Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Las Prácticas Externas del Grado en Economía son una asignatura optativa de 12 créditos ECTS que tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos de la disciplina económica a la realidad de una empresa/institución, y de este modo adquirir destrezas que son necesarias para su posterior ejercicio profesional.

Con esta asignatura se pretende ampliar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la titulación, así como favorecer el manejo de las herramientas necesarias para la realización de las tareas propias de un titulado en Economía.

Además, las Prácticas Externas suponen una toma de contacto inicial de los estudiantes con la realidad del mundo laboral a la que posteriormente se tendrán que enfrentar, a la vez que favorecen la necesaria interrelación entre la Universidad y el tejido empresarial.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE7 : Integrar-se en la gestió empresarial.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- Conèixer i comprendre els aspectes bàsics de la pràctica professional d'un economista.

- Desenvolupar la capacitat de decisió i iniciativa.

- Adquirir experiència professional de treball en equip.

- Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita.

- Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes econòmics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional en parcelas vinculadas a la economía
Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
Demostrar capacidad de comunicación, oral y escrita.
Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas económicos y empresariales concretos
Conocer el tejido empresarial de su entorno más cercano.

 

 

General

Code: 35046
Lecturer responsible:
ESPINOSA BLASCO, MONICA
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Area: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught