Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El perfil académico del graduado en Economía debe orientarse hacia la formación de profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación de los asuntos económicos en general. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito público, en las empresas o en cualquier institución de relevancia económica y social.

Por lo que se refiere a esta asignatura, con ella se inicia el estudio del proceso de la Dirección Estratégica de la Empresa. Se pretende ofrecer una visión general de la empresa desde la perspectiva de su alta dirección. La asignatura ‘Dirección Estratégica de la Empresa’ estudia los fundamentos de esta materia, centrándose en las etapas de este proceso. En concreto, se aborda el análisis estratégico así como la formulación de estrategias.

En cuanto a la coordinación de esta asignatura dentro de la estructura académica del grado, la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa profundiza en conceptos expuestos en las asignaturas de Fundamentos de Economía de la Empresa, impartida en el primer curso del grado en Economía.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE7 : Integrar-se en la gestió empresarial.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- Identificar els factors principals de l'anàlisi estratègica d'una empresa.

- Formular les estratègies adequades als objectius de l'empresa.

- Ser capaços d'analitzar i gestionar les oportunitats i amenaces dels sectors productius.

- Comprendre el procés estratègic i conèixer les decisions que es prenen en cada etapa.

- Conèixer les principals eines de diagnòstic i solució empresarial de la direcció estratègica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Ser capaz de tener un enfoque global de la empresa.

 

 

General

Code: 35032
Lecturer responsible:
LORENZO GARCIA, MIGUEL ANGEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught