EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT (2023-24)

Codi:
 9308

Crèdits:
 20
 
Data d'aprovació:
 29/11/2017

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

 

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través d'ocupacions en la modalitat d'ocupació amb suport.
2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la seua participació com a membres de ple dret en la seua comunitat.
3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.

 

Competències

 

El Expert en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'asignatures

Crédits

  Obligatories (OB)

18

  Pràctiques (PR)

2

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÉDITS

20

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de EXPERT EN COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en COMPETÈNCIES PERSONALS I LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT que està integrat pels següents títols propis.

- Especialista en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport
- Expert en Competècies Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).


DIRIGIT A

Les persones destinatàries d'aquest títol són joves amb discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, entre els 18 i els 30 anys.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seua Comunitat Autònoma.
2. Edat compresa entre els 18 i els 30 anys.
3. Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:
3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una
autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.
3.3. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.4. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.5. No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
3.6. Presentar una declaració escrita de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació.
El projecte contempla la contractació d'una persona de suport per a les funcions que, segons la fase d'implementació del programa. En concret, en la fase de selecció s'atendrà a:
a. Detectar aspectes motivacionals per a la realització del curs.
b. Identificar capacitats per a l'aprofitament del curs.
c. Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

Per a la implementació de les tres funcions anteriors es realitzaran entrevistes i qüestionaris ad hoc pel personal expert contractat a aquest efecte.


PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

El curs d'Expert en Competències Personals i Laborals en Entorns d'Ocupació amb Suport és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOCE 2002/C163/01)
Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

César Arroyo

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

Teléfono: 965909917

vr.social@ua.es

https://web.ua.es/va/vr-social/vicerectorat-de-responsabilitat-social-inclusio-i-igualtat.html

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Comunicació i Psicologia Social

DIRECCIÓ ACADÉMICA

  • Director de estudios:

María del Carmen Carretón Ballester

  • Coordinadores/as de estudios

Mª Violeta Clement Carbonell