Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  CONSTITUCIÓ: EL SISTEMA DE DRETS I LLIBERTATS

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2010-11

En la asignatura “Constitución: el sistema de los derechos y libertades” se explica y estudia la Constitución española. Con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica de los fundamentos constitucionales del ordenamiento español y del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, los principios estructurales del ordenamiento jurídico, así como el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer i comprendre la constitució com a norma jurídica fonamental (valors superiors de l'ordenament jurídic, drets i llibertats fonamentals, garanties).
 • Conèixer i comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i els seus principis estructurals.
 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre el sistema de les garanties dels drets constitucionals.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2010-11

 • Aplicar el ordenamiento jurídico constitucional y su sistema de fuentes.
 • Utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo.
 • Definir las instituciones del Estado y su sistema de relaciones.
 • Diferenciar los tipos de derechos y deberes constitucionales.
 • Conocer los mecanismos de garantía jurisdiccional de los derechos y libertades
 • Resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.
 • Disponer de una visión crítica del sistema constitucional.
 • Adquisición de valores éticos relacionados con la asignatura.

 

 

General

Code: 18505
Lecturer responsible:
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught