DOCTORAT EN DRET (2019-20)

Codi:
 E001

Crèdits:
 Sense definir
 
Data d'aprovació:
 12/06/2014

Titol:
 Postgrau doctorat
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN DRET

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
1 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR / DOCTORA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JUAN ROSA MORENO

Secretari: LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER

Comissió qualitat:

Coordinador: JUAN ROSA MORENO

Òrgan proponent:

Facultat de Dret

facu.dret@ua.es

Escola de doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Capacitat per a integrar coneixements i resoldre problemes amb responsabilitat social i ètica basant-se en un codi deontològic professional

 

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Dret

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ


1. Filosofia del Dret.

2. Argumentació i constitucionalisme.

3. Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques.

4. Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política.

5. Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública.

6. Sistemes jurídics comparats (Àrea d'Història del Dret).

7. Dret musulmà andalusí i dret dels països de tradició islàmica.

8. Dret hereditari romà.

9. Dret històric valencià.

10. Fonaments romanístics del Dret europeu.

11. Recepció romanística.

12. Criminologia.

13. Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies.

14. Dret penal i Dret penitenciari.

15. Dret internacional Públic i Relacions Internacionals.

16. Integració regional.

17. Dret Administratiu.

18. Dret ambiental i de la sostenibilitat.

19. Defensa Jurídica del Contribuent.

20. Dret pressupostari i de les despeses públiques.

21. Fiscalitat internacional i de la Unió Europea.

22. Dret de llibertat de creences.

23. Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses.

24. Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea.

 25. Gènere, Poder i Dret: Iusfeminismo i constitucionalisme-crític.

26. Dret constitucional europeu, espanyol i comparat.

27. Eficàcia civil del matrimoni religiós.

28. Dret probatori en el camp del procés penal.

29. La reforma de la Justícia Penal.

30. Procés i Dret de Danys.

31. Dret civil patrimonial.

32. Dret de la persona i de la família.

33. Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves tecnologies.

34. El sistema de protecció social.

35. Contractació laboral.

36. Modificacions del contracte de treball.

37. Extinció del contracte de treball.

38. Dret de l'empresa i insolvències empresarials.

39. Contractació mercantil (contracte de compravenda, contractes de col·laboració, contractes publicitaris, contractes turístics, contractes de transport, contractes d'assegurances, contractes de garantia).

40. Dret dels Valors.

41. Dret Bancari i Borsari.

42. Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies.

43. Dret internacional privat i societat intercultural.

 

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.
 
 
 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol