Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Las Prácticas Externas del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) son una asignatura optativa de 12 créditos ECTS que tiene como objetivo permitir al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos de la disciplina económica a la realidad de una empresa/institución, y de este modo adquirir destrezas que son necesarias para su posterior ejercicio profesional.

Con esta asignatura se pretende ampliar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la titulación, así como favorecer el manejo de las herramientas necesarias para la realización de las tareas propias de un titulado en ADE.

Además, las Prácticas Externas suponen una toma de contacto inicial de los estudiantes con la realidad del mundo laboral a la que posteriormente se tendrán que enfrentar, a la vez que favorecen la necesaria interrelación entre la Universidad y el tejido empresarial.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE13 : A partir de dades d'interès economicoempresarial, ser capaç d'aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE2 : Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE4 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE5 : Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE8 : A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.
 • CE9 : Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Conèixer i comprendre els aspectes bàsics de la pràctica professional per a l'administració i direcció d'empreses. Desenvolupar la capacitat de decisió i iniciativa. Adquirir experiència professional de treball en equip. Demostrar la capacitat de comunicació oral i escrita. Desenvolupar la capacitat d'aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes econòmics i empresarials concrets.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 • Conocer y comprender los aspectos básicos de la práctica profesional en parcelas vinculadas a la administración y dirección de empresas
 • Desarrollar la capacidad de decisión e iniciativa
 • Adquirir experiencia profesional de trabajo en equipo
 • Demostrar capacidad de comunicación, oral y escrita.
 • Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas económicos y empresariales concretos
 • Conocer el tejido empresarial de su entorno más cercano.

 

 

General

Code: 22051
Lecturer responsible:
ESPINOSA BLASCO, MONICA
Credits ECTS: 12,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 10,80

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Area: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,4

Study programmes where this course is taught