Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMA ESCOLAR VALENCIÀ I EUROPEU I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta assignatura forma part del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, en Alemany, en Anglès i en Francès, que permet obtenir el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i en Llengües Estangeres, el qual habilita per a fer docència en valencià i en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris.

Aquesta assignatura s'imparteix en 2 llengües (valencià i anglès), en grups i amb docents diferents. Aquesta configuració en grups comporta lleugeres variacions quant a organització dels continguts; per això, convé que l'alumnat consulte la guia docent específica per a cada grup:

- Sistema Escolar Valencià i Europeu i Planificació Lingüística (valencià) (PDF)

- Valencian and European Education System and Language Planning (English) (PDF)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Analitzar críticament la configuració del sistema escolar valencià.
 2. Reconèixer les característiques principals del sistema escolar valencià.
 3. Definir els diversos programes d’ensenyament plurilingüe al País Valencià.
 4. Saber caracteritzar els diversos nivells de llengua del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 5. Saber dissenyar el pla lingüístic de centre.
 6. Conèixer els programes europeus més importants en l’àmbit educatiu.
 7. Conèixer els trets bàsics dels sistemes escolars europeus amb millors resultats.

 

 

Dades generals

Codi: 500360
Professor/a responsable:
ESCOLANO LOPEZ, ROBERT J.
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. UNITAT DE LENGÜES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix