Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MANIFESTACIONS RELIGIOSES I SIMBÒLIQUES DURANT LA PREHISTÒRIA I LA PROTOHISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Asignatura dedicada al conocimiento e identificación de las manifestaciones simbólicas y artísticas de las comunidades depredadoras y productoras durante la Prehistoria en el Levante de la Península Ibérica, así como al análisis de las relaciones entre las manifestaciones materiales y la ideología en las sociedades protohistóricas peninsulares en el contexto del Mediterráneo occidental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Resoldre problemes integrant variables múltiples.
 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.
 • CT4 : Interactuar amb col·legues de la mateixa disciplina acadèmica per a contrastar i optimitzar els coneixements adquirits i, si escau, organitzar equips de treball.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements obtinguts per a analitzar problemes històrics relacionats amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG10 : Exposar i defensar en públic idees i treballs elaborats.
 • CG2 : Comprendre i relacionar els coneixements adquirits per a formular síntesis de caràcter social i ètic sobre els períodes històrics estudiats.
 • CG3 : Expressar per escrit i amb precisió coneixements, arguments i raonaments referents a les èpoques prehistòrica, antiga i medieval.
 • CG4 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la recerca històrica del món mediterrani fins a l'edat mitjana.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG6 : Contrastar críticament des d'una perspectiva de gènere les fonts històriques.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.
 • CG9 : Utilitzar amb propietat la terminologia i el vocabulari específics de la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i saber identificar les manifestacions simbòliques i artístiques de les comunitats depredadores
 • Identificar les representacions simbòliques i artístiques dels grups productors en el Llevant de la Península Ibèrica
 • Conèixer les relacions entre les manifestacions materials i la ideologia de les societats protohistòriques

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Conocer y saber identificar las manifestaciones simbólicas y artísticas de las comunidades depredadoras y productoras durante la Prehistoria en el Levante de la Península Ibérica, atendiendo a casos de estudio reales centrados en elementos tanto rupestres como muebles.
• Conocer y saber identificar las manifestaciones simbólicas y artísticas de las comunidades depredadoras y productoras durante la Prehistoria en el Levante de la Península Ibérica, enmarcándolas en un contexto peninsular y de la Europa mediterránea.
• Conocer la metodología de estudio y análisis de las manifestaciones simbólicas y artísticas rupestres, prestando especial atención a aspectos tipológicos, paralelos muebles, composición y empleo del soporte, análisis territorial, sistemas de datación, inventario y registro.
• Conocer las manifestaciones simbólicas de las diferentes comunidades protohistóricas del ámbito peninsular y su relación con la ideología de las mismas, atendiendo a casos de estudio reales.

 

 

Dades generals

Codi: 49813
Professor/a responsable:
BARCIELA GONZALEZ, VIRGINIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix