Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN ART DRAMÀTIC APLICAT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN ART DRAMÀTIC APLICAT

Codi:
 9111

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 80,75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN ART DRAMÀTIC APLICAT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

OBJECTIUS

Proporcionar les eines fonamentals de l'art de la interpretació i la representació mitjançant el desenvolupament dels elements bàsics de la tècnica de l'actuació, centrats en la veu (dicció i expressivitat tonal) i el moviment (gestualitat i expressivitat corporal), per a aplicar-los a l'àmbit escènic i a altres professions.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Saber comprendre, analitzar i dominar els recursos expressius necessaris per al desenvolupament de la interpretació.
 • CG2:Ser capaç d'identificar i utilitzar les diferents tècniques actorales per a interpretar el personatge.
 • CG3:Saber utilitzar-se un mateix com a instrument, integrant els recursos expressius, cos i veu, i els recursos cognitius i emocionals, al servei de la interpretació.
 • CG4:Saber entendre i sentir les vides, situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per a la solució de problemas.
 • CG5:Tenir l'habilitat per a fomentar l'autorregulació en l'àmbit del coneixement, les emocions, les actituds i les conductes per a així automotivarse i organitzar-se en els processos creatius.
 • CG6:Saber fer un ús saludable del propi cos i adquirir l'equilibri necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.
 • CG7:Sintetitzar els coneixements adquirits en les etapes d'aprenentatge anteriors en un text d'elaboració pròpia i en una pràctica actoral.

Competències Específiques

 • CE1:Conèixer i utilitzar els diversos sistemes d'interpretació aplicats a les diferents formes de l'espectacle, tant teatral com a audiovisual.
 • CE2:Saber adequar els recursos expressius i els processos interns de l'actor als requeriments de cadascun dels sistemes d'interpretació aplicats, i a cada gènere, estil i mitjà.
 • CE3:Reconèixer els principis de comunicació i expressió no verbal (llenguatges codificats i no codificats) per a adquirir consciència corporal d'un mateix.
 • CE4:Dominar tots els aspectes de la tècnica vocal, com la respiració, l'articulació i l'emissió, per a utilitzar la veu com a instrument creatiu.
 • CE5:Dominar les eines per al reconeixement i l'anàlisi dels signes que emeten el cos, el rostre i el vestit de l'actor, i així poder adequar-les o modificar-les en funció dels requeriments del personatge.
 • CE6:Conèixer els elements i les estructures bàsiques del vers espanyol pel que fa a aspectes mètrics, filològics i lingüístics.
 • CE7:Saber analitzar el vers teatral espanyol a partir de l'estudi dels elements que ho configuren i estructuren en relació amb el seu sentit, amb l'acció dramàtica i amb la configuració dels personatges.
 • CE8: Saber investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant pel que fa a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
 • CE9:Conèixer els mètodes de la interpretació i els seus creadors més rellevants, els escrits teòrics, els seus fonaments i les seues aportacions a la interpretació, valorant la seua contemporaneïtat.
 • CE10:Comprendre el funcionament de l'actor com a element narratiu de l'escenificació i la seua interacció amb la resta de llenguatges que formen part de l'espectacle.
 • CE11:Saber distingir els problemes vinculats amb el procés tècnic i creatiu de la interpretació per a la superació de bloquejos, l'alliberament de la intuïció i la imaginació creadora.
 • CE12:Saber reconèixer en un mateix les potencialitats tècniques i expressives pròpies per a la interpretació.
 • CE13:Ser capaç de potenciar la comunicació interpersonal actoral.
 • CE14:Saber aplicar les diverses tècniques en la construcció i desenvolupament de la situació, l'acció i el conflicte dramàtic.
 • CE15:Comprendre els fonaments de la interpretació dins del seu marc històric, social, cultural, artístic, així com des del punt de vista de l'ètica professional.
 • CE16:Saber distingir els diferents sistemes per a la construcció del personatge.
 • CE17:Conèixer els principis musicals (ritme, melodia, harmonia, etc.), i saber aplicar-los en l'escenificació. CE18. Conèixer i aplicar els principis i les tècniques referents als diversos llenguatges expressius de l'actor, tant en l'àmbit vocal com en el corporal.
 • CE18:Conèixer i aplicar els principis i les tècniques referents als diversos llenguatges expressius de l'actor, tant en l'àmbit vocal com en el corporal.
 • CE19:Saber sintetitzar tots els aspectes de la formació de l'actor, amb la implicació del coneixement i l'experimentació de la complexitat del procés global de la creació, inclosa l'experiència de la representació.
 • CE20:Conèixer els diferents materials de l'escriptura teatral per a crear una escena que incloga els materials treballats.
 • CE21:Conèixer la història de la representació, teatral i audiovisual, i de la teoria dramàtica de la interpretació.
 • CE22:Saber integrar la investigació actoral i la documentació històrica en la creació.
 • CE23:Conèixer mètodes i estils d'ensenyament i aprenentatge de la interpretació.
 • CE24:Saber analitzar i comprendre la creació dramàtica i audiovisual com a fenòmens comunicatius en els seus vessants estètics, semiòtiques, antropològiques i sociològiques.
 • CE25:Saber treballar amb els estàndards i principis elaborats per la pràctica professional en la interpretació.
 • CE256:Ser capaç d'actualitzar els coneixements i contribuir a la promoció de bones pràctiques en la interpretació.
 • CE27:Ser capaç de realitzar un treball original en l'àmbit de la interpretació.

El Master en Art Dramàtic Aplicat consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipo de asignaturas

Créditos

Obligatòries(OB)

44

Optatives (OP)

0

Práctiques Externes (OB)

6

Treball final (OB)

10

TOTAL CRÈDITS 60

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MASTER EN ART DRAMÀTIC APLICAT.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en ART DRAMÀTIC APLICAT, que està integrat pels següents títols propis:

- Expert en Art Dramàtic Aplicat

- Especialista en Art Dramàtic Aplicat

- Master en Art Dramàtic Aplicat

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Master es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

DIRIGIT A

 • Professionals amb o sense titulació acadèmica vinculats a les arts escèniques, a l'àmbit de la comunicació o a qualsevol altra àrea que requereixi interacció personal.
 • Docents en general.
 • Estudiants de qualsevol disciplina de la Universitat d'Alacant.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Currículum vitae.
 • Expedient acadèmic.
 • Entrevista personal.
 • Proba d'accés

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi l'adreça d'estudis (veure dades de contacte a l'apartat " info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Master en Art Dramàtic Aplicat és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Escola de Negocios

Francisca Cantos Villaescusa

Telèfon: 965909373

paqui.cantos@ua.es

 

 

  ORGANITZADORS ACADÈMICS

Facultat de Filosofia i Lletres

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

John Douglas Sanderson Pastor

sanderson@ua.es

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares