Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

Codi:
 9356

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 13/04/2022

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 60
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÁSTER EN PATRIMONI VIRTUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

L'alumnat té com a objectiu l'adquisició d'una sèrie de coneixements que queden fora de les titulacions oficials sobre gestió, documentació i divulgació del Patrimoni, que abasten l'aplicació de tecnologies digitals a tots els àmbits comentats.
El primer objectiu se centrarà en la formació i coneixement de les diferents eines existents per a la traçabilitat científica dels projectes de virtualització, usant concretament el programari d'Infografia 3D base al llarg del Màster, Blender.
En les assignatures que formen el gruix del temari es proporcionarà una formació centrada l'aplicació de tècniques digitals per a:
-la documentació del Patrimoni, permetent així una major informació, qualitativa i quantitativa, que la permesa per les tècniques tradicionals;
-el maneig d'un programari específic d'Infografia 3D de programari lliure que permetrà a l'alumnat manejar i aprofitar tota la informació obtinguda durant la fase de captura;
-la creació d'entorns 3D a través de programari professional que possibilite la creació d'aplicacions per a la divulgació i estudi del Patrimoni;
-crear un projecte propi per a l'alumnat a través del Treball Final de Màster que permetrà l'ús i maneig de totes les eines vistes al llarg del Màster.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Conèixer els nous recursos existents per a posar en valor el Patrimoni a través de noves tecnologies
 • CG2:Ser capaç de dissenyar, dirigir, coordinar, realitzar i participar en projectes integrals de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG3:Obtenir coneixements avançades en cadascuna de les fases habituals en projectes de virtualització del patrimoni i restauració virtual del patrimoni.
 • CG4:Reconèixer la potencialitat de les eines digitals en la posada en valor del Patrimoni
 • CG5:Comprendre els canvis que operen en les societats digitals fomentant la versatilitat i adaptabilitat professional

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer i comprendre la terminologia específica en virtualització del patrimoni, així com els principals documents internacionals (Cartes) existents.
 • CE2:Conèixer i entendre les eines usades per a garantir la traçabilitat científica en els projectes de virtualització.
 • CE3:Conèixer i comprendre els aspectes relacionats amb la teoria i l'ètica en les intervencions relacionades amb la virtualització del patrimoni.
 • CE4:Ser capaç de participar activament en els diferents debats teòrics actuals entorn de la virtualització del patrimoni.
 • CE5:Obtenir nocions sobre l'evolució de les diferents tècniques i escoles d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni cultural fins als nostres dies.
 • CE6:Aprendre fonaments generals d'història dels materials i tècniques de construcció útils de cara a projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE7:Ser capaç de dur a terme la documentació tridimensional del patrimoni cultural moble i immoble a través de la utilització de dues tècniques específiques: fotogrametria digital i escàner 3D.
 • CE8:Saber dissenyar estratègies de captura fotogràfica adaptades a diferents tipus d'objectes i estructures, així com a diferents entorns.
 • CE9:Comprendre tot el procés de treball en un projecte de fotogrametria digital fins a l'obtenció del model 3D: captura fotogràfica, bolcat i processament de les imatges, creació i edició de núvols de punts i superfícies, aplicació de textures, integració del model 3D resultant en un sistema de coordenades i exportació a diferents formats.
 • CE10:Obtenir coneixements avançats de programari comercial i de codi obert per a fotogrametria digital.
 • CE11:Aprendre a utilitzar programari de codi obert per a gestió, edició i exportació de núvols de punts i malles triangulars.
 • CE12:Aprendre a utilitzar programari d'infografia 3D en projectes de virtualització del patrimoni
 • CE13:Aprendre conceptes fonamentals sobre topologia i retopología d'objectes en infografia 3D
 • CE14:Obtenir coneixements avançats del programari d'infografia 3D aplicat a modelatge, animació, il·luminació / render i utilització del seu motor de jocs.
 • CE15:Ser capaç de dur a terme treballs de: anastilosis, recreació i reconstrucció del patrimoni cultural integrant fotogrametria digital i infografia 3D
 • CE16:Saber què és un entorn immersiu i les diferents opcions disponibles de cara a la seua aplicació a la virtualització del patrimoni: Realitat Augmentada i Realitat Virtual; conèixer les característiques específiques de cadascuna d'elles i les diferències entre ambdues
 • CE17:Ser capaç de crear entorns senzills de realitat augmentada i virtual amb diferents dispositius de visualització: ulleres de realitat virtual, coves de realitat virtual i dispositius portàtils: telèfons intel·ligents i tauletes
 • CE18:Ser capaç de realitzar una rèplica física d'un objecte obtingut mitjançant fotogrametria digital, escàner 3D o infografia 3D.
 • CE19:Aprendre fonaments de comunicació audiovisual per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE20:Aprendre tècniques bàsiques de captura, edició i producció de vídeo i àudio per a la realització de productes audiovisuals per a la divulgació i posada en valor del patrimoni cultural.
 • CE21:Aprendre a usar eines de captura de moviment (vestits de captura, programari específic, etc.)
 • CE22:Aprendre a integrar els moviments realistes en avatars creats en programari específic d'Infografia 3D.
 • CE23:Aprendre a crear i modificar avatars per a la seua adequació a una escena 3D.
 • CE24:Creació d'indumentària per a la seua aplicació sobre els avatars creats mitjançant Infografia 3D
 • CE25:Obtenir fonaments de disseny 2D per a la realització de tasques habituals en projectes de virtualització del patrimoni.
 • CE26:Aprendre a utilitzar programari específic per a infografia 2D.
 • CE27:Aplicació d'Infografia 2D per a la visualització dels resultats obtinguts.
 • CE28:Obtener conocimientos acerca de los motores de juegos y su aplicación en proyectos de virtualización del patrimonio para la creación de recorridos virtuales interactivos y la visualización de objetos arqueológicos.
 • CE29:Ser capaç de crear un recorregut virtual interactiu utilitzant únicament programari gratuït i de codi obert.
 • CE30:Creació d'entorns virtuals dins d'un Motor de Jocs (Unreal Engine)
 • CE31:Visualització de resultats en temps real amb Unreal Engine
 • CE32:Creació de sistemes de partícules en Unreal Engine
 • CE33:Realitzar un projecte integral i tutoritzat relacionat amb la virtualització del patrimoni i la restauració virtual .

El Màster en Patrimoni Virtual consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

                Tipus d'assignatures           
        Crèdits      
Obligatòries (OB)
                        45
Optatives (OP)
                          0
Treball Fi de Máster (OB)
                        15
TOTAL CRÈDITS                         60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'Estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN PATRIMONI VIRTUAL.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en PATRIMONI VIRTUAL, que està integrat pels siguentes títols propis:

- Màster en Patrimoni Virtual

- Especialista en Creació d'Entorns Virtuals Aplicats al Patrimoni

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'Educació Superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.


DIRIGIT A

El Màster en Patrimoni Virtual va dirigit a:

-tot tipus de professionals especialitzats en documentació, estudi i lloc en valor del Patrimoni (Llicenciats en Història, Arqueologia, Història de l'Art, Humanitats);

-tot tipus de professionals dedicats a la restauració i consolidació del Patrimoni (Llicenciats en Restauració, Arquitectura);

-tot tipus de professionals amb habilitats en la creació d'entorns virtuals i l'ús de Motors de Joc (Enginyeria aplicada).CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripcióPREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral.

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

                   Preu públic per crèdit           
60 € Tarifa General
53 € Tarifa per a antics alumnes del PEP en Patrimoni Virtual anterior al curs 2022-23

El Màster en Patrimoni Virtual és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)


Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina

Telèfon: (34) 96 590 36 63

dprha@ua.esBEQUES

Núm. de beques: 2

Requisits:

Haver superat en el curs académic els 60 crèdits dels quals consta el pla d'estudis del Màster en Patrimoni Virtual de la Universitat d'Alacant.

La percepció d'una ajuda dins d'aquesta convocatòria és incompatible amb altres beques o ajudes de matrícula finançades amb fons públics o privats amb la mateixa fi.Sol·licituds

Les sol·licituds per a la present convocatòria d'ajuda hauran d'emplenar-se en el model que estarà disponible en la següent adreça web:

https://www.patrimoniovirtual.com/formacion/master-en-patrimonio-virtual/

En el formulari de sol·licitud s'indicarà expressament si s'ha sol·licitat o no qualsevol altra ajuda pública o privada, indicant quin segons el cas, si escau. En el moment que es comprovara que la informació facilitada no és veraç, això comportaria l'exclusió del sol·licitant de la present convocatòria.

El formulari de sol·licitud, una vegada emplenat i signat, anirà dirigit al Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina i es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o en els seus registres auxiliars, acompanyat de la documentació:

- Títol acadèmic

- Certificat de realització de cursos

- Curriculum vitae

- Document acreditatiu d'estar en situació de desocupació durant el període de realització del Màster.

Les i els interessats que presenten sol·licitud d'ajuda en aquesta convocatòria autoritzen el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina a sol·licitar informació a la secretaria del Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant sobre el cost de la seua matrícula en el Màster en Patrimoni Virtual i la situació del seu expedient, i a la Unitat de Beques sobre la tramitació d'altres beques i ajudes públiques sol·licitades per l'interessat.

Obligacions

L'alumnat beneficiari que obtinga ajuda d'aquesta convocatòria està obligat a complir els requisits i condicions de la convocatòria.

Criteris d'adjudicació de les ajudes.

Les ajudes es concediran a aquelles persones que obtinguen la màxima valoració en sumar les puntuacions dels següents apartats.

Acreditació d'estar en situació de desocupació durant el període de realització del Màster: 5 punts

Formació (màxim 2 punts):

Grau o Llicenciatura d'Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0 5 punts

Qualsevol altre grau o llicenciatura: 0 30

Estudis de postgrau oficials en Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0 20 punts

Estudis de postgrau propis: 0 15 punts Altres cursos: 0 1 punts

Experiència Laboral (màxim 2 punts):

Experiència laboral desenvolupada en el camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins: 0.20 per mes treballat.

Experiència laboral desenvolupada en l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0.20 per mes treballat.

Publicacions de caràcter científic (màxim 1 punt):
Llibres que la seua temàtica estiga relacionada amb el camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿30 punts
Publicacions en revistes científiques dins del camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿15 punts
Participació en Congressos, Jornades o qualsevol altre tipus de trobada de caràcter científic dins del camp de la Història, Enginyeria Informàtica, Arquitectura o afins o l'aplicació de noves tecnologies al Patrimoni: 0 ¿1 punts
Seran excloses les persones candidates que hagen obtingut una altra ajuda amb fons públics o privats per a la mateixa fi o hagen obtingut una beca, ajuda o contracte en les bases del qual s'arreplegue l'exempció de taxes del màster cursat. Per a això se sol·licitarà declaració jurada de no ser o haver sigut beneficiària o beneficiari d'altres ajudes finançades amb fons públics o privats per a la mateixa fi.
Notificacions
Les notificacions d'actes relacionats amb la present convocatòria es publicaran en la pàgina web del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina
(https://dprha.ua.es/es/),
en aplicació de l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques [BOE de 2 d'octubre de 2015].
Resolució
La participació en la present convocatòria implica l'acceptació de les bases, per la qual cosa les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades al seu estricte compliment. En cas contrari s'exigirà la devolució íntegra de l'ajuda.
El termini de resolució és d'un mes màxim després que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es publicarà en la pàgina web del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina (https://dprha.ua.es/es/).
Pagament de l'ajuda
S'abonarà mitjançant transferència bancària.
A partir de la data de resolució, s'abonarà la dotació de l'ajuda en el compte bancari consignat en l'imprès de sol·licitud.
Quantia i nombre de beques
El nombre de beques estarà en relació al número de matriculats en l'edició, amb un ràtio d'una beca per cada 10 matriculats en el 100% dels crèdits que componen el Màster en Patrimoni Virtual.
Aquestes beques cobriran el 50% de les taxes abonades en l'edició en la qual s'opta a la beca.

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia LlatinaDIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'Estudis

Jaime Molina Vidal

 • Coordinador d'Estudis

Francisco Javier Muñoz Ojeda

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares