Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología (2022-23)

Codi:
 E032

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 06/01/2024

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 270
 € per curs académic
 

RAMA

Ciències

PLA

DOCTORAT EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2022-23

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Nanociència i Nanotecnologia

Comissió Acadèmica:

Coordinador Universitat d'Alacant: Carlos Untiedt Lecuona

Coordinador del programa de doctorat: Eugenio Coronado Miralles (Universitat de València)

Comissió de Qualitat:

Coordinador: Carlos Untiedt Lecuona

Òrgan proponent:

Departament de Física Aplicada

dfapl@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Publicació d'un treball científic
 • ACTIVITAT 2: Assistència a curs especialitzat formatiu. European School on Molecular Nanosciencie (ESMolNa)
 • ACTIVITAT 3: Presentació de treballs en congressos científics nacionals o internacionals.
 • ACTIVITAT 4: Preparació i presentació de resultat d'investigació en dos seminaris formals.

Activitats formatives transversals optatives específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Altres presentacions de treballs en congressos o escoles científiques.
 • ACTIVITAT 2: Assistència a seminaris d'investigació.
 • ACTIVITAT 3: Mobilitat. Estades en Institucions d'Ensenyament Superior o Centres d'Investigació.
 • ACTIVITAT 4: Publicació d'un segon treball científic.
 • ACTIVITAT 5: Assistència a altres cursos especialitzats formatius: escoles científiques.
 • ACTIVITAT 6: Assistència a congressos científics.

Para más información consulte con el órgano proponente. Dpt. Física Aplicada

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Química supramolecular, reconeixement molecular i autoensamblaje molecular en Nanociencia
 2. Enginyeria Cristal·lina i disseny de Materials Moleculars
 3. Electrònica molecular
 4. Nanomagnetisme Molecular
 5. Aplicacions de la Nanociència Molecular
 

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web. 

 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol