Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  ENGINYERIA GEOLOGICOAMBIENTAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

Esta asignatura se imparte en el primer curso (2º semestre) de la titulación de Máster en Ingeniería Geológica. Tiene por finalidad principal el conocimiento de la afección de las Obras de la Ingeniería Geológica en el Medio Ambiente.
En especial, se trabajará:
•El proceso legal de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de Obras Civiles.
•La Gestión de Residuos Peligrosos y de Demolición y Construcción
•Calidad de agua subterránea y la contaminación de acuíferos y suelos.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (CE)

 • CE-05 : Capacitat per a dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'enginyeria geològica.
 • CE-06 : Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis (fonamentacions d'obres portuàries i marítimes offshore i inshore).
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 : Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-13 : Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara descontaminació de sòls i aqüífers, tractament, protecció i recuperació de gleres, restauració del medi litoral i regeneració de platges i d'entorns geològics degradats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

-Conocer la legislación en materia medioambiental.
-Comprender las diferentes afecciones que una obra de ingeniería geológica puede producir sobre el medio ambiente y ser capaz de identificar y cuantificar dicha afección.
-Conocer las herramientas de evaluación impacto ambiental disponibles.
-Conocer los indicadores ambientales y ser capaz de establecer medidas correctoras encaminadas a minimizar el impacto de las obras ingenieriles.

-Conocer los procesos de transporte de contaminantes en medio poroso, tanto reactivo como no reactivo.
-Conocer los principales tipos de contaminantes y técnicas existentes para su tratamiento en suelos contaminados y acuíferos.
-Conocer la legislación vigente en el ámbito de la gestión de residuos y demolición.
-Ser capaz de elaborar Estudios de Gestión de Residuos de Demolición y Construcción.

 

 

General

Code: 49618
Lecturer responsible:
CHIVA MIRALLES, LORENA
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: ENGINYERIA QUÍMICA
  Area: ENGINYERIA QUÍMICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,24
 • Dept: ENGINYERIA CIVIL
  Area: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,96
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught