Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT/A EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT/A EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

Codi:
 9354

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 27/01/2022

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT/A EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERTO/A EN MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

L'objectiu principal del Títol d'Expert en Mobilitat Urbana és formar professionals amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat les diferents maneres de mobilitat perquè la ciutat pot automatitzar-se i que les dades obtingudes puguem interpretar-los per a aconseguir una ciutat sostenible i intel·ligent. Així mateix, conèixer els diferents models de negoci en la mobilitat.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat per a identificar, conèixer, comprendre, analitzar, raonar i aplicar la terminologia, les tècniques i els vertaders determinants de la mobilitat intel·ligent.
 • CG2:Plantejar solucions a problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • CG3:Ser capaç de comprendre i comunicar de manera clara i sense ambigüitats a públics especialitzats o no especialitzats, tant verbal com escrita, els seus coneixements, procediments, resultats, conclusions i idees relacionades amb la mobilitat intel·ligent. Aportant respostes operatives creïbles als problemes, combinant les dimensions tècniques, organitzatives i de comportament.
 • CG4:Poder adquirir un pensament crític, analític i creatiu, que els permeta dirigir (tècnica i de projectes I+D+i en plantes, empreses o centres tecnològics), planificar, supervisar i ser responsables d'equips multidisciplinaris, en l'Enginyeria de la mobilitat intel·ligent, realitzant la seua activitat amb professionalitat i responsabilitat social i ètica.
 • CG5:Ser capaç d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i en el marc de la sostenibilitat. Tenir un coneixement pràctic de les eines a emprar per a fer coherent la satisfacció de necessitats la mobilitat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Poder elaborar estudis i informes tècnics de consultoria relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el medi ambient i el paisatge del planejament urbanístic.
 • CG6:Adquirir habilitats que els permeten continuar aprenent de forma autodirigida o autònoma.
 • CG7:Determinar les àrees de competència de les diferents maneres de transport (cotxe, autobús, bicicleta), presos aïlladament o en conjunt.
 • CG9:Poder ser capaç de gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics i d'investigació relacionats amb la mobilitat intel·ligent.
 • CG10:Capacitat per realitzar investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat, i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CE6:Conèixer la terminologia i tècniques de màrqueting aplicades a la mobilitat intel·ligent.
 • CE7:Comprendre i aplicar la importància del factor humà en el camp de la mobilitat.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer el marc normatiu, legislatiu, així com les polítiques existents en l'àmbit de la mobilitat urbana.
 • CE2:Ser capaç d'avaluar els efectes negatius mediambientals produïts per les infraestructures del transport, per a poder corregir a l'hora de planificar la mobilitat i fer-la més sostenible.
 • CE3:Comprendre, interpretar crítica i objectivament, planificar, gestionar i explotar models estratègics de mobilitat en l'àmbit internacional.
 • CE4:Conèixer i aplicar els conceptes d'accessibilitat universal a la mobilitat.
 • CE5:Tenir l'habilitat d'integrar-se en equips multidisciplinaris que li permeten conèixer, redactar i aplicar polítiques estratègiques en el planejament urbanístic en l'àmbit de la mobilitat local.
 • CE8:Ser capaç d'analitzar i interpretar la rendibilitat financera, econòmica i social de les infraestructures i serveis de mobilitat, que permeten entendre el negoci del sistema de transport i ajudar a la presa de decisions en els sistemes.
 • CE9:Capacitat d'analitzar críticament els processos propis de la Mobilitat, tant per a la planificació o la gestió, com per al disseny de les infraestructures, obtenint així la competència d'interpretar i redactar plans de mobilitat urbana.
 • CE10:Conèixer, dirigir, organitzar, gestionar tècnica, econòmicament i administrativament l'organització del sistema de transport a la ciutat.
 • CE11:Ser capaç de calcular les variables i dades fonamentals del sistema de transport i de la mobilitat que li permeten supervisar, dirigir i integrar la seguretat viària i la salut en la mobilitat i l'ordenació del trànsit urbà fent-la sostenible.
 • CE12:Conèixer i aplicar conceptes i tècniques d'assegurament de la qualitat en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent.
 • CE13:Conèixer i coordinar les diferents maneres d'energies i tecnologies de propulsió en la mobilitat urbana.
 • CE14:Conèixer les diferents teories de models i eines tecnològiques que poden ser utilitzades per al disseny, el càlcul, la construcció, l'avaluació, la rehabilitació, la reparació i el desmantellament de les infraestructures de transport.
 • CE15:Poder conèixer i comprendre les tecnologies que són utilitzades per a la planificació, projecte, construcció i explotació de les infraestructures del transport i la planificació i gestió de la ciutat basades en la digitalització i Sistemes intel·ligents de transport i la Big Data.

L'Expert en mobilitat urbana intel·ligent consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures
Crèdits
Obligatòries (OB) 20
Optatives (OP) 0
Treball Final (OB) 0
TOTAL CRÉDITOS

20

 

Cada crèdit ECTS computa com 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en mobilitat urbana intligente 
 • Especialista en mobilitat urbana intel·ligent  
 • Especialista en planificació i modelització de la mobilitat  
 • Expert en mobilitat urbana intel·ligent 
 • Expert en planificació i modelització de la mobilitat

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

Professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, el rubanismo i el transport sostenible. Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció.

Es valorarà el curículum del sol·licitant

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

L'Expert en Movilitat Urbana Intel·ligent és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Ana Vico Segarra

Loli Andreu Vallejo

Departament d'Enginyeria Civil

Universitat d'Alacant

Telèfon: 965909410

especialistamui@ua.es

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Enginyeria Civil

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Director d'estudis:

Luís Aragonés Pomares

Coordinador d'estudis:

José Ignacio Pagán Conesa

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares