DOCTORAT EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (2019-20)

Codi:
 E022

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 21/10/2015

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE BARCELONA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE BURGOS (ESPANYA)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE LLEIDA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPANYA)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (ESPANYA)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Pàgina WEB d'informació del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ

Secretari: FRANCISCO PRIETO DAPENA

Comissió qualitat:

Coordinador: ENRIQUE HERRERO RODRÍGUEZ

Òrgan proponent:

I.U. d'Electroquímica

iue@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Assistències a conferències i congressos científics.
 • ACTIVITAT 2: Presentació de part del treball de recerca en un congrés científic.
 • ACTIVITAT 3: Publicació de treballs científics i/o patents.
 • ACTIVITAT 4: Cursos de competències transversals proposats per l'Escola de Doctorat de la pròpia universitat.
 • ACTIVITAT 5: Exposició i defensa pública del seu pla de recerca, juntament amb els primers resultats.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. d'Electroquímica

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Electrocatàlisi fonamental i aplicada (UAM, UA, UV)
 2. Transferència Electrònica en Química Molecular i en Nanotecnologia Molecular. Aspectes fonamentals i aplicats (UAB, UCO)
 3. Desenvolupament i Modelització de tècniques i processos electroquímics (UMU, UV)
 4. Estudis espectroscòpics i nanoscòpics de processos electroquímics. Fotoelectroquímica (UA, US)
 5. Preparació i caracterització de nous materials (UB, UBU, UAM, UPCT)
 6. Desenvolupament de noves mètodes analítiques basades en tècniques electroquímiques i espectroscòpiques. (UBU, UDL, UCO, UA)
 7. Propietats electroquímiques d'elèctrodes modificats per molècules orgàniques o d'interès biològic (US, UCO)
 8. Electroquímica del medi ambient (UB, UDL, UA)
 9. Electroquímica Aplicada: Acumulació d'energia, corrosió, electrosíntesis, dispositius electroquímics (UAM, UA, UV, UB, UPCT)
 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol