Centro de notificaciones

TIPUS D'ACCÉS

Dades personals:

Concepte:

Ajuda per a completar el detall del concepte
Certificat acadèmic (estudiants sense nº d'expedient)
Introdueix les dades de la titulació o el tipus de prova d'accés.
Ex.: Diplomatura en Infermeria (any 86) o Prova d'accés majors de 25 anys (any 2019).
Compulsa de documents
Introdueix les dades del document que vols compulsar.
Ex.: Compulsa del títol de diplomat en Infermeria.
Duplicat de tarjeta de la prova d'aptitud per a l'accés a la universitat
Introdueix les dades de les proves.
Ex.: PAU curs 2018-19, convocatòria ordinària
Estudi d'equivalència de títols estrangers par accedir màster/doctorat
Introdueix les dades de la titulació.
Ex.: Bachelor of Arts (Florida State University)
Expedició de duplicat de Títol
Introdueix les dades del títol.
Ex.: Graduada en Dret per la Universitat d'Alacant
Homologació a l'actual títol de Doctor
Introdueix les dades de la titulació d'origen.
Ex.: Doutora en Biologia Animal (Universidade do Rio do Janeiro)
Matrícula del Seminari d'Orientació per a l'Accés Majors de 25,45 anys
Introdueix les dades de les proves.
Ex.: Majors de 25 anys
Trasllat d'expedient (alumnat que no ha iniciat estudis universitaris)
Introdueix el nom de la universitat de destí.
Ex.: Universitat de Barcelona
Renovació quota anual Alumni UA
Introdueix l'any a què correspon la teua renovació.
Ex.: 2021
Proves d'aptitud per a l'accés a la Universitat
Introdueix les dades de les proves.
Ex: PAU curse 2021-22 convocatòria ordinària, M25 2021-22, etc…

Taxa:

Descompte:

L'aplicació de descomptes i bonificacions està condicionada a l'acreditació documental d'aquests per la unitat que ha de prestar el servei.

Resum

Dades del rebut

Concepte
Taxa
Descompte
Detall del concepte

Dades personals

Tipus d'identificació
Número d'identificació
País del document
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Data de naixement
País de naixement
Nacionalitat
Correu electrònic
Telèfon
Sexe