Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

Código:
 D070

Créditos:
 120
 
Fecha de publicación:
 09/01/2014

Título:
 Màster Universitari Oficial
 
Precio:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLAN

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

TIPO DE ENSEÑANZA

Presencial

IDIOMA/S EN QUE SE IMPARTE

Castellà

CENTROS DONDE SE IMPARTE

Facultat de Ciències

ESTUDIO IMPARTIDO CONJUNTAMENTE CON

Solo se imparte en esta universidad

FECHAS DE EXAMEN

Acceda al listado de fechas de examen para esta titulación.

PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO

 

Leyenda: No ofertadaSin docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

 

OBJETIVOS

 

El máster tiene como objetivo formar profesionales en diversos ámbitos de la gestión de los recursos pesqueros marinos desde la perspectiva de las ciencias experimentales y sociales, poniendo el acento en el ámbito del Mediterráneo.
Se trata de proporcionar una especialización de alto nivel en temas de gestión de la actividad pesquera a través de:
- Un análisis del sistema pesquero, sus mecanismos de explotación, comercialización, evaluación y gestión, incidiendo especialmente en la perspectiva y interpretación multidisciplinar del problema pesquero en el Mediterráneo, una zona en la que, por su diversidad de especies y de flotas y por la dispersión de la propiedad de los barcos, se impone una gestión basada en el control del esfuerzo de pesca.
- Una visión multidisciplinaria de la gestión pesquera desde la perspectiva de las diversas ciencias como las ciencias del mar, la biología, la economía, el derecho y la sociología.
- La adquisición de experiencia en la utilización de nuevas técnicas y métodos que permitan desarrollar una gestión de pesquerías más eficaz y adaptada a loscondicionantes sociales y medioambientales.
- Una iniciación a la investigación, aplicando críticamente los conocimientos, capacidades y competencias adquiridas en el tratamiento de problemas reales relacionados con la gestión de la actividad pesquera.

COMPETENCIAS


Competències generals del títol (CG)

 • CG0:Parlar bé en públic.
 • CG1:Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2:Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3:Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4:Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5:Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG6:Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG7:Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG8:Tenir capacitat de resposta davant situacions imprevistes i aptitud per a reorientar-hi l'estratègia si cal.
 • CG9:Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.
 • CG10:Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer els principals problemes vinculats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • CE2:Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.
 • CE3:Identificar els principals grups taxonòmics susceptibles d'explotació i saber determinar-ne els patrons d'abundància, distribució i reproducció.
 • CE4:Caracteritzar els tipus de pesqueres i els sistemes d'explotació d'aquests.
 • CE5:Conèixer les bases científiques i tècniques en què es recolza la producció aqüícola i familiaritzar-se amb els diversos sistemes de producció i tècniques aplicables, amb especial atenció als aspectes referits a la integració de l'aqüicultura en la gestió costanera global.
 • CE6:Comprendre les bases de la gestió tècnica i comercial d'una empresa aqüícola que permeten la rendibilització de les activitats productives, la gestió del risc i el posicionament en els mercats.
 • CE7:Comprendre les bases teòriques i aplicades de l'ecologia pesquera i de la dinàmica de poblacions.
 • CE8:Adquirir experiència en l'aplicació de models i d'indicadors per a avaluar estocs de pesca que permeten millorar l'assessorament necessari per a una gestió més eficaç.
 • CE9:Conscienciar-se de la necessitat de desenvolupar aproximacions d'avaluació d'estocs per a pesqueres multiespecífiques i de múltiples arts de pesca.
 • CE10:Conèixer els conceptes bàsics i aplicats d'economia relacionats amb l'activitat pesquera i els principals factors de producció que han de ser considerats en una anàlisi econòmica.
 • CE11:Saber valorar la capacitat d'explotació dels diversos mitjans de pesca, diferenciant tècniques, costos estructurals, incentius d'inversió i mesures d'esforç.
 • CE12:Dominar els diversos tipus de vaixells i arts de pesca i familiaritzar-se amb les noves tecnologies pesqueres que pretenen millorar la selectivitat o reduir l'impacte ambiental, per a contribuir a aconseguir objectius de gestió sostenible, que beneficien el sector i els estocs pesquers.
 • CE13:Entendre els mercats de productes de la mar, amb especial èmfasi en el mercat europeu i en els mercats mediterranis, els patrons de variació principals i la regulació a nivell internacional i nacional.
 • CE14:Conèixer la cadena de distribució dels productes i dominar els conceptes, els components i les fases del màrqueting i l'aplicació específica als productes de la mar, sabent establir estratègies que permeten un aprofitament òptim dels recursos de l'empresa o de les comunitats de pescadors, per a incrementar-ne els beneficis i obtenir avantatges de mercat.
 • CE15:Aprofundir en les estratègies que comporten un valor afegit per al producte, especialment les relacionades amb la indústria de transformació i les necessitats i tendències d'aquesta, aprofundint en els aspectes relacionats amb la qualitat dels productes.
 • CE16:Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables i saber valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • CE17:Desenvolupar capacitat per a utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.
 • CE18:Adquirir experiència en l'ús del model bioeconòmic de simulació Bemmfish, per a avaluar l'efecte de diverses accions de gestió en el sistema pesquer i permetre als gestors avaluar les conseqüències biològiques i econòmiques de l'aplicació de diferents polítiques.
 • CE19:Saber determinar i utilitzar una àmplia gamma d'indicadors i punts de referència biològics i econòmics com a eines per a avaluar flotes i suport de la gestió pesquera.
 • CE20:Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en funció dels problemes particulars, des de l'àmbit tècnic fins a l'institucional.
 • CE21:Conscienciar-se de la importància d'aplicar un enfocament multidisciplinari en la recerca de pesqueres i conèixer els objectius de cooperació internacional en l'àmbit mediterrani.
 • CE22:Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE23:Conscienciar-se de la importància dels programes d'estadístiques pesqueres dins dels plans de gestió i entendre els vincles que existeixen entre el plantejament de polítiques i estratègies de gestió i les dades necessàries per a facilitar respostes.
 • CE24:Conèixer els principis estadístics bàsics rellevants per a analitzar dades de pesqueres i familiaritzar-se amb el funcionament del programari informàtic útil en aquestes anàlisis.
 • CE25:Examinar els diversos tipus de dades, els mètodes per a compilar-les i els elements teòrics del disseny i aplicació dels sistemes estadístics pesquers.
 • CE26:Familiaritzar-se amb els principis fonamentals del mostreig que tenen un efecte directe sobre la fiabilitat de les estadístiques produïdes.
 • CE27:Adquirir experiència en l'ús de les bases de dades més rellevants a nivell internacional.
 • CE28:Entendre els principis jurídics que regulen la pesca des de l'àmbit mundial fins al nacional i regional i comprendre l'espai en el qual evoluciona aquest marc legal i els mecanismes d'aplicació i control.
 • CE29:Comprendre l'activitat pesquera des d'una perspectiva històrica, analitzant-ne l'evolució i dinàmica i valorant-ne la dimensió sociocultural.
 • CE30:Familiaritzar-se amb el context sociopolític de la pesca, a través del coneixement dels diferents tipus d'organitzacions i associacions de pescadors i de l'anàlisi social de les activitats pesqueres.
 • CE31:Saber fomentar la participació del sector i altres parts interessades en la definició de polítiques i estratègies de gestió, saber explicar els efectes a llarg termini a les parts implicades en mesures a curt termini i desenvolupar la capacitat de negociar, amb actors d'interessos contraposats, solucions que contribuïsquen a la sostenibilitat.
 • CE32:Conèixer els objectius actuals de la pesca i adquirir un compromís ètic amb la sostenibilitat dels recursos i les comunitats pesqueres, promovent el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera i l'aplicació del principi de precaució per a la conservació dels recursos aquàtics i la minimització de l'impacte sobre els ecosistemes marins.
 • CE33:Analitzar les mesures de conservació (especialment la protecció de zones per a recuperar estocs amenaçats), les mesures econòmiques i estructurals i les regulacions de mercat que garanteixen la sostenibilitat de l'activitat pesquera, l'eficàcia i competitivitat de les flotes, la modernització del sector, el suport als treballadors i la satisfacció dels interessos dels consumidors.
 • CE34:Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca a la Mediterrània, a més dels objectius polítics i els instruments aplicats, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.
 • CE35:Adquirir experiència pràctica en l'anàlisi de conflictes en el sector de la pesca i en el disseny de plans d'actuació per a gestionar-los.
 • CE36:Conèixer les competències de diverses institucions de gestió i de recerca, de l'administració estatal espanyola i de les administracions autonòmiques, relacionades amb el sector de la pesca i contactar amb institucions privades del sector pesquer.
 • CE37:Capacitar-se en la cerca d'informació científica o tècnica i en el tractament selectiu d'aquesta.
 • CE38:Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l'optimització del temps.
 • CE39:Desenvolupar habilitats de síntesi i exposició de continguts en la preparació de textos científics o tècnics i en la presentació de comunicacions orals.
 • CE40:Propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres investigadors i professionals i de treball en equip.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÁSTER POR CRÉDITOS Y MATERIA

 

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias (OB)

75

Prácticas Externas (OB)

15

Proyecto Fin de Máster (OB)

 30

TOTAL CRÉDITOS

120

 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO / SEMESTRESCURSO 1º

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA MARINO, A LOS RECURSOS PESQUEROS Y A LA ACUICULTURA

  OB

6

TEORÍA Y APLICACIÓN DE MODELOS BIOECONÓMICOS E INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

OB

6

DINÁMICA DE POBLACIONES EXPLOTADAS

OB

5

VISITAS INSTITUCIONALES

OB

5

ECONOMÍA BÁSICA Y FACTORES DE PRODUCCIÓN EN LA PESCA

OB

4

MARCO INSTITUCIONAL: COOPERACIÓN E INVESTIGACIÓN

OB

4

COMERCIO PESQUERO Y TRANSFORMACIÓN

  OB

4

DERECHO MARÍTIMO Y DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

OB

5

TEORÍA Y MODELOS DE EVALUACIÓN PESQUERA

  OB

6

OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PESQUERA

OB

5

ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y USO DE BASES DE DATOS

  OB

5

POLÍTICAS PESQUERAS APLICADAS

  OB

5


CURSO 2º

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

OB

15

TRABAJO FIN DE MÁSTER

OB

30

PRÁCTICAS EXTERNAS

OB

15

     

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

 

El plan de estudios ha sido construido expresamente a partir del diseño de un curriculum ideal en esta especialización, abordando con profundidad y de forma integrada las distintas vertientes necesarias para crear especialistas con un ampliodominio del tema y del sector.

El Máster se desarrolla a tiempo completo en dos años académicos (120 ECTS) y se estructura en dos partes.
 

La primera parte del Máster (60 ECTS) tiene una orientación profesional y comprende clases lectivas, prácticas, tutorías en grupo, casos de estudio y visitas técnicas. El programa será impartido por profesorado de la Universidad de Alicante y por profesores invitados de reconocido prestigio pertenecientes a universidades, centros de investigación, administraciones y entidades privadas de varios países.
 

La segunda parte del Máster (60 ECTS) constituye un periodo de iniciación a la investigación o a la actividad profesional en el que el estudiante adquiere los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para la realización de un proyecto de investigación o un proyecto profesional en un tema determinado dentro del ámbito de la gestión de la actividad pesquera y realiza la Tesis de Máster (trabajo fin de Máster). Dicha parte tiene una duración aproximada de 10 meses.
Para participar en esta segunda parte el candidato deberá presentar, bajo la supervisión del director de la tesis, un protocolo de trabajo que deberá ser aprobado previamente por una comisión de estudios del Máster. El tema de la tesis será elegido por el candidato atendiendo a sus intereses formativos y el trabajo experimental se llevará a cabo en la Universidad de Alicante o en instituciones colaboradoras, bajo la dirección de un tutor que deberá ser un doctor de reconocida experiencia.


IMPORTANTE

El Máster se imparte a tiempo completo en dos años académicos [120 créditos, de acuerdo al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)]. El Máster desarrolla una edición nueva cada dos años, organizándose la 8ª edición de octubre 2019 a junio 2021 y la 9ª edición de octubre 2021 a junio 2023.


REQUISITOS DE ACCESO

 

Según la Normativa de la Universidad de Alicante, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:

 1. Estar  en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL ESPAÑOL u otro expedido por una institución de educación superior del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
 2. Estar en posesión de un TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJERO que haya sido HOMOLOGADO al título que permite acceder a los estudios solicitados.
 3. Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO obtenido en una Universidad o Centro de Enseñanza Superior de PAÍSES AJENOS AL EEES, sin necesidad de la homologación previa de sus estudios. En este supuesto hay que tener en cuenta:

 • El Título no homologado requiere un informe técnico de  equivalencia expedido por  la Universidad de Alicante (ContinUA - Centro de Formación Continua), por el que se deberá abonar la tasa correspondiente.
 • El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster universitario.

 

ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

 

Los estudiantes que cumplan estos requisitos, serán admitidos en el máster conforme a los siguientes requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de méritos: 

Requisitos de admisión específicos:

Haber cursado estudios previos de grado en titulaciones de enseñanzas técnicas o experimentales relacionadas con los objetivos del Máster; entre ellas: Biología, Ciencias del Mar, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, o Ingenierías Agrónomas o Pesqueras. En el caso de alumnos extranjeros estos deberán estar en posesión de un título oficial homologable a alguna de las titulaciones anteriores, o acreditar un nivel de formación equivalente a los títulos españoles indicados anteriormente.

Es necesario asimismo que los estudiantes demuestren un conocimiento de inglés de nivel A2, que garantice que éstos pueden seguir las clases teóricas. 

Criterios de valoración de méritos:

1º Haber obtenido una beca internacional del CIHEAM para el estudio del máster
2º Para el resto de plazas el expediente académico 

Estudiantes con necesidades educativas especiales

 En las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con    necesidades educativa especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.


PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓN +info

El alumno interesado en cursar un Máster Oficial en la UA, deberá realizar una preinscripción en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente.

 

MATRÍCULA +info

Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos se enviará por correo electrónico a los alumnos admitidos una contraseña que servirá de identificación de usuario para poder matricularse a través de Campus Virtual en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente. 

En el procedimiento de matrícula, los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales y estar debidamente legalizados y traducidos, más información:


OFERTA DE PLAZAS

 

CURSO OFERTA DE PLAZAS
2011-12 40
2012-13 0
2013-14 40
2014-15 0
2015-16 40
2016-17 0


Orientación

 

Profesional y de Investigación.


Perfil de especialización del Título

 

Especialista en gestión sostenible de recursos pesqueros con capacidad para asumir tanto responsabilidades técnicas en el ámbito del sector como para desarrollar investigación científica de alto nivel.

 

Perfiles Profesionales del Título

 

No se trata de un Máster dirigido especialmente a la profesionalización. Los objetivos básicos del Máster consisten en proporcionar una formación especializada y avanzada en gestión pesquera con el fin de que se puedan incorporar tanto a las tareas de asesoramiento de empresas y administraciones como prepararles a los que deseen continuar su formación investigadora para la realización de la Tesis Doctoral y con ello, la posibilidad de comenzar su carrera investigadora.

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

 

1. Cronograma de implantación del Título  

Curso académico

Implantación del Máster

 

2011-2012

Primer curso, CT1 y CT2

2012-2013

Segundo curso, CT3 y CT4

 

2. Procedimiento de  adaptación, en su caso,  de  los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

No procede.


3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto

No procede.

 

Información del Centro Información general para el alumno
 •  Facultad de Ciencias
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690
San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono:+ 34
96 590 3557
Fax:+ 34 96 590 3781
facu.ciencies@ua.es 
http://ciencias.ua.es/es/   

 

 • Centro de Formación Continua (ContinUA)
Solo para el proceso de preinscripción
Edificio Germán Bernácer, planta baja
Teléfono: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/es/continua

 

Normativa general de la UA  + Información titulación

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares