Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS. IMPLICACIONS TERRITORIALS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Junto con las asignaturas Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible, las actividades agropecuarias y sus implicaciones territoriales y el Turismo y sus implicaciones territoriales, configura la materia del Máster destinada a actividades socioeconómicas y desarrollo sostenible.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, mitjançant l'ús de les TIC.
 • CG4 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG5 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Actitud sistemàtica de cura i precisió en el treball.
 • CG7 : Capacitat per a integrar-se o liderar equips interdisciplinaris segons el context i la situació.
 • CG8 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2. : Capacitat per a usar adequadament els conceptes, els mètodes i les tècniques aplicades al desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE3 : Capacitat per a analitzar i interpretar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE4 : Capacitat per a fer un diagnòstic dels recursos endògens disponibles en un territori.
 • CE7 : Capacitat per a prendre decisions, resoldre problemes i gestionar imprevistos en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial.
 • CE8 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements i accions en matèria de desenvolupament territorial de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.
 • CE9 : Capacitat per a fer propostes de planificació estratègica, ordenació territorial o localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament local sostenible.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les principals activitats industrials i comercials que poden realitzar-se en un territori, la seva estructura i organització.
 • Entendre els diferents factors físics, polítics, socials i econòmics que intervenen en la seva implantació i expansió territorial.
 • Comprendre les relacions entre aquestes activitats i els sistemes productius locals.
 • Valorar l'explotació sostenible dels recursos endògens.
 • Conèixer i comprendre les necessitats de les empreses en relació amb els processos innovadors.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

La asignatura, dividida en dos módulos, analiza las implicaciones territoriales derivadas, por un lado, de las actividades industriales, y, por otro, de las actividades comerciales.
En el primer módulo el objetivo de esta la asignatura es introducir al alumnado en los aspectos relacionados con el desarrollo industrial y la innovación, desde un punto de vista territorial. Así, se da una visión general del desarrollo territorial con todas sus figuras posibles. Además, se analizará la figura de la organización productiva de pequeñas empresas localizadas en el espacio y las ventajas que ello tiene.
En el segundo módulo se estudiarán los elementos condicionantes del comercio, entre ellos el consumo y los consumidores, la globalización entre la uniformidad y la personalización, el factor entretenimiento como locomotora y la incidencia de los modelos de urbanismo. Se explicarán normativas comerciales a diferentes escalas y la aplicación de técnicas como el marketing, así como las diferentes formas de articular áreas comerciales. Para ello, se estudiará el papel que juega la legislación local, regional, nacional y supranacional en la conformación de los espacios comerciales urbanos, viendo su repercusión espacial y las consecuencias sociales, comerciales y territoriales.

 

 

General

Code: 40211
Lecturer responsible:
ESPINOSA SEGUI, ANA ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,2
 • Dept: GEOGRAFIA HUMANA
  Area: GEOGRAFIA HUMANA
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,4
 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 0,2
  Practical credits: 0,2

Study programmes where this course is taught