DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT (2019-20)

Codi:
 E013

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN CIÈNCIES DE LA SALUT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina de doctorat en Ciències de la Salut

Comissió acadèmica:

 Coordinador: MIGUEL RICHART MARTÍNEZ

 Secretària: Mª CARMEN SOLANO RUIZ

Comissió qualitat:

Coordinadora: MIRIAM SÁNCHEZ SAN SEGUNDO

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències de la Salut

facu.salut@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466 

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com finançar un projecte d'investigació?
 • ACTIVITAT 2: Seminari J (projectes de tesis).
 • ACTIVITAT 3: Mobilitat (Únicament per als quals sol·liciten Doctorat Internacional).

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Com es fa un Doctorat en ciències de la salut en altres països?
 • ACTIVITAT 2: SRevisions sistemàtiques de la literatura cientifica i meta-anàlisi.
 • ACTIVITAT 3: Com redactar articles científics.
 • ACTIVITAT 4: Anàlisi quantitativa d'informació a través del SPSS.
 • ACTIVITAT 5: Anàlisi qualitativa de la informació amb ordinador.
 • ACTIVITAT 6: Mobilitat
 • ACTIVITAT 7: Heurística, organització documental i arxius rellevants per a la història de la infermeria.
 • ACTIVITAT 8: Recerca qualitativa en salut pública: enfocaments per a l'anàlisi i aplicació pràctica.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultad de Ciències de la Salut

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Anàlisi química aplicada a les ciències dels aliments
 2. Identificació i quantificació de biomarcadors químics i immunològics potencials de salut/malaltia
 3. Aplicacions clíniques de l'efecte inmunomodulador de cèl·lules mare mesenquimales aïllades de lipoaspirados humans (ASCs)
 4. Fisiopatologia cel·lular i molecular
 5. Bio-antropologia i paleo-patologia
 6. Plasticitat sinàptica
 7. Bases cel·lulars i moleculars de la infertilitat
 8. Infermeria biològica
 9. Salut, funcionament i discapacitat
 10. Efectivitat i variabilitat de la pràctica clínica
 11. Qualitat de vida i avaluació de resultats
 12. Salut mental
 13. Història de la Infermeria
 14. Antropologia dels cuidats
 15. Pedagogia de les cures
 16. Història i comunicació de la ciència
 17. Infermeria i salut comunitària
 18. Alimentació, entorn i salut
 19. Vacunologia
 20. Gestió de la qualitat i serveis sanitaris
 21. Població i salut: estadístiques sanitàries, anàlisi de la mortalitat, immigració i envelliment
 22. Atenció integral i organització de l'assistència dels pacients amb ferides
 23. Desigualtats en salut segons: classe social, gènere i ètnia. Immigració i salut
 24. Nutrició pública
 25. Salut laboral
 26. Planificació, polítiques i promoció de la salut
 27. Violència de gènere
 28. Inclusió social a través de la simplificació automàtica de text
 29. Diagnòstic distribuït i cura sanitària en la llar (D2H2)
 30. Cibernètica i Biòtica. Modelatge i simulació de sistemes bilológics
 31. Bio-instrumentació i rehabilitació
 32. Informàtica mèdica
 33. Telemedicina i la computació ubíqua
 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol