Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Codi:
 9308

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 29/11/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través d'ocupacions en la modalitat d'ocupació amb suport.
2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la seua participació com a membres de ple dret en la seua comunitat.
3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.

Competències

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Desenvolupar competències socioemocionales i transversals per a desembolicar-se amb autonomia i capacitat resolutiva en les situacions diàries dels diferents contextos
 • CG2:Desenvolupar i aplicar estratègies de resolució de situacions professionals i laborals en la presa de decisions en els diferents contextos
 • CG3:Desenvolupar competències de comunicació
 • CG4:Adquirir destreses i habilitats en la utilització de les tecnologies de la informació, la comunicació i l'aprenentatge i la seua aplicació en el context social i laboral.
 • CG5:Desenvolupar capacitats d'adaptació als canvis i de reflexió crítica i d'anàlisi del treball realitzat.
 • CG6:Desenvolupar l'interès i la motivació per l'aprenentatge i la formació continuada al llarg de la vida.
 • CG7:Desenvolupar la capacitat de planificació, organització i resolució de problemes en les situacions pràctiques que es presenten, generant noves idees i accions.

Competències Específiques

 • CE1:Aplicar els conceptes bàsics, teories i principis fonamentals en la resolució de problemes i la presa de decisions responsable en entorns laborals.
 • CE2:Conèixer els principis bàsics que determinen els processos d'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
 • CE3:Adquirir hàbits i tècniques d'estudi que faciliten l'acompliment laboral eficient.
 • CE4:Adquirir i saber aplicar les habilitats socials necessàries per a relacionar-se amb èxit en diferents contextos.
 • CE5:Desenvolupar la capacitat d'autorregulació i gestió emocional que permeta expressar sentiments, idees i necessitats de forma adaptativa.
 • CE6:Adquirir i saber aplicar habilitats bàsiques per al desenvolupament de treball col·laboratiu.
 • CE7:Desenvolupar habilitats relacionades amb la producció de textos orals i escrits en llengua espanyola correctes i adequats a cada context i situació.
 • CE8:Reconèixer les característiques pròpies del llenguatge audiovisual i desenvolupar habilitats per a comprendre i expressar-se en llengua espanyola en situacions comunicatives en les quals es requerisca aquest tipus de llenguatge
 • CE9:Conèixer la normativa laboral bàsica que regula les relacions laborals en les empreses i la que s'aplica als treballadors amb discapacitat.
 • CE10:Identificar les característiques bàsiques del contracte de treball, les modalitats contractuals en vigor i les obligacions-drets que emanen del mateix.
 • CE11:Identificar els incentius i ajudes per a la contractació de persones amb discapacitat.
 • CE12:Elaborar presentacions i documents multimèdia utilitzant aplicacions de presentació digital i adaptant el missatge a l'audiència per a l'exposició oral i escrita.
 • CE13:Adoptar hàbits d'ús responsable en la protecció de dades, així com en la interacció de la xarxa i en l'intercanvi d'informació en internet.
 • CE14:Identificar i reconèixer els principals problemes de salut i riscos laborals originats per les condicions de treball.
 • CE15:Conèixer els elements bàsics de promoció de la salut en el lloc de treball.
 • CE16:Identificar i reconèixer les operacions matemàtiques que li són necessàries en les activitats de la vida diària.
 • CE17:Adquirir conceptes matemàtics bàsics relacionats amb temps, espai, mesures i pesajes per a la realització de tasques laborals.
 • CE18:Ser capaç d'aplicar les matemàtiques per a la planificació i organització en l'àmbit laboral.
 • CE19:Conèixer les estratègies bàsiques de comunicació en l'empresa.
 • CE20:Adquirir habilitats bàsiques per a una comunicació assertiva i la gestió de conflictes en funció dels diferents mitjans de comunicació i informació social i interpersonal.
 • CE21:Conèixer i identificar el seu perfil d'empleabilidad i perfil Professional.
 • CE22:Conèixer la utilització de diversos mitjans, eines i plataformes i adquirir hàbits saludables i rutines diàries en la cerca activa d'ocupació.
 • CE23:Desenvolupar habilitats que permeten elaborar un CV i desembolicar-se adequadament en un procés de selecció.
 • CE24:Capacitat d'identificar el seu perfil professional i les seues tasques més afins.
 • CE25:Adquirir la capacitat d'adaptació a l'entorn empresarial i detectar àrees de millora.
 • CE26:Conèixer i estructurar els processos bàsics de producció, logístics i control de temps.
 • CE27:Adquirir coneixements bàsics sobre manipulació carregues i cadenes de muntatge.
 • CG28:Conèixer i estructurar els processos de serveis bàsics, seguiment de processos estàndards i controlat de realització de tasques en recepció, cuina, bar, sala i habitacions.
 • CE29:Adquirir coneixements bàsics sobre manipulació i higiene dels aliments.
 • CE30:Aplicar els aspectes bàsics apresos sobre els processos implicats en les tasques de producció i logística.
 • CE31:Conèixer i identificar els serveis de l'empresa i la seua estructura.
 • CE32:Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació espai-temps
 • CE33:Aplicar els aspectes bàsics relacionats amb l'atenció al client

El Expert en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'asignatures

Crédits

  Obligatories (OB)

18

  Pràctiques (PR)

2

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÉDITS

20

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT que està integrat pels següents títols propis.

- Especialista en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport
- Expert en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


DIRIGIT A

Les persones destinatàries d'aquest títol són joves amb discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, entre els 18 i els 30 anys.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seua Comunitat Autònoma.
2. Edat compresa entre els 18 i els 30 anys.
3. Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:
3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una
autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
3.3. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.4. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.5. No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.6. Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.
El projecte contempla la contractació d'una persona de suport per a les funcions que, segons la fase d'implementació del programa. En concret, en la fase de selecció s'atendrà a:
a. Detectar aspectes motivacionals per a la realització del curs.
b. Identificar capacitats per a l'aprofitament del curs.
c. Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

Per a la implementació de les tres funcions anteriors es realitzaran entrevistes i qüestionaris ad hoc pel personal expert contractat a aquest efecte.


PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El curs d'Expert en Competències Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)
Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

César Arroyo

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

Teléfono: 965909917

vr.social@ua.es

https://web.ua.es/va/vr-social/vicerectorat-de-responsabilitat-social-inclusio-i-igualtat.html

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Comunicació i Psicologia Social

DIRECCIÓ ACADÉMICA

 • Director de estudios:

María del Carmen Carretón Ballester

 • Coordinadores/as de estudios

Mª Violeta Clement Carbonell

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares