Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL (ANGLESA I NORD-AMERICANA)
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL (ANGLESA I NORD-AMERICANA)

Codi:
 9165

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL (ANGLESA I NORD-AMERICANA)

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar coneixements tècnics i pràctics de Traducció Jurídica de textos i documents redactats en llengua anglesa.

Altres dos objectius derivats de l'anterior són:

a) un coneixement succint de l'ordenament jurídic anglès i

b) el domini de vocabulari jurídic d'ambdues llengües

 

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Aplicar els coneixements a la resolució de problemes relacionats amb l'àrea de la traducció jurídica.
 • CG2:Adquirir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar formant-se en el futur de forma autodirigida o autònoma.

Competències Específiques

 • CE1:Coneixement avançat del registre jurídic d'especialitat en anglès.
 • CE2:Reconeixement i comprensió d'estratègies retòriques i pragmàtiques en anglès.
 • CE3:Coneixement avançat del registre jurídic en espanyol.
 • CE4:Maneig d'estratègies retòriques i pragmàtiques en espanyol.
 • CE5:Coneixement avançat del camp del discurs especialitzat.
 • CE6:Capacitat per a traduir textos jurídics d'un nivell de complexitat mitjà-alt.
 • CE7:Domini de tècniques de documentació.
 • CE8:Capacitat d'intermediació en entorns multiculturals.

L'Especialista en Traducció Jurídica Anglés-Espanyol (Anglesa i Nord-americana) consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

30

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL (ANGLESA I NORD-AMERICANA)

Aquest títol propi forma part del programa d'Estudis propis en TRADUCCIÓ JURÍDICA ANGLÉS-ESPANYOL que està integrat pels següents títols propi:

 • Especialista en Traducció Jurídica Anglés-Espanyol (anglesa i nord-americana).
 • Expert en Traducció Jurídica Anglés-Espanyol (anglesa).

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

DIRIGIT A

Llicenciades/us en Filologia Anglesa

Llicenciades/us en altres titulacions que acrediten documentalment, i, si escau, per mitjà d'una entrevista, el domini de l'anglès.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

   Expedient acadèmic: 70%
   Currículum Vital: 30%
   Domini de l'idioma anglés: obligatòria l'acreditació mitjançant titulació específica (Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació) o en defecte d'açò, mitjançant entrevista personal.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Especialista en Traducció Jurídica Anglés-Espanyol (Anglesa i Nord-americana) és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Julia Romeo, Aurora Bellón, Raúl Álvarez

Departament de Filologia Anglesa

Facultat de Filosofia y Lletres

Ap. 99, E-03080 Alacant

Telèfon: 965903439

dfing@ua.es

http://dfing.ua.es/va/programa-d-estudis-propis-pep.html

 

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari en Llengües Modernes Aplicades

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

      Miguel Angel Campos Pardillos

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares