Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El objetivo fundamental del título de grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, administración o contabilidad. Por lo que se refiere a esta asignatura, supone una continuación de la asignatura Dirección Estratégica de la Empresa I, impartida en el primer semestre. Estas asignaturas pretenden ofrecer una visión general de la empresa desde la perspectiva de su alta dirección. En concreto, la mencionada asignatura "Dirección estratégica de la Empresa II" se ocupa del estudio de la formulación de la estrategia a nivel corporativo, así como de la fase de implantación. En cuanto a la coordinación de esta asignatura dentro de la estructura académica del grado, la asignatura de Dirección Estratégica de la Empresa II profundiza en conceptos expuestos en las asignaturas de Fundamentos de Economía de la Empresa, Dirección de Operaciones y Diseño de la Organización. Además, esta asignatura desarrollará tópicos que los estudiantes necesitarán dominar para aprovechar en mayor grado las asignaturas de Creación de Empresas, Dirección de Recursos Humanos, Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa, y Gestión de la Calidad y del Medioambiente.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE15 : Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Entendre la delimitació del camp d'activitat com a element determinant de l'avantatge competitiu. Ampliar l'anàlisi de l'avantatge competitiu en el context internacional. Formular i implantar les estratègies corporatives més adequades i les seues vies de desenvolupament. Diagnosticar i resoldre problemes a escala corporativa de l'empresa. Connectar els diferents nivells de decisió estratègics d'una empresa. Identificar els elements principals de la implantació i del control estratègic.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Ser capaz de tener un enfoque global de la empresa.

 

 

General

Code: 22029
Lecturer responsible:
MARCO LAJARA, BARTOLOME
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught