Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ D'EMPRESES GASTRONÒMIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura de formación básica de carácter introductorio en la que el estudiante recibe un conjunto de conocimientos que le deben permitir familiarizarse con los conceptos y herramientas de administración, de manera que pueda interpretar la realidad empresarial de manera sistémica y global. Esta materia se centra en el estudio de la empresa, el empresario, y las principales decisiones empresariales, de modo que se establezca una primera toma de contacto con los conocimientos y mecanismos de razonamiento que, posteriormente, se desarrollarán en otras asignaturas de dirección y gestión más específicas.
Los estudiantes se inician en esta asignatura en cuestiones relacionadas con las actividades que se desarrollan en el subsistema de producción de las empresas que ofrecen servicios turísticos. De esta forma, los objetivos básicos de la asignatura son:
a) Familiarizarse con las tareas de producción que suceden en las empresas gastronómicas.
b) Ser capaces de calcular los costes operativos en los que incurren las empresas gastronómicas para producir sus servicios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.
 • CG4 : Ser capaç de realitzar les aproximacions requerides amb l'objecte de reduir un problema de l'àmbit d'estudi fins a un nivell manejable.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Conèixer i utilitzar de forma efectiva les eines i mitjans d'informació/comunicació per a una presa de decisions eficient que permeta posicionar i distingir enfront d'uns altres als professionals de la gastronomia
 • CE3 : Conèixer els impactes econòmics de les activitats gastronòmiques i entendre el funcionament dels diferents tipus de mercats
 • CE36 : Dissenyar l'estructura organitzativa d'una empresa gastronòmica i establir l'estratègia de personal per a la prestació de serveis

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el procediment operatiu d'una empresa en l'àmbit de la gastronomia.
 • Conèixer el paper que pot jugar l'empresari innovador en el sector gastronòmic.
 • Dissenyar una estructura organitzativa que permeta l'eficiència.
 • Determinar l'estructura de costos d'una empresa gastronòmica.
 • Saber gestionar estocs.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

-Conocer y utilizar de forma efectiva las herramientas y medios de información/comunicación para una toma de decisiones eficiente que permita posicionar y distinguir frente a otros a los profesionales de la gastronomía
-Conocer los impactos económicos de las actividades gastronómicas y entender el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados
-Diseñar la estructura organizativa de una empresa gastronómica y establecer la estrategia de personal para la prestación de servicios

 

 

Dades generals

Codi: 21715
Professor/a responsable:
AGUERO CASTILLO, MARCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix