Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  GESTIÓ DE LA QUALITAT I DEL MEDI AMBIENT

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El objetivo del Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales capaces de desarrollar labores de dirección y gestión en organizaciones empresariales, desde un punto de vista general (dirección general) o desde diferentes áreas o departamentos funcionales.
Esta asignatura pertenece al itinerario de Dirección Estratégica. Con la asignatura se trata de ofrecer una visión de dos sistemas de gestión, la gestión de la calidad y la gestión medioambiental, que están adquiriendo una elevada relevancia empresarial desde el punto de vista estratégico y competitivo. En concreto, se estudian los fundamentos de ambos sistemas, las principales herramientas de gestión de calidad y medioambiental y los sistemas normalizados.
Por lo que respecta a la coordinación de esta asignatura con el resto de asignaturas del Grado, esta asignatura complementa otras sobre dirección empresarial impartidas en cursos anteriores como Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección de Operaciones, Diseño de la Organización y Dirección Estratégica de la Empresa I y II, complementando asimismo otras asignaturas también impartidas en cuarto curso como Creación de Empresas, Dirección de Recursos Humanos, y Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Conèixer el significat de qualitat, gestió de la qualitat i gestió mediambiental. Conèixer els models de qualitat i medi ambient aplicables per les empreses (model EFQM, norma ISO 9001, norma ISO 14001, reglament EMAS). Saber aplicar els models i normes de gestió de la qualitat i gestió mediambiental i saber redactar els documents que exigeixen aquestes normes. Saber utilitzar les eines de la gestió de la qualitat (diagrama de pareto, diagrama causa-efecte, full de presa de dades, histogrames, gràfics de dispersió, etc.) i gestió mediambiental (bones pràctiques, ecodisseny, anàlisi del cicle de vida, etiqueta ecològica, etc.).

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Objetivos formativos:
- Conocer el significado de calidad, gestión de la calidad y gestión medioambiental.
- Conocer los modelos de calidad y medio ambiente aplicables por las empresas (modelo EFQM, norma ISO 9001, norma ISO 14001, reglamento EMAS).
- Saber aplicar los modelos y normas de gestión de la calidad y gestión medioambiental.
- Saber redactar los documentos que exigen estas normas.
- Saber utilizar las herramientas de la gestión de la calidad (diagrama de pareto, diagrama causa-efecto, hoja de toma de datos) y gestión medioambiental (buenas prácticas, ecodiseño, análisis del ciclo de vida, etiqueta ecológica).

 

 

 

General

Code: 22041
Lecturer responsible:
TARI GUILLO, JUAN JOSE
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught