EXPERT/A EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT (2022-23)

Codi:
 9354

Crèdits:
 20
 
Data d'aprovació:
 27/01/2022

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 74,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT/A EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERTO/A EN MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

 

L'objectiu principal del Títol d'Expert en Mobilitat Urbana és formar professionals amb coneixements avançats en aquesta disciplina emergent, completant i millorant el seu currículum acadèmic i professional enfront del mercat laboral.
Conèixer en profunditat les diferents maneres de mobilitat perquè la ciutat pot automatitzar-se i que les dades obtingudes puguem interpretar-los per a aconseguir una ciutat sostenible i intel·ligent. Així mateix, conèixer els diferents models de negoci en la mobilitat.

 
 

L'Expert en mobilitat urbana intel·ligent consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures
Crèdits
Obligatòries (OB) 20
Optatives (OP) 0
Treball Final (OB) 0
TOTAL CRÉDITOS

20

 

Cada crèdit ECTS computa com 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MOBILITAT URBANA INTEL·LIGENT que està integrat pels següents títols propis:

  • Màster en mobilitat urbana intligente 
  • Especialista en mobilitat urbana intel·ligent  
  • Especialista en planificació i modelització de la mobilitat  
  • Expert en mobilitat urbana intel·ligent 
  • Expert en planificació i modelització de la mobilitat
 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

Professionals titulats/as universitaris interessats en el camp de la mobilitat, el rubanismo i el transport sostenible. Concretament, pot ser d'especial interès per a titulats en Arquitectura, Enginyeria, Economia, Sociologia, Dret, Geografia i Ordenació del Territori i altres titulacions afins.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per ordre d'inscripció.

Es valorarà el curículum del sol·licitant

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicació dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

 

L'Expert en Movilitat Urbana Intel·ligent és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, fent ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Ana Vico Segarra

Loli Andreu Vallejo

Departament d'Enginyeria Civil

Universitat d'Alacant

Telèfon: 965909410

especialistamui@ua.es

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Enginyeria Civil

DIRECCIÓ ACADÈMICA

Director d'estudis:

Luís Aragonés Pomares

Coordinador d'estudis:

José Ignacio Pagán Conesa