Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL DE FI DE GRAU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia obligatoria dentro del Grado en Ingeniería Química y con ella concluyen dichos estudios. Consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Química en el que  se sintetizan e integran las competencias adquiridas durante los estudios del Grado. El proyecto se realiza individualmente, y será presentado y defendido ante un tribunal universitario.  

REQUISITOS DE DEFENSA Y EVALUACIÓN DEL TFG

- Para la defensa del TFG el estudiante deberá tener, como máximo, dos asignaturas pendientes y el TFG para finalizar sus estudios (BOUA de 30 de junio de 2014).
- Para la evaluación del TFG es necesario acreditar como mínimo el nivel B1 de idioma.

Toda la información relacionada con la asignatura Trabajo fin de Grado puede consultarse en el siguiente enlace: INFORMACIÓN BÁSICA.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • CE10 : Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
 • CE11 : Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
 • CE12 : Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
 • CE13 : Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
 • CE14 : Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
 • CE15 : Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE16 : Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
 • CE17 : Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
 • CE18 : Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CE20 : Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
 • CE21 : Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • CE22 : Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
 • CE3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CE4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
 • CE5 : Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CE6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
 • CE7 : Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
 • CE8 : Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
 • CE9 : Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG12 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG7 : Treballar en equips multidisciplinaris.
 • CG8 : Treballar en un context internacional.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG18 : Capacitat per a prendre decisions i exercir funcions de lideratge.
 • CG19 : Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR10 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic i+B1297ndustrial.
 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR2 : Capacitat per a la direcció, de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en l'epígraf anterior.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR6 : Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • CPR7 : Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • CPR8 : Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
 • CPR9 : de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Per la seua naturalesa, el treball de fi de grau pot tractar i desenvolupar diverses matèries i aspectes concrets relacionats amb el perfil professional de l'enginyer químic. Per tant, les competències i els resultats de l'aprenentatge d'aquesta matèria poden ampliar-se en una direcció o una altra, segons el format per a dur-lo a terme.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

Sintetizar e integrar las competencias adquiridas en los estudios del Grado en Ingeniería Química.

 

 

General

Code: 34546
Lecturer responsible:
GOMEZ-RICO NUÑEZ DE ARENAS, MARIA FRANCISCA
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Area: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: FÍSICA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: ENGINYERIA QUÍMICA
  Area: ENGINYERIA QUÍMICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,73
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: ENGINYERIA CIVIL
  Area: ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSICA I FOTOGRAMETRIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,17

Study programmes where this course is taught