Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA CIVIL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

La asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, es básica dentro de la titulación de grado en Ingeniería Civil. Proporciona los conceptos teóricos y principios físicos fundamentales para poder desarrollar competencias específicas del grado. La asignatura depende de Matemáticas de la que necesita herramientas para su desarrollo, se coordina con las asignaturas de Química y Mecánica para Ingenieros con las que comparte respectivamente conceptos de Termodinámica y Principios Fundamentales de la Mecánica, desarrolla  conceptos de Campos, Ondas, y Electromagnetismo, necesarios para las asignaturas de Electrotécnia y Luminotécnia.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Capacitació cientificotècnica per a treballar com a enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

Adquirir las competencias necesarias para la formación científica básica de un estudiante universitario, especializado en la rama técnica de Ingeniería Civil.

Conseguir los conocimientos básicos de las leyes y principios de la Física, necesarios para poder acceder a la comprensión de las distintas materias que se impartirán a lo largo del grado.

Dar una descripción sencilla y lo más completa posible de mecánica, oscilaciones y ondas, termodinámica y campos eléctrico y magnético; estableciendo las relaciones básicas que existen entre estas partes de la Física y otras materias del plan de estudios.

Aprender a utilizar, mediante las prácticas de laboratorio, los aparatos de medida así como a tratar estadísticamente los datos experimentales.

Inculcar al alumno el manejo y consulta de bibliografía y recursos multimedia relacionados con la Física.

 

 

General

Code: 33501
Lecturer responsible:
HERNANDEZ PRADOS, ANTONIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: FÍSICA APLICADA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught