determinats coneixements en biologia o geologia, essencials per a la paleontologia, que els alumnes han estudiat menys extensament en els respectius graus. Recomanem a l'alumnat, per tant, que consulte a l'òrgan coordinador del Màster quines assignatures resulten més aconsellables, en funció del grau de procedència o el bagatge personal. En qualsevol cas, els alumnes han de cursar dues assignatures d'aquestes quatre:

Morfologia i Diversitat Animal (3 crèdits)
Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs (3 crèdits)
Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil (3 crèdits)
Cartografia Geològica per a Paleontòlegs (3 crèdits)

En principi, aconsellem a l'alumnat procedent del grau de geologia que curse Morfologia i Diversitat Animal i Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs. Els alumnes dels graus de biologia i ciències ambientals haurien de cursar Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil i Cartografia Geològica per a Paleontòlegs.

MÒDUL II, ESPECIALITZACIÓ CIENTIFICOPROFESSIONAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total per a l'alumnat de 18 crèdits. S'hi ofereixen, en el segon semestre, 10 assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna, organitzades en tres matèries diferents: paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient, conservació i difusió del patrimoni paleontològic i paleobiodiversitat. El mòdul està dissenyat per a proporcionar una formació suficientment àmplia, que capacite l'alumnat per a exercir la professió de paleontòleg en qualsevol de les eixides professionals, des de l'àmbit de la indústria, l'empresa privada i les administracions públiques fins a l'àmbit acadèmic i investigador. Per tant, les tres matèries que el conformen no han de considerar-se especialitats o intensificacions restrictives plantejades en el Màster. Les assignatures s'agrupen en matèries segons l'afinitat i complementarietat dels continguts i de les competències específiques que contribueixen a desenvolupar, per tal de facilitar la planificació i coordinació docent detallada. Així doncs, l'alumne pot elegir 6 assignatures, de les 10 oferides, sense restriccions, tot i que aconsellem cursar una de cada matèria, com a mínim, a fi d'obtenir una visió general de les diverses oportunitats professionals en paleontologia.

Matèria 2.1: Paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient. És una matèria optativa, constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna, que inclou activitats teòriques i fonamentalment pràctiques de laboratori i camp, per a tractar les diverses especialitats de la paleontologia que ara per ara tenen més interés en l'àmbit dels recursos geològics i el medi ambient. Les assignatures d'aquesta matèria poden dedicar un 10 % (0,3 crèdits), com a màxim, a seminaris impartits per especialistes. La matèria inclou l'estudi de les característiques petrogràfiques de les roques carbonatades i del registre microfòssil dels materials geològics, un element necessari per a l'anàlisi combinada (paleogeogràfica, sedimentològica, bioestratigràfica i paleoecològica), en un context d'aprenentage de les tècniques aplicades a l'explotació i la prospecció de recursos geològics, principalment hidrocarburs, i d'estudis mediambientals. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits de les assignatures següents (o no cursar-ne cap):

Micropaleontologia Aplicada (3 crèdits)
Paleontologia Ambiental (3 crèdits)
Mineralogia Aplicada a l'Anàlisi Paleoambiental (3 crèdits)

Matèria 2.2: Gestió del patrimoni paleontològic. És optativa i està constituïda per quatre assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Com altres matèries del Màster, d'acord amb les activitats formatives que s'hi proposen té un caràcter mixt. Les activitats són teòriques i pràctiques (laboratori, camp o gabinet) i estan destinades a dotar l'alumnat d'un coneixement profund sobre qüestions directament relacionades amb la gestió, conservació i difusió del patrimoni paleontològic, amb una vessant clarament professional. A més, es pretén que l'alumne conega noves eines de treball (sistemes d'informació geogràfica, gestió de museus, etc.), a més de qüestions bàsiques d'aquest que van des de la gestió de contractes, projectes i relacions amb l'administració, fins a les relacionades amb l'establiment, gestió i obligacions com a treballador autònom. Es pretén també apropar l'alumne a una experiència pràctica, amb xarrades, seminaris i visites en què especialistes del món professional i tècnics de l'administració complementen la formació obtinguda en la resta d'activitats formatives. Així, cada assignatura de la matèria pot dedicar un percentatge de crèdits a aquestes activitats. Aquesta formació s'aconsegueix amb les assignatures següents, l'alumne pot cursar fins a 12 crèdits (o no cursar-ne cap):

- Gestió i Conservació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
- Museística i Comunicació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
- Aplicacions SIG en Paleontologia (3 crèdits)
- Projectes i Treball Autònom en Paleontologia (3 crèdits)

Matèria 2.3: Paleobiodiversitat. És de caràcter optatiu i està constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Des del punt de vista de les activitats formatives és mixta: hi ha activitats teòriques i pràctiques de laboratori i camp per a identificar i estudiar els diversos grups fòssils. Cada assignatura pot dedicar fins al 10 % (0,3 crèdits) a seminaris impartits per especialistes. La matèria tracta l'estudi de la biodiversitat pretèrita a través dels fòssils, mitjançant l'adopció d'un enfocament centrat en els processos que afecten els grups biológics, combinat amb una visió sistemàtica i històrica. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits d'aquestes assignatures (o no cursar-ne cap):

Paleodiversitat i Evolució dels Vertebrats (3 crèdits)
Paleodiversitat i Evolució Vegetal (3 crèdits)
Paleodiversitat i Evolució dels Invertebrats (3 crèdits)

Aquestes assignatures formen part també del pla d'estudis del Màster de Biodiversitat: Evolució i Conservació, que actualment imparteix la Universitat de València (codis 43248, 43264 i 43249 respectivament), i tenen capacitat per als nous alumnes del Màster en Paleontologia Aplicada. Per tant, no comporten nova càrrega docent, cosa que optimitza els recursos docents i les infraestructures de la Universitat.

MÒDUL III, PRÀCTIQUES EN EMPRESA / INICIACIÓ EN INVESTIGACIÓ. Aquest mòdul està dissenyat per a oferir a l'alumnat dos itineraris possibles: un de perfil professional (amb un caràcter més pràctic, adreçat a qui vol accedir al mercat laboral com a paleontòleg, en qualsevol dels àmbits) i un altre encaminat preferentement a la investigació (adreçat fonamentalment a alumnes que volen centrar-se en la investigació i fer després estudis de doctorat). Serà cada alumne qui trie lliurement un itinerari o l'altre en funció de la pròpia orientació i l'objectiu que pretén. El mòdul presenta 12 crèdits optatius (l'alumne n'ha de cursar 6) i s'imparteix al llarg del segon semestre. Segons l'orientació escollida, la distribució dels 6 crèdits serà aquesta:

Itinerari professional: pràctiques professionals externes (6 crèdits).
Itinerari en investigació: treball d'iniciació a la investigació (6 crèdits).

MÒDUL IV, TREBALL DE FI DE MÀSTER. Aquest mòdul és de 6 crèdits obligatoris i es du a terme al llarg del segon semestre. El treball de fi de Màster pot estar vinculat a l'experiència de les pràctiques externes, en el cas dels alumnes que hagen elegit aquest itinerari. 

En l'itinerari d'investigació, el treball d'iniciació a la investigació comporta un complement al treball de fi de Màster. S'hi potenciarà que els continguts dels treballs estiguen interrelacionats i també tinguen a veure amb les principals línies d'investigació del Departament de Geologia de la Universitat de València i del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant.

L'alumnat que opte per l'itinerari en investigació pot plantejar el treball d'iniciació a la investigació del Màster en Paleontologia Aplicada com la primera part del treball de fi de Màster o fortament relacionat amb aquest. En els dos itineraris, els treballs de fi de Màster han de ser dirigits per professorat del Màster i no podran defensar-se fins que s'haja aprovat la resta de matèries. En l'estructura del pla d'estudis exposada es cobreixen totes les competències definides en l'apartat 3.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISISÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

A) REQUISITS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ:

- Titulació afí: té accés preferent al Màster en Paleontologia Aplicada qui tinga el títol de grau en geologia, biologia o titulacions afins i, en segon lloc, els titulats en la branca de ciències.

- Acreditació del nivell B2 d'espanyol per a ciutadans d'estats de parla no hispana: amb diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell B2) o, si escau, prova oral i escrita.
- Acreditació del nivell B2 d'anglés segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües o, si escau, amb prova oral i escrita.

 

 B) CRITERIS DE BAREMACIÓ:

Si la demanda de places supera l'ofertadas, la Comissió Acadèmica del Màster establirà un ordre d'amissió d'acord amb aquests criteris de baremació:

1r: Afinitat dels estudis de grau cursats amb el Màster (del 40 % al 50 %  de la nota d'admissió).
2n: Nota mitjana de l'expedient acadèmic (del 30 % al 40 %).
3r: Motivació de l'aspirant (fins al 10 %).
4t: Atlres: coneixements d'idiomes, experiència laboral prèvia, formació complementària en l'àrea d'estudi del Màster, etc. (fins al 10 %).


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 10
2016-17 10
 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències

       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/


 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació