Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

The course "Online Platforms: duties and liability" is part of the LLM in Law of the Digital Society Law, a Masters which aims to train professionals capable of facing the legal challenges posed by new technologies, a profile increasingly in demand by law firms, companies and institutions. The program is based on a multidisciplinary approach, with the participation of experts from several academic and professional fields.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

MÁSTER EN DERECHO DE LA SOCIEDAD DIGITAL

 

General Competences

 • CG1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CG10 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, l'elaboració d'estratègies d'actuació i l'assessorament a clients, fent un ús eficaç de les Tics.
 • CG11 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i implicacions de les decisions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG12 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats.
 • CG2 : Manejar diferents tècniques d'exposició oral, escrita i visual per a la preparació, comunicació i debat de casos, problemes, situacions i solucions.
 • CG3 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG4 : Assimilar la necessitat de fer un treball professional amb una actitud coherent amb el respecte als drets fonamentals i als principis d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat entre homes i dones, i d'acord amb valors democràtics com el respecte a les diferències i la resolució pacífica de conflictes.
 • CG5 : Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes jurídics nous en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi, en aquest cas, el Dret en la societat digital.
 • CG6 : Ser capaç d'integrar coneixements i formular judicis que, amb base en una consciència crítica, incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG7 : Saber comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG8 : Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CG9 : Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals es treballa i aprendre a proposar solucions apropiades.

 

Specific Competences

 • CE1 : Conèixer i manejar les implicacions de la revolució digital en la regulació de les relacions jurídic-privades, especialment en l'àmbit internacional.
 • CE11 : Conèixer i comprendre els principis de política jurídica i reguladors del sector de les telecomunicacions en un entorn global.
 • CE15 : Aconseguir especial habilitat en la redacció i interpretació dels instruments jurídics relacionats amb la innovació tecnològica, cultural i emocional en un context europeu i internacional.
 • CE16 : Conèixer i manejar les tècniques d'autoregulació en l'ecosistema globalitzat de la indústria 4.0.
 • CE2 : Comprendre i assumir el fonament i la funció de la propietat intel·lectual i de les noves tecnologies com a motor de desenvolupament de la cultura i els avanços en la societat, així com el seu gran valor estratègic per a les empreses.
 • CE5 : Comprendre i conèixer els deures i responsabilitats als quals estan subjectes els prestadors de serveis d'Internet en un entorn global.

 

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN DERECHO DE LA SOCIEDAD DIGITAL

 

Conocimientos/Contenidos

 • CON1 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CON10 : Conèixer i comprendre els principis de política jurídica i reguladors del sector de les telecomunicacions en un entorn global.
 • CON2 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CON3 : Conèixer i manejar les implicacions de la revolució digital en la regulació de les relacions jurídic-privades, especialment en l'àmbit internacional.
 • CON4 : Comprendre i assumir el fonament i la funció de la propietat intel·lectual i de les noves tecnologies com a motor de desenvolupament de la cultura i els avanços en la societat, així com el seu gran valor estratègic per a les empreses.

 

Specific competences:>>Optional Module of Biomedicine

 • HD1 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • HD10 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents aspectes i implicacions de les decisions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • HD2 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ¿i els coneixements i raons últimes que les sustenten¿ a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • HD3 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • HD4 : Manejar diferents tècniques d'exposició oral, escrita i visual per a la preparació, comunicació i debat de casos, problemes, situacions i solucions.
 • HD5 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • HD6 : Assimilar la necessitat de fer un treball professional amb una actitud coherent amb el respecte als drets fonamentals i als principis d'igualtat d'oportunitats i d'igualtat entre homes i dones, i d'acord amb valors democràtics com el respecte a les diferències i la resolució pacífica de conflictes.
 • HD7 : comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • HD8 : Desenvolupar capacitats d'aprenentatge autònom i autodirigido
 • HD9 : Obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de problemes, l'elaboració d'estratègies d'actuació i l'assessorament a clients, fent un ús eficaç de les Tics.

 

Skills/Competences

 • C1 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • C11 : Dissenyar, avaluar i interpretar els documents jurídics relacionats amb la innovació tecnològica, cultural i emocional en un context europeu i internacional
 • C12 : Elaborar estratègies d'autoregulació en l'ecosistema globalitzat de la indústria 4.0.
 • C2 : Aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes jurídics nous en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi, en aquest cas, el Dret en la societat digital
 • C4 : Integrar coneixements i formular judicis que, amb base en una consciència crítica, incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • C5 : Identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals es treballa i aprendre a proposar solucions apropiades
 • C6 : Elaborar processos per a l'avaluació de riscos de ciberseguretat
 • C8 : Elaborar estratègies d'adaptació de processos a la normativa de protecció de dades

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

Since the adoption of the eCommerce Directive in 2000, there have been significant changes in the functionalities and capabilities of some intermediary service providers. Some hosting service providers have become particularly important today, both as a channel for promoting fundamental rights and freedoms, and because of their capacity to host and disseminate harmful or illegal content. These are the so-called online platforms, service providers that do not merely host content hosted by their users like traditional hosting services, but at the same time make such content available to the public. Such content ranges from home videos, images from private life, comments or experiences related to consumption of goods or services, offers for sale on electronic marketplaces, etc. As providers of information society services, these online platforms are subject to the rules governing their activity, but at the same time they raise specific issues related to the liability regime for illegal content uploaded by their users, the use of automated means to identify such illegal content or the possibility of limiting their moderation capacity when this may jeopardise the right to freedom of expression or information. These and other issues raise numerous problems both from a regulatory and policy perspective, which will be addressed in this course, taking into account the international dimension of the subject, particularly the Digital Services Act and the Digital Markets Act recently adopted by the European Union.

 

 

General

Code: 79342
Lecturer responsible:
LOPEZ RICHART, JULIAN
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: CIVIL LAW
  Area: CIVIL LAW
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught