Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

Código:
 D094

Créditos:
 60
 
Fecha de publicación:
 26/12/2014

Título:
 Màster Universitari Oficial
 
Precio:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLAN

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

TIPO DE ENSEÑANZA

Presencial

IDIOMA/S EN QUE SE IMPARTE

Castellà

CENTROS DONDE SE IMPARTE

Facultat de Dret

ESTUDIO IMPARTIDO CONJUNTAMENTE CON

Solo se imparte en esta universidad

FECHAS DE EXAMEN

Acceda al listado de fechas de examen para esta titulación.

PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO

 

Leyenda: No ofertadaSin docencia
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES
54 créditos
 
6 créditos
 
Curso
Título
Créditos
Asignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superado este bloque se obtiene
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

COMPETENCIAS


Competències generals del títol (CG)

 • CG2:Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3:Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4:Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5:Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6:Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE2:Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3:Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE4:Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne l'estratègia de resolució.
 • CE5:Conèixer les possibilitats d'intervenció del criminòleg, com a perit, en l'enjudiciament de delictes complexos.
 • CE6:Capacitat per a elaborar correctament un informe pericial especialitzat i complex, per a presentar-lo a un jutge o tribunal.
 • CE7:Capacitat per a elaborar correctament un informe criminològic penitenciari especialitzat, per a presentar-lo als òrgans penitenciaris o el jutge de vigilància penitenciària.
 • CE8:Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9:Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.
 • CE10:Conèixer les característiques dels programes d'intervenció més eficaços amb delinqüents violents i sexuals.
 • CE12:Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva social, juridicopenal i policial les diverses manifestacions de la criminalitat organitzada, econòmica i informàtica.
 • CE13:Capacitat per a analitzar, des d'una perspectiva social, juridicopenal i policial, la problemàtica de la delinqüència juvenil.
 • CE14:Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE15:Habilitat per a aplicar coneixements de lingüística descriptiva i estilística a la investigació de casos de determinació o atribució de l'autoria de textos escrits.
 • CE16:Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica acústica a la investigació de casos d'identificació de parlants i la determinació o atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.
 • CE17:Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la investigació penal, per a evitar nul·litats probatòries.
 • CE18:Analitzar críticament els mitjans de recerca penal i valorar la necessitat de comptar amb nous mitjans ateses les formes modernes de delinqüència.
 • CE19:Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús de les tècniques i tecnologies de la informàtica forense, per a recuperar informació digital i fer el seguiment d'activitats en entorns digitals.
 • CE21:Capacitat per a aplicar coneixements especialitzats, d'aspectes de l'àmbit penitenciari amb rellevància, per a la investigació criminològica.
 • CE22:Conèixer els principals programes de tractament i saber aplicar les teories psicocriminològiques en l'àmbit penitenciari.
 • CE23:Conèixer el maneig i l'instrumental d'un laboratori de criminalística forense.
 • CE24:Capacitat per a comprendre la importància d'assegurar el compliment de la cadena de custòdia en totes les etapes de la investigació criminal en el laboratori forense.
 • CE25:Capacitat per a dissenyar, redactar, exposar i defensar amb propietat un informe criminològic, fonamentat en les diverses àrees de la criminalística forense.
 • CE26:Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació, perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori.
 • CE27:Capacitat per a aplicar les tècniques i els principis de geologia a la identificació i avaluació de materials geològics que poden relacionar-se amb una investigació forense.
 • CE28:Conèixer les característiques identificadores de l'ADN i els tipus d'anàlisi sobre identificació genètica avançada.
 • CE31:Fer i interpretar informes especialitzats d'identificació genètica i de parentiu biològic.
 • CE32:Desenvolupar un projecte integrant-hi els coneixement adquirits durant el curs.

Competències transversals

 • CT1:Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÁSTER POR CRÉDITOS Y MATERIAS

 

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias (OB)

54

Trabajo Fin de Máster (OB)

6

TOTAL CRÉDITOS

60

 

 

DISTRIBUCIÓN DE  ASIGNATURAS POR CURSO / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30,5 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE 29,5 ECTS

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

OB

3,5

CRIMINALÍSTICA FORENSE

OB

5

RETOS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL

OB

4

QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

OB

4

MODERNAS FORMAS DE DELINCUENCIA

OB

5

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS FORENSES DE ORIGEN ANIMAL

OB

3

CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OB

3

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS EN BOTÁNICA Y GEOLOGÍA FORENSE

OB

4

DELINCUENCIA CONTRA LAS PERSONAS

OB

4

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO JUDICIAL

OB

3,5

DELINCUENCIA JUVENIL Y BANDAS ORGANIZADAS JUVENILES

OB

4

EL INFORME CRIMINOLÓGICO EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

OB

4

INFORMÁTICA APLICADA

OB

3

TRABAJO FIN DE MÁSTER

OB

6

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN: ACÚSTICA, IMAGEN Y LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

4

     

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

 

La presente propuesta de máster se compone de 14 materias obligatorias, que suman un total de 54 ECTS, y de un Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS. Estas materias ofrecen una visión amplia de los diferentes aspectos de la investigación criminal. No se ofrece ningún contenido optativo.

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de carácter presencial, en la que se definen como actividades: clases teóricas, clases prácticas y prácticas de laboratorio. En particular:

En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo en el que se potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios y debates en clase.

Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa.

En las prácticas de laboratorio los alumnos llevan a cabo actividades experimentales en las que se plantean los objetivos, metodología, tratamiento de resultados, aplicación de modelos, etc., que permiten afianzar, mediante la puesta en práctica, los conceptos introducidos en las clases de teoría y en el resto de actividades docentes relacionadas con algunas de las asignaturas del módulo de ciencias forenses.

Para la adquisición de competencias ligadas al desarrollo profesional se ha previsto la actividad formativa “Seminarios prácticos” en determinadas materias, que se desarrollarán a cargo de miembros de las brigadas especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y en los que se llevará a cabo el diseño estratégico de la investigación de delitos complejos y se desarrollarán todos los aspectos relativos a la metodología operativa asociada a dicha investigación.

Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar se propondrá mediante un aprendizaje no presencial, como son el trabajo fin de máster y los trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. Por ello, todas las asignaturas utilizan el campus virtual de la Universidad de Alicante, que además de permitir a los profesores la realización de una estructuración del conocimiento que debe adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.

La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes elementos:

Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado.

Es coherente con los objetivos fijados de antemano.

Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación a cada materia.

Habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, evaluación de trabajos, etc.

 

REQUISITOS DE ACCESO

 

Según la Normativa de la Universidad de Alicante, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:

 1. Estar  en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL ESPAÑOL u otro expedido por una institución de educación superior del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
 2. Estar en posesión de un TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJERO que haya sido HOMOLOGADO al título que permite acceder a los estudios solicitados.
 3. Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO obtenido en una Universidad o Centro de Enseñanza Superior de PAÍSES AJENOS AL EEES, sin necesidad de la homologación previa de sus estudios. En este supuesto hay que tener en cuenta:

 • El Título no homologado requiere un informe técnico de  equivalencia expedido por  la Universidad de Alicante (ContinUA - Centro de Formación Continua), por el que se deberá abonar la tasa correspondiente.
 • El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster universitario.

 

ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

 

El perfil de ingreso al Máster Universitario en Investigación Criminal y Ciencias Forenses por la Universidad de Alicante corresponde a aquellas personas que sean graduados/as y licenciados/as en Criminología y Derecho, dejando a salvo la posibilidad de que la Comisión estime que fueran necesarios complementos formativos.

En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, la comisión académica del Máster evaluará las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:

1) Expediente Académico: 40% de la valoración final. En él se tendrán en cuenta las calificaciones en la licenciatura o en el grado. En caso de existir más de una titulación, se considerará la más beneficiosa para el aspirante.

2) Cantidad de créditos cursados en materias afines a los contenidos del Máster y calificaciones obtenidas en dichas materias: 10% de la valoración final.

3) Trabajos y seminarios realizados sobre materias afines al Máster: 5% de la valoración final.

4) Perfil o trayectoria profesional relacionada con la investigación criminal y las ciencias forenses: 10% de la valoración final.

5) Solicitud explicativa del aspirante en la que se exprese tanto su motivación para cursar el Máster como el ajuste de sus expectativas con las exigencias para la obtención del mismo: 30% de la valoración final.

6) Conocimiento de idiomas acreditado mediante certificado oficial (preferentemente inglés): 5% de la valoración final.

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓN +info

El alumno interesado en cursar un Máster Oficial en la UA, deberá realizar una preinscripción en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente.

 

MATRÍCULA +info

Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos se enviará por correo electrónico a los alumnos admitidos una contraseña que servirá de identificación de usuario para poder matricularse a través de Campus Virtual en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente. 

En el procedimiento de matrícula, los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales y estar debidamente legalizados y traducidos, más información:


OFERTA DE PLAZAS

 

CURSO OFERTA DE PLAZAS
2014-15 50
2015-16 50
2016-17 50
2017-18 50
2018-19 50

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

 

Curso académico

Implantación del Máster

2014-2015

Primer curso

 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Título

Seguimiento del Título

 

Información del Centro Información general para el alumno
 •  Facultad de Derecho
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690
San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono:+ 34
96 590 3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/es/

 

 • Centro de Formación Continua (ContinUA)
Solo para el proceso de preinscripción
Edificio Germán Bernácer, planta baja
Teléfono: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/es/continua

 

Normativa general de la UA  + Información titulación

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares