Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Siguiendo las recomendaciones de la QualityAssurance Agency forHigherEducation, este programa de estudios tiene la característica de ser un programa generalista que pretende ofrecer una visión amplia, analítica e integrada de la dirección y administración de empresas. De esta forma será posible que los alumnos que lo cursen tengan un conocimiento relevante y demostrable acerca de las organizaciones, el contexto externo en el que se encuentran y la forma de enfrentarse a él.
Los alumnos que finalicen el máster deben ser capaces de demostrar un conocimiento amplio y un entendimiento acerca de las organizaciones, del entorno en el que operan y la forma de enfrentarse a él, tal como hemos mencionado antes. Sin embargo, lo más importante es que los alumnos estén capacitados para identificar, responder y liderar cambios que demuestren que se posee una amplia capacidad para integrar decisiones relativas a las diferentes áreas de la organización.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.
 • CG6 : Capacitat d'organitzar-se i d'organitzar el treball d'altres en els diversos àmbits empresarials.
 • CG7 : Tenir visió estratègica i innovadora.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
 • CG9 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar estructures organitzatives complexes, que fomenten l'eficiència, la innovació i la flexibilitat i siguen capaces de respondre a les necessitats internes i externes de l'organització.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Esta asignatura pretende avanzar en el conocimiento de la administración ofreciendo un profundo análisis acerca de cuál es el contexto en el que se mueven las organizaciones y cómo se puede dar respuesta al mismo a través de la innovación
Al finalizar esta asignatura el alumno podrá:
- Comprender la compleja naturaleza del entorno actual de las organizaciones y la necesidad de dar nuevas respuestas.
- Saber tomar las decisiones oportunas para el diseño de organizaciones innovadoras
- Saber hacer uso de la creatividad, la cultura y los procesos de recursos humanos como generadores de innovaciones.
- Comprender las implicaciones que la innovación tiene sobre la estrategia de la empresa.
- Profundizar en las relaciones entre la innovación y la tecnología

 

 

General

Code: 48202
Lecturer responsible:
UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 1,00
Practical credits: 1,00
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught